Menu
Your Cart

Autorské práva

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.expolpedagogika.sk je spoločnosť EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. (ďalej len "EP")

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je EP.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. EP nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

EP nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. EP tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.