Menu
Your Cart

CHOVATEĽSKÁ PRAX

Učebnica pre 1. – 4. ročník študijného odboru agropodnikanie.

CHOVATEĽSKÁ PRAX
CHOVATEĽSKÁ PRAX

Učebnica pre 1. – 4. ročník študijného odboru agropodnikanie.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-104-3


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19555:4-A2201

Učebnica pomáha zvyšovať účinnosť odborného teoretického vzdelania a prispieva k pracovno-morálnej a ekologickej výchove žiakov. Obsah predmetu prax je v 1. a 2. ročníku pre všetky odborné zamerania spoločný, zacielený na získanie základných zručností a návykov a získanie kvalifikovaného prehľadu o celej poľnohospodárskej výrobe s rešpektovaním osobitostí jednotlivých odborných zameraní. V 3. a vo 4. ročníku je vytvorený aj časový priestor na nácvik činností vyplývajúcich z náplne odborných voliteľných predmetov.

Praktickú prípravu zabezpečuje učebná prax, odborná a individuálna prax, ktorá je zacielená na vzdelávanie žiakov v praktických činnostiach odboru štúdia. Ide o získanie, rozvoj a upevňovanie odborných zručností, návykov a o utváranie odborných postojov i názorov vo vzťahu žiakov k odboru štúdia, ale aj k budovaniu vzťahu žiakov k plneniu si pracovných povinností a pocitu zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej činnosti. Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti, tak musí disponovať stanovenými štandardmi a ovládať učivo predpísané výkonovými a obsahovými štandardmi v rozsahu daného odboru, príp. jeho odborného zamerania.

Žiaci si v predmete prax osvoja pracovné techniky a technologické postupy, získajú základné skúsenosti z organizácie pracovných postupov, spôsobov riadenia menších pracovných tímov, naučia sa posudzovať namáhavosť a zložitosť pracovných úkonov a hodnotiť kvalitu práce. Súčasne získavajú návyky v dodržiavaní zásad hygieny, ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a návyky celkového ekologického správania.

Ďalšie informácie
Počet strán 392
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autori: 

Ing. Oľga Bogová

Ing. Eleonóra Boocová

Recenzenti:

