Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ A 1. – 4. GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)

WEBINÁR

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy na druhom stupni základných škôl.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ  A 1. – 4. GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ A 1. – 4. GOŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
WEBINÁR

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy na druhom stupni základných škôl.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-688-6

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Aktivity v tematických celkoch spĺňajú výkonový aj obsahový štandard stanovený iŠVP. Sú zamerané na osobnostný a sociálny rozvoj žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Rozvíjajú mravný úsudok, vedú k rozlišovaniu dobra od zla, pomáhajú žiakom orientovať sa v etických dilemách dnešnej spoločnosti.

V prvej časti metodických poznámok nájdete vysvetlenie postavenia a špecifík predmetu etická výchova, ciele predmetu, vekové osobitosti žiakov, prehľad medzipredmetových vzťahov a prierezových tém, štruktúru vyučovacej hodiny a vysvetlivky k pracovným listom.
V druhej časti predstavujeme metodické poznámky k jednotlivým aktivitám v pracovnom zošite. Je to odporúčaný spôsob, ako pracovať so žiakmi na hodine. Ročníky sú, rovnako ako v pracovnom zošite, farebne odlíšené. Táto časť je štruktúrovaná po ročníkoch, každá aktivita zahŕňa cieľ, výkonový a obsahový štandard, pomôcky, formy práce so žiakmi, metodické poznámky a v hodnotovej reflexii nájdete tzv. zásobník otázok ktorý má byť zdrojom inšpirácie pre učiteľa.

  • metodické pokyny k aktivitám na aktuálne školské a celospoločenské etické problémy,
  • nadväznosť na témy a problémy v ostatných vyučovacích predmetoch,
  • možnosť komplexne riešiť témy z EV pre niekoľko ročníkov.

Metodické poznámky ako príručka k pracovnému zošitu Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ vznikli v spolupráci s kvalitnými autori, metodikmi a pedagógmi. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Ďalšie informácie
Počet strán 95
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2020

Autorky
Doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.
Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Autorky sú renomované odborníčky v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky, ktoré sa dlhodobo zaoberajú témou morálneho usudzovania mladých ľudí. Metodické poznámky sú spracované tak, aby pomohli naplniť ISCED 2 – exaktne sledujú, napĺňajú a definujú ciele pri každej aktivite.

 

Recenzenti
PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Barbora Kaľavská

 

Do 5. ročníka sme vybrali tieto témy:
1. Zoznamovanie sa, oslovenie: Ako oslovovať ľudí
2. Spravodlivá odmena: Kto si zaslúži odmenu?
3. Vlastnosti dobrého kamaráta: Kufor
4. Komunikácia medzi priateľmi: Náš spoločný autobus
5. Zodpovedné konanie: Pomocná ruka
6. Ekologický projekt: Strom života
7. Prekonanie strachu: Spiaci lev

Do 6. ročníka sme vybrali tieto témy:
1. Vzájomná empatia: Empatia
2. Čestné konanie: Ako byť čestný
3. Prejavenie súcitu: Súcit a kamarátstvo
4. Dynamika emócií: Tlakový hrniec
5. Riešenie ťažkých situácií: Jaskyňa
6. Pomoc priateľovi: Priateľ v núdzi
7. Zodpovednosť: Test zodpovednosti

 

Do 7. ročníka sme vybrali tieto témy:
1. Klamstvo: Pravda a lož
2. Práva a povinnosti v rodine: Žijeme v rodine
3. Silné a slabé stránky: Ak chceš, tak to dokážeš
4. Láska a hodnoty: Láska a iné hodnoty
5. Priateľstvo: Udržanie priateľstva
6. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami: O nerozhodnej Sáre
7. Pravidlá a hodnoty v rodine: Pravidlá v rodine


Do 8. ročníka sme vybrali tieto témy:
1. Emócie: Naše emócie
2. Materiálne a nemateriálne hodnoty: Konzumizmus
3. Úcta k ľuďom: Sme rovnocenní?
4. Dobrý priateľ: Dobrý priateľ
5. Rebríček hodnôt: Môj rebríček hodnôt
6. Fyzické a psychické zdravie: Prospešné a škodlivé
7. Pravdovravnosť: Motívy môjho konania


Do 9. ročníka sme vybrali tieto témy:

1. Roly chlapca a dievčaťa: Roly chlapca a dievčaťa
2. Partnerské vzťahy: Mýty o partnerstve
3. Konflikty: Riešime konflikty
4. Škodlivé vplyvy alkoholu a drog: Príbeh o Laure
5. Zodpovednosť na internete: Youtuber
6. Závislosti: Vieš odolať?
7. Voľný čas: Môj voľný čas