Menu
Your Cart

PRESTAVBY BUDOV

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru murár.

PRESTAVBY BUDOV
PRESTAVBY BUDOV

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru murár.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-099-2

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:22-A1001

Učebnica poskytuje ucelený prehľad informácií o technologických postupoch pri renovácii a búraní stavieb. Opisuje základnú problematiku zisťovania príčin, prejavov a spôsobov odstraňovania porúch murovaných, oceľobetónových a drevených stavebných konštrukcií a ich povrchových úprav. Rieši aj problematiku bezpečnosti práce, likvidácie stavebného odpadu a konkrétnych opatrení na minimalizáciu dopadov procesu výstavby na životné prostredie. 

Táto učebnica nadväzuje na poznatky, ktoré získali žiaci v 1. a 2. ročníku v predmetoch technológia, stavebné konštrukcie, materiály a odborný výcvik. Učebnica má slúžiť predovšetkým ako zdroj informácií pre účastníkov vyučovacieho procesu učebného odboru murár. Vzhľadom na to, že spracúva problematiku komplexne, je možné ju využiť vo vyučovacom procese všetkých učebných odborov skupiny 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. 

Obsah učebnice je rozdelený do piatich kapitol. V úvode každej kapitoly v časti NAUČÍME SA sú uvedené vzdelávacie ciele. Okrem informácií, ktoré sú doplnené názornými obrázkami, je základné učivo každej kapitoly zosumarizované v zhrnutí. Na konci každej kapitoly je časť PRACUJEME S UČEBNICOU, ktorá má slúžiť najmä na samostatnú prácu žiakov. Učiteľ môže podľa potreby rozšíriť túto časť vlastnými úlohami a zaradiť ju do vyučovacieho procesu aj častejšie, nielen na konci prebratého tematického celku (kapitoly), ako je to v učebnici. 

Obsah učebnice je doplnený o testy, ktoré majú charakter opakovania základného učiva z príslušnej kapitoly. Zámerom je pomôcť nielen žiakovi pri osvojovaní si učiva, ale aj učiteľovi pri priebežnom overovaní žiackych vedomostí. Žiak má možnosť overiť si svoje vedomosti aj samostatne, pretože súčasťou učebnice je Kľúč správnych odpovedí. Koncepcia učebnice je volená tak, aby sa učebnica stala každodennou pomôckou vo vyučovacom procese žiakom aj učiteľom. 


Ďalšie informácie
Počet strán 120
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorky: 

Ing. Mária Krištofovičová

Ing. Zuzana Šišáková

Recenzenti:

Ing. Zuzana Dimová

Ing. Ľubica Halamová


Predhovor

Predslov

1 Úvod

1.1 Odborná terminológia

1.2 Životnosť stavieb

1.3 Cieľ a zvláštnosti prestavby budov

1.4 Prestavby budov, bezpečnosť a životné prostredie

TEST č. 1

2 Prieskum stavieb

2.1 Základné metódy na stanovenie vlastností stavebných konštrukcií a materiálov

2.2 Urbanisticko-architektonický prieskum

2.3 Stavebno-historický prieskum

2.4 Stavebno-technický prieskum

TEST č. 2

3 Príčiny a prejavy porúch stavebných konštrukcií

3.1 Poruchy stavieb

3.2 Poruchy murovaných konštrukcií

3.3 Poruchy oceľobetónových konštrukcií

3.4 Poruchy drevených konštrukcií

3.5 Trhliny

TEST č. 3

4 Odstraňovanie porúch stavebných konštrukcií

4.1 Odstraňovanie porúch nosných stavebných konštrukcií

4.2 Opravy povrchových úprav

TEST č. 4

5 Búranie budov a ich častí

5.1 Zhotovovanie a rozširovanie otvorov

5.2 Búranie priečok a vnútorných nosných stien

5.3 Búranie budov

TEST č. 5

6 Kľúč správnych odpovedí

7 Literatúra

8 Slovník odborných výrazov