Menu
Your Cart

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je určený pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy a jeho obsah je spracovaný podľa inovovaného ŠVP.

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit je určený pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy a jeho obsah je spracovaný podľa inovovaného ŠVP.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-339-2

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

 

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia. Pre žiakov aj učiteľov slúži na to, aby sa naplnili ciele prierezovej témy Ochrana života a zdravia.

Cieľom uplatňovania tejto témy je prispieť k tomu, aby žiak 2. stupňa základnej školy:

 • Rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;
 • Osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane;
 • Pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;
 • Vedel poskytnúť prvú pomoc;
 • Mal možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách;
 • Orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode.  

Pracovný zošit pre žiakov 5. - 9. ročníka:

 • obsahuje kontrolné otázky, úlohy, praktické cvičenia k problematike potrebnej na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie,
 • prináša množstvo praktických cvičení na získanie nevyhnutných vedomostí, zručností a návykov potrebných pri poskytovaní prvej pomoci a záchrany života,
 • je podkladom k opakovaniu a upevňovaniu teoretického učiva prierezovej témy Ochrana života a zdravia a jeho precvičovaniu v praxi, ktoré potom môžu žiaci využívať v rámci didaktických hier a účelových cvičení. 

Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho vyučovacieho predmetu a taktiež do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Učitelia tak nemusia pripravovať a vyhľadávať z rôznych zdrojov úlohy, informácie a praktické cvičenia k tejto téme.

Ďalšie informácie
Počet strán 68
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Autor: Mgr. Katarína Dutková


1. RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ

2. VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY

3. ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA

4. BAKTERIOLOGICKÉ (BIOLOGICKÉ) PROSTRIEDKY

5. CESTY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

6. EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA a ŠKOLY

7. ZÁKLADY PREVENCIE V POŽIARNEJ OCHRANE

8. ZDRAVOTNÍCKY VÝCVIK

9. Pohyb a pobyt v prírode

10. Slovníček 

Súvisiace články