Prihláste sa na nové témy bezplatných webinárov aj v septembri. Venovať sa budeme asistentom pedagógov v materských školách, rozvíjaniu finančnej gramotnosti, opakovaniu učiva s najmenšími školákmi, rozvíjaniu manuálnych zručností žiakov v školských dielňach a tiež predškolákom.Asistent pedagoga a pedagog v MŠ

Jak na to, aby fungovala spolupráce pedagoga s učiteli v mateřské škole

Dátum: 12. september 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektor: PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., sociální pedagog

Obsah webináře: 

Máte, nebo plánujete v mateřské škole asistenta pedagoga? Víte, jak vytvořit fungující spolupráci učitele a asistenta pedagoga? Jaká jsou specifika práce asistenta pedagoga v MŠ? A víte, na co si dát pozor? Co je důležité, aby spolupráce fungovala na všech úrovních? 

Zajímají vás tyto otázky? Hledáte na ně odpovědi? Pro vás všechny je určen bezplatný webinář, ve kterém na ně budeme hledat odpovědi tak, aby reflektovaly potřeby vaší mateřské školy. 

Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a poskytnout pedagogům a asistentům pedagoga v mateřské škole a prostor k zamyšlení, jak nastavit smysluplnou a fungující spolupráci asistenta pedagoga s učiteli.

Webinář vás provede důležitými oblastmi spjatými s komplexním pohledem na činnost asistenta pedagoga v MŠ se všemi jejími specifiky, počínaje úspěšným výběrem, přes jeho metodickou podporu až po vymezení pracovní náplně asistenta pedagoga. Nepomineme ani chyby, které při spolupráci obou pracovníků mohou nastat a kterých je dobré se vyvarovat.

Více na toto téma naleznete v publikaci Asistent pedagoga v mateřské škole a Pedagogický asistent v materskej škole.

Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především učitelkám/učitelům mateřských škol, asistentkám/asistentům mateřských škol, ředitelkám/ředitelům mateřských škol, pedagogům 1. stupně ZŠ, webinář je také vhodný i pro asistenty pedagoga ZŠ a pro rodiče.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Finančné vzdelávanie. Ako na to? – opakovaný webinár

Ako sa v ňom nestratiť

Dátum: 19. september 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD., učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava

Obsah webinára: 

Oboznámime sa s koncepciou finančného vzdelávania na Slovensku, predstavíme záväzné a podporné materiály.

Zosumarizujeme výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.

Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať. 

Načrtneme pripravované zmeny vo finančnom vzdelávaní v súvislosti s avizovanou zmenou ŠVP.

Ukážeme niekoľko aktivít, pomocou ktorých sa rozvíja finančná gramotnosť žiakov.

Predstavíme štruktúru pracovných zošitov, oboznámime sa s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život. 

Informujeme o aktualizácii pracovných zošitov.

Povieme, ako môžete zvýšiť aj svoju vlastnú finančnú gramotnosť.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Opakujeme si s najmenšími 

Ako si s najmenšími žiakmi zopakovať učivo zábavnou a pútavou formou, ale hlavne bez stresu

Dátum: 20. september 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Petra Hertl, autorka pracovných zošitov

Obsah webinára: 

Majú sa deti počas letných prázdnin učiť?

Ako navodiť príjemnú atmosféru v triede na začiatku školského roka?

Ako začať s učením na začiatku školského roka? 

Aké metódy a čo využiť, aby sa deti do školy tešili?

Ako zábavne opakovať učivo?

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov 1. stupňa ZŠ, pre rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Experimentujeme v dielni

Experimentálne technické aktivity a námety na kooperatívne činnosti v školských dielňach

Dátum: 21. september 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Jan Krotký, Ph.D., prodekan pre vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni

Obsah webinára: 

Cieľom práce v školských dielňach nie je len vytvoriť čo najdokonalejší výrobok a rozvíjať manuálne zručnosti žiakov. V rámci webinára vám ukážeme, akým spôsobom dokáže učiteľ vytvárať priestor na rozvoj inovačného potenciálu žiakov a ako ich môže podporovať v kreatívnej tvorbe. V dielni môže realizovať tímovú aj skupinovú prácu, môže využívať didaktické hry alebo multimédiá. Napríklad pri tvorbe guľôčkového tobogánu vynikne prirodzená hravosť detí a ich súťaživosť, a to s minimálnymi nákladmi. Inšpirujeme sa pohľadom do ďalších dielní v iných základných školách a zoznámime sa so zaujímavými námetmi.

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov pracovného vyučovania a techniky na základných školách


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

ABECEDA predškoláka – opakovaný webinár

Kedy je predškolák pripravený na písanie, čítanie a počítanie?

Dátum: 22. september 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

Ako správne podnecujeme rozvoj grafomotorických zručností? Kde je potrebné začať? 

Nielen pre zvládanie matematiky treba, aby dieťa vedelo, čo znamená vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo a pod.

Ako dosiahnuť postačujúcu úroveň zrakového vnímania, ktorá je potrebná na nácvik čítania a písania v škole?  

Najčastejším problémom pri písaní a čítaní je oslabená sluchová percepcia. Ako správne rozvíjať u deti predškolského veku sluchovú analyticko‑syntetickú činnosť?

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky v materských školách, najmä v predškolských ročníkoch, pre rodičov detí vo veku cca 5-7 rokov, pre pomáhajúce profesie, ktoré prichádzajú s deťmi tohto veku do kontaktu. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.