Menu
Your Cart

TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

3,50€
6,00€
Bez DPH: 3,18€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-205-0

 

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8983:10-A2201

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. ALEBO 9. ROČNÍK TERAZ MÔŽETE ZÍSKAŤ METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

Technika

TECHNIKA

Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ
* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.


Pracovný zošit vznikol ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Je užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.

Pracovný zošit Technika pre 9. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Navrhnúť, zhotoviť, aplikovať" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. V 9. ročníku sa na rad dostáva téma o bytových inštaláciách. Tvorivá činnosť pod sebou skrýva využívanie všetkého, čo sa žiak v predchádzajúcich ročníkoch naučil, no obsahovo je rozšírená aj o súčasné podoby remesla ako napr. dizajn, redizajn, prípadové štúdie rôznych úspešných projektov a pod.

Špecifikom 9. ročníka je téma o bytových inštaláciách týkajúcich sa – vodoinštalácie, elektroinštalácie, plynoinštalácie, vykurovania, vzduchotechniky a s tým súvisiaca bezpečnosť pri práci, šetrenia životného prostredia, či šetrenia energií v domácnosti. V tejto oblasti pracovný zošiť obsahuje najviac úloh rôznych typov. Prináša aj úlohy týkajúce sa alternatívnych zdrojov tepla.

Tvorivé i praktické činnosti sú zamerané na konkrétne výrobky jednoduchšie i zložitejšie s drevom na základe jednoduchých technických výkresov a postupov, a s drôtom, ale aj možnosti navrhovania výrobkov a ich dizajnu.

V 9. ročníku v Technike je aj téma človek a svet práce, ktorá prináša zamyslenie sa nad významom celoživotného vzdelávania, hľadanie zamestnania na trhu práce v budúcnosti. Úlohy z oblasti plánovania a vedenia domácnosti sa týkajú poistenia a archivácií dokladov v domácnosti, kto je zamestnanec a kto je zamestnávateľ, aká je cena práce

Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Editor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.

Pracovný zošiť pre žiakov 9. ročníka – Technika:

  • Je vypracovaný v zmysle inovovaného štátneho vzdelávacieho procesu.
  • Prináša úlohy rozvíjajúce tvorivé myslenie, vyhľadávanie a spracovanie informácií z rôznych zdrojov, podporuje rozvíjanie čitateľskej a matematickej gramotnosti.
  • Prináša úlohy na rozvíjanie manuálnych zručností.
  • Zameriava pozornosť aj na využívanie alternatívnych zdrojov tepla.
  • Poukazuje na šetrenie životného prostredia, šetrenie s energiami v domácnosti.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor:

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.


Autori:

Ing. Oľga Bogová

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

Mgr. Jarmila Braunová

PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D

PaedDr. Monika Reiterová

PaedDr. Peter Solárik


Ilustrátor:

Mrg. art. Marek Dobeš

Svet práce

Človek a svet práce

Človek a trh práce

Bytové inštalácie

Pracovný poriadok v školskej dielni

Inštalácie v bývaní (elektroinštalácie, plynová inštalácia v dome a v byte, vodoinštalácie, vykurovanie a vzduchotechnika, projekt a bezpečnosť

Alternatívne zdroje tepla (solárna a geotermálna energia)

Strojové opracovanie materiálov

Obrábacie stroje (CNC)

Tvorivá činnosť

Práca s drevom

Práca s drôtom

Plánovanie a vedenie domácnosti

Práca a pláca

Platby cez internet (archivácia dokumentov, poistenie)

Príprava jedál a výživa

Ak chceš spať sladko, večeraj krátko

Hlad je najlepší kuchár

Prílohy

Technické výkresy