Ing. Vojtech Greč

Ing. Marta Virčíková


1. ročník

UČEBNÁ PRAX

1     Základná úvodná inštruktáž

1.1 Informácie o typoch praxe, osobitosti vyučovania praxe

1.2 Nácvik úpravy a nosenia pracovných odevov

1.3 Pracoviská živočíšnej výroby

1.4 Starostlivosť a ochrana zdravia pri práci

1.5 Požiarna ochrana

1.6 Základná zdravoveda – základy prevencie úrazov

2     Nácvik manuálnych prác

2.1 Práce s ručným náradím v chove hospodárskych zvierat

3     Objekty v živočíšnej výrobe

3.1 Stavby pre hovädzí dobytok

3.2 Stavby pre kone

3.3 Stavby pre ošípané

3.4 Stavby pre hydinu

3.5 Stavby pre ovce

4   Nácvik prístupu a manipulácie s hospodárskymi zvieratami  

4.1 Druhy a kategórie hospodárskych zvierat

4.2 Nácvik prístupu k malým hospodárskym zvieratám

4.3 Nácvik prístupu k veľkým hospodárskym zvieratám

4.4 Priväzovanie, odväzovanie, vodenie, vyháňanie zvierat do výbehu a na pašu

4.5 Chytanie držanie hydiny

4.6 Určovanie pohlavia druhov hospodárskych zvierat

5     Nácvik základných pracovných operácií v živočíšnej výrobe a zásady hygieny v chove hospodárskych zvierat 

5.1 Nácvik základných pracovných operácií pri odchove teliat

6     Obsluha strojov a zariadení na ošetrovanie zvierat

6.1 Nácvik prác pri obsluhe strojov a zariadení pri odstraňovaní maštaľného hnoja, pri kŕmení a pri napájaní zvierat

ODBORNÁ INDIVIDUÁLNA PRAX

1     Práce v živočíšnej výrobe


2. ročník

UČEBNÁ PRAX

1     Dojenie

1.1 Anatómia a fyziológia mliečnej žľazy

1.2 Zhodnotenie laktácie podľa laktačnej krivky

1.3 Zhodnotenie dĺžky medziobdobia a laktácie

1.4 Fyziologické aspekty dojenia

1.5 Príprava dojiča, dojnice a pomôcok na dojenie

1.6 Význam ručného dojenia, nácvik základných pracovných úkonov ručného dojenia

1.7 Význam strojového dojenia, nácvik strojového dojenia

1.8 Príprava, spustenie vývevy a kontrola činnosti dojacieho zariadenia

1.9 Čistenie a dezinfekcia dojacieho zariadenia

1.10 Ošetrenie mlieka po nadojení, čistenie a chladenie mlieka

1.11 STN 57 0529 Surové kravské mlieko na mliekarenské ošetrenie a spracovanie

2 Nácvik označovania a merania hospodárskych zvierat

2.1 Nácvik základnej zootechnickej evidencie pri označovaní zvierat

2.2 Nácvik označovania zvierat

2.3 Meracie pomôcky

2.4 Nácvik zisťovania živej hmotnosti hospodárskych zvierat

2.5 Výpočet prírastkov. Rast a vývoj hospodárskych zvierat – ontogenéza

3     Zaobchádzanie a fixácia hospodárskych zvierat

3.1 Nácvik fixácie malých hospodárskych zvierat

3.2 Nácvik fixácie veľkých hospodárskych zvierat

3.3 Nácvik čistenia hovädzieho dobytka, koní a ošípaných

4     Nácvik asanácie objektov živočíšnej výroby

4.1 Asanácia objektov živočíšnej výroby

4.2 Nácvik mechanického čistenia objektov živočíšnej výroby

4.3 Asanácia výbehov a pasienkov


3. ročník

UČEBNÁ PRAX

1     Nácvik organizácie a hodnotenia paše, pasenie a úprava pasienkových porastov

2     Školské kolo súťaže zručnosti – Mladý ekofarmár

3     Nácvik prác spojených s vykonávaním pracovných postupov v chovoch hospodárskych zvierat. Prvotné spracovanie živočíšnych produktov. Výroba ovčieho hrudkového syra

4     Výpočet základných ekonomických ukazovateľov na hodnotenie efektívnosti práce v živočíšnej   výrobe

4.1 Význam živočíšnej výroby

4.2 Vlastné náklady v živočíšnej výrobe

4.3 Ekonomické ukazovatele úrovne živočíšnej výroby

4.4 Ekonomika výroby kravského mlieka

4.5 Základné ekonomické ukazovatele v poľnohospodárstve

4.6 Ekonomika výroby hovädzieho mäsa

4.7 Ekonomika výroby bravčového mäsa

4.8 Ekonomika chovu oviec

4.9 Ekonomika výroby vajec a hydinového mäsa

5     Vedenie prvotnej evidencie. Vypracovanie podkladov na odmeňovanie pracovníkov v živočíšnej výrobe

5.1 Odmeňovanie pracovníkov v chove dojníc

6     Denná kontrola zdravotného stavu zvierat. Základné operácie zootechnickej prevencie

6.1 Poskytovanie prvej pomoci

6.2 Podávanie (aplikácia) liečiv

6.3 Posúdenie zdravotného stavu mliečnej žľazy a vyšetrenie mlieka na mastitídy

7     Vedenie prvotnej evidencie – príjem, predaj a iné zmeny v stavoch hospodárskych zvierat. Výpočet spotreby krmív

7.1 Plán obratu stáda

7.2 Kŕmny plán

7.3 Kŕmna bilancia

8    Charakteristika krmív, rozdelenie, výroba, uskladnenie a konzervovanie. Technika kŕmenia a napájania jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat. Zostavovanie kŕmnych dávok

8.1 Charakteristika krmív, rozdelenie, výroba, konzervovanie, uskladnenie, poznávanie  a hodnotenie krmív

8.2 Technika kŕmenia a napájania jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat

8.3 Zostavovanie kŕmnych dávok

9     Posudzovanie a poznávanie plemien hospodárskych zvierat. Hodnotenie exteriéru zvierat

9.1 Poznávanie plemien hovädzieho dobytka

9.2 Poznávanie plemien ošípaných

9.3 Poznávanie plemien oviec

9.4 Poznávanie plemien koní

9.5 Poznávanie plemien hydiny

9.6 Hodnotenie exteriéru zvierat

10   Reprodukcia prežúvavcov – vyhľadávanie ruje, diagnostika gravidity, pôrod a odchov mláďat

10.1 Ruja hospodárskych zvierat

10.2 Gravidita hospodárskych zvierat

10.3 Pôrod

10.4 Odchov teliat do veku šesť mesiacov

11    Reprodukcia ošípaných

12    Reprodukcia hydiny

13    Posudzovanie zoohygienických ukazovateľov a maštaľná mikroklíma

13.1 Teplota vzduchu

13.2 Vlhkosť vzduchu

13.3 Prúdenie vzduchu

13.4 Atmosférický tlak

13.5 Chemické zloženie maštaľného vzduchu

13.6 Zoohygiena

14    Starostlivosť o mliečnu žľazu, prevencia a liečenie mastitíd. NK-test

14.1 Starostlivosť o mliečnu žľazu

14.2 Prevencia a liečenie mastitíd

14.3 Maštaľný diagnostický NK-test

ODBORNÁ PRAX

1     Nácvik odborných činností technika a farmára v poľnohospodárskej výrobe a službách podľa vzorovej pracovnej náplne na úseku živočíšnej výroby


4. ročník

1     Nácvik plánovania na úseku živočíšnej výroby. Kontrola plnenia plánu farmy živočíšnej výroby

1.1 Plánovanie v chove hovädzieho dobytka – dojníc 

1.2 Individuálny pripúšťací plán

1.3 Obrat stáda a kŕdľa

2 Komplexný ekonomický rozbor výsledkov poľnohospodárskej výroby

3 Maturitná skúška – praktická časť odbornej skúšky 

Literatúra