Neváhajte sa prihláste sa z pohodlia domova na nové bezplatné webináre pre pedagógov. Pozrite na naše aktuálne témy.oTestuj sa z matematiky

Viete, ako inak testovať vedomosti žiakov z matematiky?

Dátum: 21. november 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka viac ako dvadsaťpäť rokov na základných školách a 8-ročných gymnáziách v Bratislave

Obsah webinára:   

Prečo testovať aj inak ako len riešiť statické úlohy.

Prečo prepájať vedomosti z iných predmetov na matematiku.

Ako vznikla séria oTestuj sa z matematiky.

Príklady prepájania úloh so súvislým aj nesúvislým kontextom.


Pre koho webinár odporúčame: Prioritne pre učiteľov matematiky na II. stupni základných škôl a nižšieho vzdelávania 8-ročných gymnázií, ale aj pre učiteľov stredných škôl, aby vedeli ako sa učí matematika na základnej škole.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Načo je deťom pohyb?

Zdravé telo – cvičenia pre deti v predškolskom a mladšom školskom veku, odporúčania pre učiteľky, učiteľov a rodičov

Dátum: 22. november 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: doc. Dana Masaryková, PhD., docentka na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzite v Trnave

Obsah webinára: 

Prečo deti potrebujú pohyb? 

Aký pohyb by sme mali deťom zabezpečiť? 

Súčasný stav pohybovej aktivity a telesnej zdatnosti detí 

Vplyv pandémie COVID-19 na pohybovú aktivitu detí 

Dôsledky pohybovej inaktivity detí 

Odporúčania pre pohybový rozvoj detí v predškolskom a mladšom školskom veku


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky materských škôl, učiteľov a učiteľky na 1. stupni ZŠ a pre rodičov detí


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Prírodoveda zážitkovo

Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie predmetu prírodoveda v 3. ročníku ZŠ

Dátum: 23. november 2022 (streda)  o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD., odborná asistentka na Katedre elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB 

Obsah webinára: 

Vyučovanie  prírodovedy na 1. stupni  v súčasnosti, nutnosť zmeny a zavedenia nových prístupov.

Charakteristika prírodovedy ako predmetu – čo je v 3. ročníku najpodstatnejšie, témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť, čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz, postrehy.

Rôzne metódy a formy v prírodovednom vzdelávaní.

Predstavíme si novú učebnicu a PZ Prírodovedy pre tretiakov pomocou jednotlivých ukážok.

Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách prírodovedy.

Využitie experimentálnej metódy a zážitkového vyučovania v predmete prírodoveda v 3. ročníku. 


Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagógov na 1. stupni ZŠ, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Žiaci so ŠVVP na 2. stupni ZŠ

Aktivity, námety a inšpirácie pre učiteľov

Dátum: 24. november 2022 (štvrtok) o 17.00 hod. 

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára: 

Prechod žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z prvého na druhý stupeň ZŠ, nároky kladené na vzdelávanie, adaptácia na iný spôsob vzdelávania a odlišné učebné štýly vyučujúcich. 

Špecifické poruchy učenia – teória a prax – aktivity a námety ako pracovať so žiakom so ŠVVP. 

Predstavenie nového pracovného zošita pre žiakov so ŠVVP KuliFerdo - Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ. Ukážky cvičení a úloh z pracovného zošita. 


Pre koho je webinár odporúčaný: vyučujúcich slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ, ktorí majú v kolektíve triedy žiaka so ŠVVP, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov a rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Aktivity pre školský klub detí

Ako pracovať s deťmi v ŠKD záujmovo a zaujímavo

Dátum: 30. november 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Mária Kubovičová, riaditeľka ZŠ v Marianke

Obsah webinára:

Predstavenie konkrétnych námetov na aktivity vo výchovnej činnosti s deťmi v školskom klube detí s metodickými pokynmi a komentármi vrátane výkonových, obsahových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov. 

charakteristika, usporiadanie tém diela Aktivity pre školský klub detí 1. a 2. 

využiteľnosť aktivít v ŠKD počas celého kalendárneho roka,

v čom sú prínosné konkrétne námety na aktivity, 

predstavenie a ozrejmenie práce s hotovými pracovnými listami, 

edukačné materiály s námetmi, týkajúcimi sa všetkých oblastí výchovy ...

 

Pre koho webinár odporúčame:  pre vychovávateľky a vychovávateľov školského klubu detí, ale aj pre všetkých tvorivých pedagógov, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 6 do 11 rokov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Úspešné Testovanie 5 zo slovenčiny. Ako na to? 

O tom, ako pripraviť žiakov na tohtoročné Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry

Dátum: 1. december 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava

Obsah webinára: 

Povieme si, ako čitateľská gramotnosť rozvíja osobnosť žiaka a jeho motiváciu pre ďalšie vzdelávanie. 

Predstavíme si tipy a nápady na zlepšenie čitateľskej gramotnosti.

Čítanie s porozumením ako kľúčová a nevyhnutnú zručnosť v každodennom živote, ktorá vedie nielen k úspešnému výsledku v testovaní, ale aj ku kritickému mysleniu 

Príprava žiakov na Testovanie 5 a odbúranie ich stresu z testovania už vo 4. ročníku ZŠ  

Predstavíme si Testovanie 5 a jeho hlavné ciele.

Ponúkneme kvalitné ukážky testov ako formu nácviku, ale aj motivácie  s rovnakými typmi úloh a s rovnakou formou, ako pri skutočnom Testovaní 5, plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP.

Spomenieme faktory, ktoré pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú rozvoj čitateľskej gramotnosti a výsledku pri Testovaní 5. 


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL základných škôl 4. a 5.ročníka, riaditeľom základných škôl, špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa, rodičom.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.