Menu
Your Cart

STAVEBNÁ TECHNOLÓGIA PRE 2. ROČNÍK

Učebnica pre 2. ročník študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

STAVEBNÁ TECHNOLÓGIA PRE 2. ROČNÍK
STAVEBNÁ TECHNOLÓGIA PRE 2. ROČNÍK

Učebnica pre 2. ročník študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-109-8

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:25-A1001

Učebnica nadväzuje na vedomosti, ktoré žiaci študijných odborov operátor stavebnej výroby a mechanik stavebnoinštalačných zariadení získali v prvom ročníku. Na primeranej úrovni poskytuje žiakom vedomosti o najproduktívnejších metódach a technologických postupoch pri stavebných prácach vznikajúcich vplyvom nových nárokov na odbornú zdatnosť a pripravenosť pracovníkov.

Obsah učebnice je rozdelený do šiestich kapitol. V úvode každej kapitoly v časti NAUČÍME SA sú uvedené vzdelávacie ciele. Okrem samotných informácií doplnených názornými obrázkami je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, nakoľko súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je volená tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom. 

V učebnici sú opísané ďalšie stavebné práce od práce s kovmi a plastmi, cez práce so sadrokartónom, maliarske a natieračské práce po práce súvisiace s montážou zdravotno-technických inštalácií a zariadení.

Ďalšie informácie
Počet strán 164
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorka: Ing. Zuzana Šišáková

Recenzenti:

Ing. Ján Klanica

Ing. Želmíra Kováčiková

Predhovor

1     Ručné spracovanie kovov a plastov

1.1 Náradie, nástroje a pomôcky na ručné spracovanie kovov

1.2 Technologické postupy pri ručnom spracovaní kovov

1.3 Ručné spracovanie plastov

1.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri ručnom spracovaní kovov a plastov

Test č. 1

2     Ručné opracovanie sadrokartónu

2.1 Náradie, nástroje a pomôcky na ručné opracovanie sadrokartónu

2.2 Technologické postupy pri ručnom opracovaní sadrokartónu

2.3 Prehľad sadrokartónových konštrukcií

Test č. 2

3     Základné maliarske a natieračské práce

3.1 Pracovné pomôcky, náradie a zariadenia na maľby a nátery

3.2 Druhy a vlastnosti náterových látok

3.3 Príprava podkladu

3.4 Technologické postupy zhotovenia malieb

3.5 Technologické postupy zhotovenia náterov

3.6 Chyby malieb a náterov a ich opravy

3.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri maliarskych a natieračských prácach

Test č. 3

4     Spájanie potrubia

4.1 Spôsoby spájania potrubia

4.2 Materiály na spájanie potrubia

4.3 Montáž armatúr

4.4 Opravy potrubia

4.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri spájaní potrubia

Test č. 4

5     Montáž vnútorných inštalácií

5.1 Zásady montáže vnútorných inštalácií v novostavbách

5.2 Zásady demontáže vnútorných inštalácií pri rekonštrukciách objektov

5.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri montáži a demontáži kanalizačného a vodovodného potrubia

Test č. 5

6     Montáž zariaďovacích predmetov

6.1 Druhy a materiál zariaďovacích predmetov

6.2 Náradie, nástroje a pomôcky na montáž zariaďovacích predmetov

6.3 Postup pri montáži zariaďovacích predmetov

6.4 Demontáž a opravy zariaďovacích predmetov 

6.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri montáži a demontáži zariaďovacích predmetov

Test č. 6

Kľúč správnych odpovedí

Literatúra

Slovník odborných výrazov