Menu
Your Cart

Ochrana osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese raabe@raabe.sk alebo info@expolpedagogikask alebo na adrese Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08 alebo EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08.

 

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spoločnými prevádzkovateľmi sú prevádzkovatelia, ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Spoločnými prevádzkovateľmi osobných údajov sú spoločnosti Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., so sídlom Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08, IČO: 35 908 718, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 33936/B (ďalej len „Raabe“) a EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. so sídlom Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08, IČO: 35 711 302, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 14073/B (ďalej len „Expol“).

Raabe a Expol ako spoloční prevádzkovatelia majú riadne uzatvorenú dohodu spoločných prevádzkovateľov, v ktorej sú určené zodpovednosti každého z nich za plnenie povinností a úloh pri ochrane osobných údajov. Základné náležitosti tejto dohody, ako identifikáciu zmluvných strán, predmet dohody, dobu platnosti dohody, ustanovenia upravujúce výkon Vašich práv, povinnosti prevádzkovateľov poskytovať informácie a kontaktné miesta, máte k dispozícii TU.

Bez ohľadu na podmienky dohody si môžete uplatniť svoje práva u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Telefonicky si ich môžete uplatniť len v prípade odvolania svojho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, opravy osobných údajov, výmazu osobných údajov, obmedzenia spracúvania osobných údajov a námietok voči spracúvaniu osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt:

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Adresa:

Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08

E-mail:

raabe@raabe.sk

info@expolpedagogikask

Telefón:

+421 2 32 66 18 50

 

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.

Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

Spoloční prevádzkovatelia - sú prevádzkovatelia, ktorí si dohodou určia účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene.

Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.

Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

Cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

Geolokalizačné údaje – údaje o geografickej polohe napríklad mobilného zariadenia alebo počítača.

Sociodemografické údaje – informácie štatistického charakteru, napríklad vek, pohlavie, vzdelanie.

Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

Produkt – učebnice, pracovné zošity, metodiky, ale aj vzdelávacie aktivity, ktoré ponúkame.

Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

 

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potencionálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o meno, priezvisko a fakturačnú alebo aj dodaciu adresu; ak ste inštitúcia alebo podnikateľ, tiež Vaše IČO.

Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo, fakturačná a dodacia adresa.

Sociodemografické údaje

Ide o štatistické údaje typu pohlavie, vzdelanie, zamestnanie.

Informácie o využívaní našich produktov a služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch a službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné produkty a služby.

Informácie o telefonických hovoroch alebo inej interakcie s Vami

Informácie o telefonických hovoroch alebo inej interakcie s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

Geolokalizačné údaje

Ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo mobilného zariadenia. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie vzdelávacej aktivity, ako našej služby, konanej vo Vašom blízkom okolí.

Transakčné údaje

Ide výlučne len o informácie o platbách za naše produkty a služby.

 

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobnú údaje spracúvame:

 • bez potreby Vášho súhlasu,
 • s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potencionálnym zákazníkom a nami, ako predávajúcim, pri nákupe našich produktov a služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávneným záujmom spoločností Raabe a Expol je:

 • informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám produkty a služby spoločností Raabe a Expol,
 • prenos osobných údajov v rámci spoločností Raabe a Expol, ako spoločných prevádzkovateľov, za účelom správy osobných údajov a ďalšieho spracúvania,
 • obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely

Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie s Vašim súhlasom:

Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.

Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

 • ponuku produktov a služieb spoločností Raabe a Expol. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov, písomnou formou a telefonicky,
 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám,
 • výskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktami a službami,
 • posielanie informačných emailov (ExpolPlus), obsahujúce články, správy a informácie z oblasti školstva a vzdelávania, prípadne aktivít Raabe a Expol v tejto oblasti.

