Ešte aj v júni sa môžete tešiť na rozmanité témy bezplatných webinárov pre učiteľov, riaditeľov, odborných pedagogických zamestnancov. Vyberte si. 

oTestuj sa z matematiky

Viete, ako inak testovať vedomosti žiakov z matematiky?

Dátum: 13. jún 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka viac ako dvadsaťpäť rokov na základných školách a 8-ročných gymnáziách v Bratislave

Obsah webinára:  

  • Prečo testovať aj inak ako len riešiť statické úlohy.
  • Prečo prepájať vedomosti z iných predmetov na matematiku.
  • Ako vznikla séria oTestuj sa z matematiky.
  • Príklady prepájania úloh so súvislým aj nesúvislým kontextom.


Pre koho webinár odporúčame: Prioritne pre učiteľov matematiky na II. stupni základných škôl a nižšieho vzdelávania 8-ročných gymnázií, ale aj pre učiteľov stredných škôl, aby vedeli ako sa učí matematika na základnej škole.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

Etická výchova na I. stupni ZŠ

Aktivity, námety a inšpirácie pre učiteľov

Dátum: 14. jún 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Eva Mozolová, učiteľ – špecialista na 1. stupni základnej školy

Obsah webinára:

  • Úvod
    • Predmet etická výchova
      • ciele,
      • obsah,
      • špecifiká
      • štruktúra vyučovacej hodiny
  • Etická výchova v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ
    • Tematické celky v každom ročníku
    • Vzhľad tém v PZ
      • ikony,
      • rozčlenenie úloh,
      • piktogramy,
      • obrázky a ilustrácie,
      • domáca úloha
    • Metódy a formy práce v jednotlivých ročníkoch
    • Typy aktivít
    • Ukážka vyučovacej hodiny na dvojstrane v každom ročníku
    • Medzipredmetové vzťahy
    • Projektové strany
  • Záver

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre 1. stupňa ZŠ , vychovávateľov v ŠKD, rodičov detí na 1. stupni ZŠ.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 


Vlastiveda inak

Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie predmetu vlastiveda v ZŠ

Dátum: 15. jún 2022 (streda)  o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

 

Obsah webinára:

Zhrnieme si v bodoch, ako sa vyučuje vlastiveda na 1. stupni  – ako sa učí dlhodobo – výhody, nevýhody, nutnosť zmeny a zavedenia nových prístupov.

● Charakteristika vlastivedy ako predmetu – čo je v 3. ročníku najpodstatnejšie, témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť , čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz, postrehy – s čím je problém.

● Problémové témy z vlastivedy – prečo, ako by sa to dalo zlepšiť.

● Najzaužívanejšie metódy pri vyučovaní vlastivedy – čo sa osvedčilo, čo je nutné zmeniť.

● Predstavíme si novú učebnicu a PZ Vlastivedy pre tretiakov pomocou jednotlivých ukážok.

● Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách vlastivedy.

●  Inovatívne, kreatívne a praktické úlohy, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, prácu s textom , čítanie s porozumením, orientáciu v teréne...

● Pojmológia v rámci vlastivedy – s ktorými slovami sa žiaci najčastejšie stretnú, ktoré sú dôležité.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

Kroky k moderní a efektivní výuce – Líný učitel

Výber toho najdôležitejšieho a najpraktickejšieho z celej vzdelávacej stratégie Líného učitele

Dátum: 16. jún 2022 (štvrtok) o 17.00 hod

Lektor: Mgr. Robert Čapek, Ph.D., lektor, pedagóg, psychológ a didaktik, autor vzdelávacej stratégie Líný učitel

Obsah webinára:

Webinár ponúka návod pre pedagógov:

  • ako čo najlepšie v pedagogickej praxi používať pravidlá vzdelávacej stratégie Líného učitele,
  • ako byť v školskej praxi predovšetkým kreatívny, didaktiky znalý a učiteľsky kompetentný,
  • aké zásady používať pri testovaní, skúšaní a hodnotení v školskej praxi...

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov v základných a stredných školách, resp. osemročných gymnáziách a gymnáziách.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

  

Zdroj: raabe.sk