Vybrané slová, zákonná povinnosť učiteľov, etika, angličtina, digitálne učenie, prvouka, geografia a aj inklúzia. To sú hlavní aktéri marcových webinárov pre učiteľov aj rodičov. Pridajte sa k nám!Ako zaujímavo a efektívne učiť vybrané slová

Zaujímavé a zábavné metódy ako si osvojiť vybrané slová

Dátum: 27. február 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Petra Hertl; redaktorka, učiteľka

Obsah webinára: 

Dozviete sa zaujímavé postupy, metódy a hry prostredníctvom ktorých môžu žiaci dosiahnuť čo najlepšiu úroveň vedomostí a zručností v oblasti vybraných slov. 

Dozviete sa alternatívne a prijateľné možnosti, prostredníctvom ktorých si žiak dôslednejšie zopakuje učivo o vybraných slovách aj v štvrtom ročníku. 

Dozviete sa, nakoľko podstatné je využívať pri učení sa vybraných slov zrak, hmat a dokonca aj pohyb.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov primárneho vzdelávania, pre rodičov. 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Ako si majú učitelia splniť svoju zákonnú povinnosť?

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 28. február 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektor: Mgr. Tibor Sedláček, PhD., projektový manažér

Obsah webinára: 

Predstavíme projekt RAABE AKADÉMIA s ponukou jedinečných vzdelávacích programov aktualizačného a  inovačného vzdelávania.

Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale aj školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19, ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov a pod.

Poskytneme informácie o zaujímavých témach našich vzdelávacích programov, ktoré si môžete zaradiť do plánu profesijného rozvoja.

Sumarizácia legislatívneho rámca a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

Oboznámime vás s obsahom najmä nových vzdelávacích programov, inovačného ako aj aktualizačného vzdelávania. 

Odprezentujeme štruktúru portálu RAABE AKADÉMIA a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.

Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, pre vedúcich pedagogických zamestnancov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Na etiku s ľahkosťou 

Inšpirácie, nápady a tipy na aktivity, metódy a formy práce na hodinách etickej výchovy v jednotlivých ročníkoch I. stupňa ZŠ

Dátum: 1. marec 2023 (streda) o 17:00 hod. 

Lektorka: Mgr. Eva Mozolová, učiteľ - špecialista

Obsah webinára: 

Úvod

Predmet etická výchova

ciele, obsah, špecifiká,

štruktúra vyučovacej hodiny

1. ročník

metódy a formy práce špecifické pre 1. ročník

tipy na aktivity a námety na plnenie tém

2. ročník

odporúčané metódy a formy práce v 2. ročníku

inšpirácie na aktivity 

3. ročník

typy metód a foriem práce vhodné v 3. ročníku

námety a inšpirácie na vyučovanie 

4. ročník

metódy a formy práce primerané pre 4. ročník

podnety na aktivity pre plnenie štandardov

Záver

Otázky a odpovede

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre 1. stupeň ZŠ , vychovávateľov v ŠKD , rodičov detí na 1. stupni ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Angličtina jednoducho a efektívne

Ako nám učebnice angličtiny umožňujú vyučovať anglický jazyk bez prílišnej časovej náročnosti na prípravu hodiny a zároveň efektívnym spôsobom 

Dátum:  2. marec 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Veronika Šefčíková, učiteľka anglického jazyka na základnej škole

Obsah webinára: 

Predstavíme vám ukážky vzorových hodín anglického jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ  tak, aby mal vyučujúci predstavu o vyučovacej hodine, ktorú môže s variabilnými obmenami opakovať.

Ukážeme si konkrétne aktivity a ich aplikáciu.

Poradíme učiteľom, ako nevyhorieť a zachovať si pozitívny a kreatívny prístup k učeniu, ale aj k vlastnej osobe.

Použijeme ukážky učebníc a pracovných zošitov CLICK with Friends pre 3. a 4. ročník  a ukážeme vám  ich silné stránky.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na prvom, ale aj druhom stupni základnej školy; pre všetkých učiteľov, ktorí si chcú uchovať radosť z učenia a chcú sa vyhnúť upadnutiu do rutiny vo vyučovaní a vnútornému vyhoreniu.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Ako učiť digitálne a interaktívne

Tipy, ako si zjednodušiť vyučovanie vďaka digitálnym učebniciam

Dátum: 6. marec 2023 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava 

Obsah webinára: 

Predstavíme vám platformu s interaktívnym digitálnym obsahom, ktorý umožňuje, aby bolo učenie pre žiakov atraktívnejšie a zaujímavejšie.

Okrem toho ukážeme:

- ako si môžete uľahčiť dištančné vzdelávanie,

- ako spestriť vyučovanie a prebudiť u žiakov záujem a zvedavosť.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl , gymnázií aj rodičov.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Prvouka je naša srdcovka!

Ako pozorovať, objavovať a skúmať prírodu okolo nás

Dátum: 7. marec 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka:  PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 

Obsah webinára: 

Predstaviť nové prístupy vo vyučovaní prvouky. 

Poukázať na výhody experimentálnej výučby. 

Predstaviť koncepciu učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník od autoriek I. Rochovskej a M. Kožuchovej.

Prezentovať spôsob aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom vybraných typov úloh v učebniciach prvouky. 

Predostrieť spôsoby práce s učebnicou, s metodickou príručkou a množstvom doplnkových úloh k vybraným témam prvouky v 1. a 2. ročníku ZŠ. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, učiteľov vlastivedy, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.  

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Všade pekne, doma najkrajšie 

Geografia Slovenska očami ôsmakov a ich učiteľov  

Dátum: 8. marec 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorky: Mgr. Andrea Borcovanová, Ing. Iveta Šlosiarová, učiteľky ZŠ

Obsah webinára: 

Predstavíme vám zaujímavé ukážky z vyučovania – prácu žiakov s novou učebnicou a pracovným zošitom Geografia 8 – Slovensko. 

Prečo žiaci objavujú Slovensko cez miestnu krajinu? Ktoré poznatky z iných predmetov môžu využiť?

Ako sa poznatky z učebnice aplikujú v úlohách z pracovného zošita. 

Návrh TVVP na predmet geografia pre 8. ročník ZŠ a pre GOŠ s využitím novej učebnice a pracovného zošita.

Využitie pracovného zošita pri rôznych učebniciach geografie. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov 2. stupňa  vyučujúcich geografiu. 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Inklúzia v materskej škole

Ako podporiť inkluzívne prostredie a edukáciu v materskej škole

Dátum: 9. marec 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Kristína Liberčanová, PhD., odborná asistentka na Katedre pedagogických štúdií PDF TRUNI

Obsah webinára: 

Koncept inkluzívnej pedagogiky v predškolskej edukácii

Materská škola pre všetky deti – inklúzia alebo ilúzia?

Aktuálna legislatívy, stupne podpory a školský podporný tím

Každé dieťa v MŠ je jedinečné a má rozličné potreby

Faktory podporujúce proinkluzívne prostredie, spolupráca s rodinou

Vybrané koncepty inkluzívnej edukácie pre inšpiráciu

Konkrétne projekty a aktivity na podporu inklúzie v MŠ

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl (riaditeľov, učiteľov, asistentov učiteľa, pomocných vychovávateľov), odborných zamestnancov participujúcich v inkluzívnej edukácii (sociálni, liečební, špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni pracovníci), starých/ rodičov detí navštevujúcich MŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.