Vyberte si z aktuálnej ponuky bezplatných webinárov (nielen) pre pedagógov.AKO NA DEZINFORMÁCIE (NIELEN) O VOJNE

O tom, ako pracuje ľudská myseľ vo svete informačného pretlaku, akú úlohu hrá tréning kritického myslenia pri formovaní názorov  a ako môžu učitelia a učiteľky počas vyučovania pozitívne vplývať na tvorbu úsudku a presvedčenia svojich žiakov.

Dátum: 14. marec 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektor:  Jakub Kobela, lektor v Akadémii kritického myslenia

Obsah webinára:

 • Invázia ruských vojsk na Ukrajinu výraznejšie odhalila dva zásadné problémy, ktorým naša spoločnosť čelí.
 • Na internete sa darí dezinformáciám, hoaxom, konšpiračným teóriám a  začína silnieť aj hlas schvaľovania vojny.
 • Ako táto realita vplýva na formovanie mládeže, ktorá trávi čas prevažne na sociálnych sieťach?
 • Na webinári sa dozviete ako pracuje ľudská myseľ vo svete informačného pretlaku, akú úlohu hrá tréning kritického myslenia pri formovaní názorov  a ako môžu učitelia a učiteľky počas vyučovania pozitívne vplývať na tvorbu úsudku a presvedčenia svojich žiakov.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 2. stupňa ZŠ a SŠ, rodičov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

ZMENY PRÁVNYCH PREDPISOV PRE ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE V ROKU 2022

Nové všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2022 a ich aplikácia v praxi v rámci výroby jedál, ich finančného zabezpečenia, evidencie stravníkov a organizácie režimu práce.

Dátum: 15. marec 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Ing. Silvia Tokárová, expertka na školské stravovanie

Obsah webinára :

Obsahom webinára je stručný popis činnosti a organizácie práce školskej jedálne, s analýzou pracovísk a monitoringom výkonov jednotlivých profesií, s cieľom poskytnúť vzor obhajoby vlastných výkonov zamestnancov kolektívu. Na základe výsledkov analýz pracovísk aktualizovať systém normovania počtu pracovníkov v školskej. Poukázať na výpočet ceny jedla aj pre dospelých a ako sa vyrovnať s mínusmi pri výrobe jedál. Dôraz bude kladený najmä na ďalšiu dokumentáciu v školskej jedálni, ako aj dokumentáciu, ktorú školská jedáleň aj naďalej bude musieť viesť. Zaoberať sa budeme aj problematikou „Školského programu“ a jeho uvádzania v ďalšej dokumentácii.

 • Zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška č. 21/2022 o Pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.
 • Vedenie základných dokumentov zariadenia školského stravovania (najmä zriaďovacia listina, prevádzkový poriadok a ďalšie).
 • Školský program a vedenie dokumentácie.
 • Tvorba dodatku k prevádzkovému poriadku pri organizačných, výrobných zmenách, navýšených kapacitách, zmenách technológií alebo zmenách technicko-stavebného charakteru.
 • Personálne témy k výkonom zamestnancov, aplikácie nadčasov pri výpadku zamestnancov z dôvodu PN počas COVID-19.
 • Stravovanie detí verzus zamestnancov počas nedostatku pracovných síl v kuchyni.

Pre koho webinár odporúčame: Pre vedúce a vedúcich zariadení školského stravovania, ich zriaďovateľov aj riaditeľov škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.AKO NA NAJMENŠÍCH ŠKÔLKAROV

Vývinové charakteristiky a špecifiká detí od 3 do 5 rokov

Dátum: 16. marec 2022 (streda) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:

 • Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku
 • S akými problémami a výzvami sa učitelia a rodičia najčastejšie v tomto veku stretávajú?
 • Čo môže byť príčinou týchto problémov? Skúsme sa na ne spoločne pozrieť očami detí J.
 • Ako vieme pomôcť deťom (aj dospelých) prekonať tieto úskalia? Lepšie porozumieť svetu okolo nich?
 • Tipy na konkrétne aktivity pri práci s triedou/ riešení konfliktov v kolektíve a pod.


Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období ( 3- 5 ročné deti),  pre učiteľov a učiteľky v materských školách a pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.AKADÉMIA PRE PEDAGÓGOV – LEGISLATÍVA a VÝCHODISKÁ

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 17. marec 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektori:

PaedDr. Ingrid Kováčová, projektový manažer

Mgr. Tibor Sedláček, PhD. , projektový manažer

Obsah webinára:

 • Predstavíme ponuku jedinečných vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania.
 • Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale i celých školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19 ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov a podobne.
 • Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.
 • Oboznámime s obsahom najmä nových vzdelávacích programov: inovačných ako aj aktualizačných vzdelávaní.
 • Ukážeme štruktúru portálu RAABE AKADÉMIA a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.

Pre koho webinár odporúčame:  Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.ROZVÍJAME MANUÁLNE ZRUČNOSTI ŽIAKOV

Ako podporiť vyučovanie pracovného vyučovania a techniky.

Dátum: 21. marec 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára:

 • Oboznámime sa s koncepciou vyučovacieho predmetu pracovné vyučovanie a technika.
 • Povieme si o podpore konkrétnymi aktivitami pri plnení požiadavky začlenenia jednotlivých tém do výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • Načrtneme, ako by mohlo vyzerať vzdelávanie vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre primárne vzdelávanie, pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA NA HODINÁCH BIOLÓGIE

Tipy a nápady na aktivity vo všetkých ročníkoch základnej školy napriek nízkej časovej dotácii hodín biológie

Dátum: 22. marec 2022 (utorok) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková, riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:

 • Vysvetlenie problematiky environmentálnej výchovy.
 • Tipy a nápady na aktivity v každom ročníku základnej školy.
 • Odporúčania pre pedagogickú prax.
 • Spätná väzba – ako zistiť, či sa žiaci niečo naučili.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov biológie na základných školách a gymnáziách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.ANGLICKÉ SLOVÍČKA HRAVO a ZÁBAVNE

Ako rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné schopnosti na hodinách angličtiny v 3. ročníku ZŠ

Dátum:  23. marec 2022 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka profesijného rozvoja na MPC Bratislava

Obsah webinára:

 • Cieľom webinára je predstaviť učiteľom i rodičom pracovnú učebnicu CLICK 3 a materiály, ktoré môžu učitelia využiť na hodinách anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ.
 • Predstavíme si rôzne aktivity a námety, ako rozvíjať slovnú zásobu – predstavenie slovnej zásoby, jej precvičovanie a aplikovanie v komunikácii na hodinách.
 • Námety, ako si upraviť priestor triedy alebo využívať anglický jazyk pri vyučovaní iných  vyučovacích predmetov.

Pre koho webinár odporúčame: Učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

PREDŠKOLÁK S ADHD? Žiadny problém!

O tom, ako možno aj pre predškolákov s ADHD zabezpečiť úspešný štart v základnej škole

Dátum: 24. marec (štvrtok) 2021 o 17.00 hodine

Lektorka: Mgr. Zuzana Kuncová, psychologička

Obsah webinára:

 • Vysvetlíme si diagnózu ADHD a jej prejavy v predškolskom veku.
 • Povieme si, ako možno u predškolákov s ADHD rozvíjať pozornosť a sústredenie a ako podporovať správne návyky v správaní aj komunikácií.
 • Priblížime možnosti tréningu koncentrácie pozornosti a práca s prejavmi poruchy pozornosti v predškolskom veku.
 • Zameriame sa aj na prácu s hyperaktivitou a impulzivitou v predškolskom veku, aj s využitím relaxačných metód.
 • Hovoriť budeme aj o zvládaní ťažkostí v správaní a prežívaní dieťaťa, nácvik vhodného správania.
 • Povieme si, ako pomôcť dieťaťu s ADHD s ťažkosťami v komunikácii, reči a myslení, ktoré majú vplyv na jeho sebaobraz a rovesnícke vzťahy.
 • Poskytneme vám prehľad programov a terapeutických prístupov na pomoc deťom s ADHD.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov v materských školách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.