Menu
Your Cart

STAVEBNÁ MECHANIKA

Učebnica pre 2. ročník študijného odboru staviteľstvo.

STAVEBNÁ MECHANIKA
STAVEBNÁ MECHANIKA

Učebnica pre 2. ročník študijného odboru staviteľstvo.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-89625-00-0

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19817:4-A2201

Učebnica pomôže žiakom pochopiť podstatu správania sa stavebných konštrukcií, aby ich správne nadimenzovali aj v iných odborných predmetoch. Konštrukcia by mala byť počas celej životnosti únosná, použiteľná, a pritom čo najhospodárnejšie navrhnutá. V texte sú zaradené aj zadania, v ktorých žiaci riešia individuálne úlohy. 

Stavebná mechanika je napísaná v súlade s platnými slovenskými a európskymi normami. Má veľa názorných perokresieb a príkladov zo statiky. Nadväzuje na ňu učebnica pre 3. ročník Mechanika A.
Ďalšie informácie
Počet strán 144
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Jana Ursínyová 

Recenzenti:

Ing. Elena Burešová

Ing. Angela Fajdová

Predslov

1 Úvod

1.1 Úlohy a obsah stavebnej mechaniky

1.2 Účinky síl na stavebné konštrukcie

1.3 Odvetvia stavebnej mechaniky

2 Statika v rovine

2.1 Sila, jej určenie a účinok na tuhé telesá

2.2 Druhy rovinných silových sústav a ich výpočtové a grafické riešenie

2.3 Ťažisko plochy a statické veličiny prierezu

2.4 Statika tuhej dosky

3 Základy náuky o pružnosti a pevnosti

3.1 Základné pojmy z pružnosti a pevnosti

3.2 Pevnostné vlastnosti stavebných materiálov, pretvorenie

3.3 Metódy výpočtu stavebných konštrukcií

3.4 Základné druhy namáhania a ich kombinácia

3.5 Prostý ťah, prostý tlak a vzperný tlak

3.6 Prostý ohyb, prostý šmyk a šmyk za ohybu

4 Staticky určité nosníky

4.1 Základné pojmy riešenia staticky určitých nosníkov

4.2 Väzbové sily

4.3 Posúvajúce sily a ohybové momenty, ich veľkosť a priebeh

Literatúra