Menu
Your Cart

PODNIKANIE

Učebnica odbornej prípravy pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl.

PODNIKANIE
PODNIKANIE

Učebnica odbornej prípravy pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-472-1

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

Koncepcia učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej príprave žiakov stredných škôl pre trh práce, ktoré sú deklarované nielen v štátnych vzdelávacích programoch určených pre stredné školy, ale aj v Národnom štandarde finančnej gramotnosti.

Učebnica spracúva problematiku podnikania s prihliadnutím na všetky aspekty vymedzenej problematiky:

 • podporuje rozvíjanie ekonomického a podnikateľského myslenia,
 • zohľadňuje najnovšiu legislatívu, ktorá determinuje podnikateľskú aktivitu subjektov,
 • poskytuje množstvo aktuálnych a praktických poznatkov pri príprave žiakov na štart podnikateľskej činnosti,
 • umožňuje aplikovať teoretické poznatky pri tvorbe vlastných podnikateľských zámerov a podnikateľských plánov,
 • podporuje dosahovanie cieľov, obsahových a výkonových štandardov definovaných v Štátnych vzdelávacích programoch schválených pre učebné a študijné odbory na stredných školách pre oblasť ekonomického a podnikateľského vzdelávania.

Učebnica tiež obsahuje:

 • podrobne spracovaný vzorový podnikateľský plán,
 • množstvo tabuliek, grafov a schém,
 • sumár najčastejšie používaných pomerových ukazovateľov finančnej analýzy, 
 • tipy, ako sa vyvarovať najčastejších chýb pri tvorbe podnikateľských plánov,
 • zoznam bežne používaných skratiek v oblasti podnikania,
 • príklady, tipy, otázky a úlohy do diskusie.

Učebnica Podnikanie pre stredné odborné školy je jedinou aktuálnou učebnicou zameranou na rozvíjanie podnikateľského myslenia žiakov. 


STIAHNITE SI BONUSOVÉ MATERIÁLY ZADARMO

Slovensko-anglický slovník výrazov súvisiacich s podnikaním

Anglicko-slovenský slovník výrazov súvisiacich s podnikaním

Prezentácia s teoretickými poznatkami, príkladmi úspešných podnikateľských plánov a rozpracovanou prípadovou štúdiouĎalšie informácie
Počet strán 112
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autori: 

Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD.

Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

Ing. Barbora Paholková 

prof. Ing. Helena Strážovská, CSc.

doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.


1 Podnik a podnikanie

1.1 Definícia podnikania a ciele podnikania

1.2 Perspektívne oblasti podnikania

1.3 Vymedzenie podniku a právne formy podnikania v SR

1.4 Klasifikácia podnikov podľa veľkosti a počtu zamestnancov

2 Začatie podnikania formou živnosti alebo s. r. o.

2.1 Ako založiť živnosť

2.2 Ako založiť spoločnosť s r. o.

3 Podnikateľské prostredie

4 Zdroje financovania podniku

5 Základy manažmentu pre podnikateľa

6 Základy marketingu pre podnikateľa

7 Podnikateľský plán

7.1 Canvas model

7.2 Metodický postup tvorby podnikateľského plánu

7.3 Špecifické požiadavky na obsah podnikateľského plánu

8 Štruktúra podnikateľského plánu

8.1 Zhrnutie

8.2 Opis podniku – charakteristika spoločnosti

8.3 Opis produktu – výrobku alebo služieb

8.4 Marketingový plán

8.5 Výrobný proces

8.6 Organizačný plán

8.7 Dopad na životné prostredie

8.8 Investičný plán a kapitálová potreba alebo zakladateľský rozpočet – pri založení podniku

8.9 Analýza rizík

8.10 Finančný plán a projekcie

8.11 Prílohy

9 Vzorový podnikateľský plán

Prílohy

Ukazovatele finančnej analýzy

Najčastejšie chyby podnikateľských plánov

Zoznam skratiek

Zoznam použitej literatúry