Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ

NOVINKA

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ
NOVINKA

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-754-8

 


PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 4. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE 4. ROČNÍK VO FORMÁTE PDF.*

* AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre štvrtákov nadväzuje na Etickú výchovu pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, spolu s Metodickými poznámkami je cennou pomôckou pre žiakov i učiteľov.

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl:

• obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ;

• je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy;

• úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu;

• žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním;

• uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, výtvarnou, telesnou výchovou.


Zostavenie aktivít a úloh podporuje:

• osobnostný a sociálny rozvoj žiakov;

• osvojovanie sociálnych zručností, postojov a spoločenských noriem;

• rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí a vlastenectvo.


Získané zručnosti žiakov sa premietajú v ich správaní a postojoch nielen v škole, ale majú presah mimo školy najmä preto, že témy sú úzko prepojené s reálnym životom detí. Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov štvrtého ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.


Učitelia majú k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú prehľadnou pomôckou k pracovnému zošitu, poskytujú oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny etickej výchovy.  

Ďalšie informácie
Počet strán 64
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: Mgr. Dominika Čierna

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. – je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1., 2. a 3. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Mgr. Eva Mozolová – je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Mgr. Oľga Bujnovská – má dlhoročnú prax vo vyučovaní na prvom stupni ZŠ, z ktorej vychádzala pri tvorbe úloh rešpektujúc špecifiká vyučovania etickej výchovy.

POSTOJE A SPÔSOBILOSTI V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH

1 Ja a moja trieda

2 Rozprávame sa alebo komunikujeme?

3 Zlaté pravidlo

4 Buďme féroví

5 Čo je nové v našej škole?

6 Dievčatá a chlapci – akí k sebe sme?

7 Rovnoprávnosť mužov a žien


REÁLNE A ZOBRAZENÉ VZORY

1 Poďme si to povedať...

2 Kto je tvojím vzorom?

3 Takto áno – takto nie

4 Celebrita? Idol? Hrdina?

5 Projekt Hrdina z príbehu 1

6 Projekt Hrdina z príbehu 2


ROZVOJ TVORIVOSTI A INICIATÍVY

1 Čo ma zaujíma a ako to využijem

2 Viem, čím chcem byť?

3 Kvôli spoločnému dobru

4 Ako byť užitočným

5 Projekt Viem pomôcť 1

6 Projekt Viem pomôcť 2

7 Dobrý nápad


DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA

1 Práva ľudí

2 Práva detí

3 Moje práva a povinnosti – zdravie

4 Moje práva a povinnosti – vzdelanie

5 Detská práca – pracujeme alebo pomáhame?

6 Je toto náš svet?

7 Moje povinnosti voči druhým


NÁŠ REGIÓN – NAŠA VLASŤ

1 Moje bydlisko

2 Môj región

3 Slovensko – moja vlasť

4 Slovensko – krajina, v ktorej žijem

5 Hra Na výlete po Slovensku