Menu
Your Cart

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií.

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9
oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-448-1

 


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11955:5-A2201


Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií:

 • kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 9. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
 • odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
 • v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky
 • testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií je určený na:

 • na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
 • na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
 • na rozvíjanie logického myslenia,
 • na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
 • na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
 • na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií obsahuje aj:

 • stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník
 • kľúč správnych odpovedí.
Ďalšie informácie
Počet strán 92
Formát A4
Jazyk slovenský

Odborná garantka: RNDr. Viera Ringlerová, PhD

Recenzent: Mgr. Pavol Kelecsényi

Autorka: Mgr. Silvia Bodláková

Test I - Mocniny a odmocniny
Test II - Mocniny, odmicniny a zápis veľkých čísel
Test III - Pytagorova veta
Test IV - Pytagorova veta
Test V - Lineárne rovnice a slovné úlohy
Test VI - Lineárne rovnice a slovné úlohy
Test VII - Lineárne nerovnice
Test VIII - Hranol a ihlan
Test IX - Valec, kužeľ a guľa
Test X - Podobnosť trojuholníkov
Test XI - Kombinatorika a štatistika
Test XII - Grafické znázornenie závislostí
Test XIII - Zmiešaný test
Test XIV - Zmiešaný test
Test XV - Zmiešaný test

Kľúč správnych odpovedí
Zhrnutie učiva