Menu
Your Cart

BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE II

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru staviteľstvo.

BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE II
BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE II

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru staviteľstvo.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-89625-40-6


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19701:4-A2201

Hlavnou náplňou učebnice je problematika navrhovania monolitických konštrukcií z prostého betónu, zo slabovystuženého betónu a z murovaných konštrukcií. Časť učebnice sa venuje prierezovému pohľadu na komplexné riešenie základných konštrukcií zo železobetónu. Z oblasti technológie betónu sa učebnica zaoberá zvláštnymi druhmi betónov a predpätým betónom.

Text učebnice poskytuje prehľad o monolitických a montovaných konštrukciách, o zásadách vystužovania a v riešených príkladoch uvádza výpočty základných prvkov konštrukcií z prostého betónu, zo slabovystuženého betónu a zo železobetónu, ako aj výpočty murovaných konštrukcií podľa teórie medzných stavov.

Nezanedbateľná časť učebnice je venovaná aj opravám a rekonštrukciám betónových konštrukcií.

Učebnica Betónové konštrukcie II je členená v súlade s učebnou osnovou predmetu betónové konštrukcie. Učebnica pozostáva z dvoch častí. Prvá - teoreticko-výpočtová časť je vytvorená zo šiestich relatívne samostatných kapitol. Druhá časť učebnice má praktický charakter a zahŕňa problematiku cvičení predmetu betónové konštrukcie. 

Štruktúra učebnice a spôsob jej spracovania, sú podriadené cieľu - čo najprehľadnejšie priblížiť čitateľovi základné informácie a fakty z vybraných oblasti betónových konštrukcií.

Text jednotlivých kapitol je tvorený systémom základného textu za dodržania vertikálnych a horizontálnych vnútroučebnicových vzťahov. Každá kapitola učebnice obsahuje motivačný vstup, cieľový stav, podrobnejší výklad predmetnej problematiky, význam a uplatnenie v praxi a spätnoväzbové otázky a úlohy. Do textu sú zaraďované aj riešené praktické príklady komplexného riešenia konštrukcií z prostého betónu, zo železobetónu a z predpätého betónu a z oblasti murovaných konštrukcií. 

Text v učebnici sa člení na základný, doplňujúci a ilustračný. V tejto podobe prezentovaný študijný materiál ponúka čitateľovi východiskovú orientáciu v predmetnej problematike. 

Ďalšie informácie
Počet strán 192
Formát A4
Jazyk slovenský

Autor: prof. Ing. Ján Bajtoš, CSc., PhD.

Recenzenti:

Ing. Elena Burešová

Ing. Jana Ursínyová


Predhovor

1 Navrhovanie prvkov z prostého a zo slabovystuženého betónu na hranici porušenia účinkom jednorazového namáhania

1.1 Zásady pre navrhovanie prvkov z prostého a zo slabovystuženého betónu

1.2 Porušenie tlačených prvkov v čiastočne zaťažených oblastiach

1.3 Železobetónové tlačené prvky

2 Komplexné riešenie konštrukcií z vystuženého betónu

2.1 Doskové stropné konštrukcie

2.2 Trámové konštrukcie

2.3 Základové konštrukcie

2.4 Schodiskové konštrukcie

2.5 Oporné steny

2.6 Dilatačné škáry a rozdeľovacie škáry

2.7 Opravy, rekonštrukcie a sanácie betónových konštrukcií

3 Zvláštne druhy betónov

3.1 Ľahké betóny

3.2 Zvláštne druhy betónov

3.3 Osobité spôsoby betónovania

3.4 Zhrnutie požiadaviek na zvláštne druhy betónov

4 Predpätý betón

4.1 Historický vývoj a súčasnosť predpätého betónu

4.2 Podstata predpätia a statické pôsobenie predpätého betónu

4.3 Materiály používané na predpätý betón

4.4 Kotvenie predpínacej výstuže

4.5 Straty predpínacej sily

5 Montované a spriahnuté konštrukcie

5.1 Porovnanie montovaných a monolitických konštrukcií

5.2 Druhy dielcov montovaných konštrukcií

5.3 Výroba prvkov montovaných konštrukcií

5.4 Formy používané na výrobu prvkov montovaných konštrukcií

5.5 Technológie používané na výrobu prvkov montovaných konštrukcií

5.6 Preprava prvkov montovaných konštrukcií

5.7 Označovanie prefabrikovaných dielcov

5.8 Statický výpočet a statické princípy montovaných konštrukcií

5.9 Montované halové objekty

6 Navrhovanie murovaných konštrukcií

6.1 Historický vývoj murovaných konštrukcií

6.2 Súčasný stav a perspektívy murovaných konštrukcií

6.3 Materiály murovaných konštrukcií

6.4 Dimenzovanie murovaných prvkov

Cvičenia

1 Projektovanie betónových konštrukcií

1.1 Výkres tvaru monolitickej konštrukcie

1.2 Statický výpočet a výkres výstuže dosky D1

1.3 Statický výpočet a výkres výstuže spojitého nosníka P1

Prílohová časť

Literatúra