Poskytovaný súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný, avšak je nevyhnutný, aby sme Vám mohli zasielať individuálne ponuky produktov a služieb spoločností Raabe a Expol. Bez takto udeleného súhlasu Vám nemôžeme poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to aj čiastočne, u Raabe a Expol spoločne alebo samostatne, písomne poštou, e-mailom alebo telefonicky na kontaktoch:

Kontakt:

Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Adresa:

Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08

E-mail:

raabe@raabe.sk

info@expolpedagogikask

Telefón:

+421 2 32 66 18 50

 

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Doba uchovávania osobných údajov vyplýva najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Ak ste s Raabe alebo Expol uzatvorili zmluvu a udelili ste nám súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu trvania zmluvného vzťahu s Raabe alebo Expol a po dobu nasledujúcich 5 rokov po ukončení takého zmluvného vzťahu alebo do doby, než súhlas odvoláte. Pokiaľ ste zmluvu s Raabe a Expol neuzatvorili a udelili ste nám len súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, trvá tento súhlas po dobu 5 rokov od jeho udelenia alebo do doby, než súhlas odvoláte. Ak s Raabe alebo Expol uzatvoríte zmluvu alebo ďalšiu zmluvu, počíta sa vyššie uvedená doba spracúvania osobných údajov v súlade vyššie uvedenými pravidlami podľa poslednej uzatvorenej zmluvy.

 

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:

 • priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
 • priamo od Vás udelením súhlasu so zasielaním informačných emailov (ExpolPlus),
 • priamo od Vás udelením súhlasu pri využívaní našich bezplatných služieb (napr. bezplatných vzdelávacích akcií),
 • z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. Centrum vedecko-technických informácií SR, web stránka školy),
 • od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas (napr. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

 

7. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete už dostávať žiadne ponuky produktov a služieb Raabe alebo Expol a informačné emaily (ExpolPlus)? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte prosím Vaše meno, priezvisko a zákaznícke číslo.
 • Uveďte, komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať samostatne Raabe alebo Expol, prípadne obom spoločnostiam súčasne.
 • Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údaje na marketingové účely. Súhlas môžete odvolať všeobecne (bude sa vzťahovať na všetky marketingové činnosti), prípadne špecifikujte, na aké marketingové činnosti sa odvolanie vzťahuje (ponuka produktov a služieb telefonicky alebo poštou alebo emailom).

Akým spôsobom môžete odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu môžete poslať poštou, emailom alebo urobiť telefonicky.

Pri ponukách produktov a služieb zasielaných emailom alebo v prípade informačných emailov (ExpolPlus), môžete súhlas odvolať on-line, priamo v texte tohto emailu, kliknutím na odkaz, ktorý odvolanie súhlasu so zasielaním týchto emailov umožňuje. V tomto prípade bude Vás email z našej databázy automaticky odstránený.

 

8. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad softvér, elektronická kalkulačka a pod.

Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytovanie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.

 

9. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje spoločných prevádzkovateľov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach ´, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad Raabe alebo Expol môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania

Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vaším podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

10. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť samostatne u Raabe alebo Expol, alebo u oboch spoločne, a to zavolaním na telefónne číslo +421 2 32 66 18 50 a objasnením Vašej požiadavky alebo emailom na adresu raabe@raabe.sk alebo info@expolpedagogika.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od Raabe a Expol?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

11. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosti Expol a Raabe, poskytovatelia IT služieb, skladové a distribučné spoločnosti, poskytovatelia tlačiarenských služieb, marketingové spoločnosti a naši obchodní zástupcovia.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Raabe a Expol

Oprávnenými záujmami Raabe a Expol je prenos osobných údajov v rámci oboch spoločností ako spoločných prevádzkovateľov, a to na účely ich správy. Na účely marketingu sú sprístupnené len vtedy, ak ste k tomu dali súhlas.

Dodávatelia

Výkonom niektorých činností, ktoré majú za cieľ správu Vašej zmluvy či poskytovanie služieb v tejto súvislosti sme poverili externých dodávateľov, s ktorými máme uzatvorené korektné zmluvy o spracovaní osobných údajov, pričom pri ich výbere dbáme na to, aby spĺňali riadne opatrenia na ochranu a zabezpečenie Vašich osobných údajov.

Dodávateľmi sa na tieto účely rozumejú najmä: poskytovatelia IT služieb, skladové a distribučné spoločnosti a poskytovatelia tlačiarenských služieb.

Marketingové spoločnosti

Ak ste dali súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, sú sprístupnené aj marketingovým spoločnostiam, ktoré pre nás zaisťujú vybrané marketingové kampane.

 

12. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

13. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť v Raabe alebo Expole, alebo u oboch spoločne, a to zavolaním na telefónne číslo +421 2 32 66 18 50, emailom na adresu raabe@raabe.sk alebo info@expolpedagogikask alebo písomne na korešpondenčnú adresu Heydukova 12 – 14, Bratislava 811 08.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 09. 04. 2018.