Menu
Your Cart

ÚVOD DO SVETA PRÁCE PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Učebnica pre žiakov všetkých typov stredných škôl aj gymnázií.

ÚVOD DO SVETA PRÁCE PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY
ÚVOD DO SVETA PRÁCE PRE STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Učebnica pre žiakov všetkých typov stredných škôl aj gymnázií.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-932-0

Vstup absolventov do sveta práce dnes na jednej strane uľahčujú komplexné informácie pracovných portálov na internete (voľné pracovné miesta, poradenstvo pri voľbe povolania, opisy zamestnaní slovenského trhu práce, mzdy na Slovensku atď.), na druhej strane ich sťažujú časté zmeny v legislatíve (predpisoch a nariadeniach). Preto výhodou učebnice je jej prepojenie s aktuálnymi zdrojmi legislatívnych informácií.  

Učebnica je vo svojom šiestom aktualizovanom a prepracovanom vydaní určená pre všetky typy stredných škôl, kde sa žiaci – budúci absolventi rozhodujú o ďalšom životnom smerovaní (práca alebo ďalšie štúdium). V rámci predmetu úvod do sveta práce (najmä v treťom a štvrtom ročníku) získavajú odbornú prípravu, vedomosti a zručnosti z legislatívy, o trhu práce a uplatnení na tomto trhu ako zamestnanec alebo podnikateľ.  Učebnica oboznamuje žiakov so svetom práce a trhom práce, s pravidlami profesijného rozhodovania, výberu povolania, komunikácie pri hľadaní práce atď.


Škola a učiteľ dostáva do rúk prostredníctvom učebnice aktuálne informácie: 

  • o postupoch pri profesijnom rozhodovaní, 
  • pri hľadaní zamestnania, 
  • pri úspešnom a neúspešnom pohovore do zamestnania 
  • o  krokoch, ktoré môže absolvent podstúpiť, ak  je v hľadaní zamestnania úspešný alebo neúspešný,
  • o asertivite a správaní v pracovnom procese, právach a povinnostiach zamestnanca a zamestnávateľa,
  • o samostatnej zárobkovej činnosti (podnikateľ).
Ďalšie informácie
Počet strán 132
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2023 (6. aktualizované a prepracované vydanie)

Autorky:

PhDr. Marta Hargašová, CSc.

PhDr. Darina Lepeňová 

Ing. Eneke Hanzelová, CSc. 

PhDr. Zuzana Kostolná 

PhDr. Beata Perichtová

Ing. Ladislav Kováč

1. Pracovné právo 

Základné pojmy 

Pracovnoprávne vzťahy 

Pramene pracovného práva 

Vnútroštátne pramene pracovného práva 

Medzinárodné pramene pracovného práva 


2. Kolektívne pracovné právo 

Uplatnenie kolektívneho práva 

Kolektívne vyjednávanie 

Kolektívna zmluva 

Kolektívne spory 

Sociálne partnerstvo a sociálny dialóg 


3. Pracovný pomer 

Pojem pracovného pomeru 

Vznik pracovného pomeru 

Povinnosti uchádzača a zamestnávateľa 

Pracovná zmluva 

Zmluva o budúcej pracovnej zmluve 

Druhy pracovných pomerov 

Zmeny pracovných podmienok 

Skončenie pracovného pomeru 


4. Pracovný čas a doba odpočinku 

Pracovný čas 

Doba odpočinku 


5. Mzda 

Odmena za vykonanú prácu 

Mzdy a platy 


6. Prekážky v práci 

Kategórie prekážok v práci 

Náhrady výdavkov 


7. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Bezpečnosť práce – prevencia negatívnych udalostí 

Charakteristika negatívnych udalostí 

Povinnosti zamestnávateľa 

Práva a povinnosti zamestnanca 


8. Zamestnanosť a rekvalifikácia 

Právo na zamestnanie 

Zásada rovnakého zaobchádzania 

Priama a nepriama diskriminácia 

Politika zamestnanosti 

Sprostredkovanie zamestnania 

Rekvalifikácia 

Hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti 

Zamestnávanie znevýhodnených skupín na trhu práce 


9. Nezamestnanosť a inflácia 

Stav zamestnanosti ako odraz spoločensko-ekonomických potrieb 

Stratégia rozvoja našej ekonomiky 

Problémy trhu práce 

Nezamestnanosť a jej sociálno-ekonomické dôsledky 


10. Svet práce a trh práce 

Svet práce 

Trh práce 

Profesijné informácie, poradenské služby 

Stratégia profesijného rozhodovania 

Hľadanie zamestnania 

Sprostredkovatelia služieb zamestnanosti 

Kariérové poradenstvo 


11. Ako sa uchádzať o zamestnanie 

Formy komunikácie uchádzača o zamestnanie 

Spôsob prezentácie u potenciálneho zamestnávateľa 


12. Podnikanie 

Podnikanie 

Živnosť 

Literatúra 

Odporúčané zdroje