Menu
Your Cart

MECHANIKA A

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru staviteľstvo.

MECHANIKA A
MECHANIKA A

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru staviteľstvo.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-89625-01-7

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19825:4-A2201

Mechanika A poskytuje prehľad o statickej funkcii stavebnej konštrukcie, ktorá je riešená ako viacpólový nosník, ako priehradová konštrukcia, ako prvok namáhaný tlakom mimo ťažisko prierezu a ako oporný múr držiaci svah, na ktorý pôsobí tlak zeminy. Žiaci sa zdokonalia aj v správnom orientovaní sa v statických výpočtoch.

V učebnici je vytvorený aj priestor na získanie zručností a znalostí v samostatnom riešení jednoduchých praktických úloh. Cenným prínosom štúdia tohto predmetu je rozvoj logického a matematického myslenia, získanie statického citu a takých vedomostí a návykov, ktoré sú dobrým základom pre odborný rast. Cieľom je využitie poznatkov pri navrhovaní prierezov jednoduchých stavebných konštrukcií (betónových, drevených i oceľových): hospodárnych – ekonomických, únosných a použiteľných. 

Stavebná mechanika je predmet, ktorý má pomôcť žiakom pochopiť podstatu správania sa stavebných konštrukcií, aby stavebnú konštrukciu mohli potom správne v iných odborných predmetoch nadimenzovať, t. j. aby konštrukcia bola počas celej svojej životnosti únosná, použiteľná a pritom čo najhospodárnejšie navrhnutá.

Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Jana Ursínyová

Recenzenti:

Ing. Elena Burešová

Ing. Angela Fajdová


Predslov

Úvod

1 Staticky neurčité nosníky

1.1 Spojitý nosník

2 Mimostredný tlak, jadro prierezu

2.1 Mimostredný tlak

2.2 Jadro prierezu

2.3 Vzorový príklad na využitie poznatkov o jadre prierezu

3 Prútové sústavy

3.1 Prútová (priehradová) konštrukcia

4 Tlak sypkých látok a stabilita oporného múru

4.1 Tlak sypkých látok

4.2 Stabilita oporného múru

Literatúra