Pozrite, aké témy sa zrodili na májové bezplatné webináre (nielen) pre učiteľov. Oplatí sa pozrieť si témy aj pre rodičov. Okrem iného sa dozviete napríklad aj to, čo robiť, kým čakáte na termín u logopéda, ako rozvíjať správne návyky na kreslenie u najmenších detí, prečo sa väčší žiaci vlastne majú učiť chémiu, ako si poradiť s vychádzkami na biológii... ale to nie je všetko...Logopédia včas alebo Kým čakáte na logopéda

Ako vhodne nasmerovať rodiča, ktorý sa pýta na vývin reči a logopédiu

Dátum: 10. máj 2022 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Pečarková, logopedička

Obsah webinára:

 • Kedy je potrebné vyhľadať logopéda?
 • Kde rodičia hľadajú pomoc?
 • Čo ich najčastejšie zaujíma?
 • Ako citlivo a promptne odpovedať na otázky rodiča?
 • Čomu sa vyvarovať pri komunikácii s rodičom?
 • Ako podporiť prirodzený vývin reči v prostredí materskej školy?
 • Ako komunikovať s deťmi s ťažkosťami v reči?

 

Pre koho webinár odporúčame:

 • pre učiteľov materských škôl,
 • pre učiteľov detí s narušenou komunikačnou schopnosťou,
 • pre špeciálnych pedagógov,
 • pre školský podporný tím,
 • pre pediatrov,
 • pre rodičov

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Ako rozvíjať podnikavosť na školách

Aktivity  na rozvíjanie vybraných kompetencii , ktoré môžeme implementovať do vyučovania

Dátum: 11. máj 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Ing. Kornélia Lohyňová, učiteľka odborných predmetov, Hotelová akadémia v Bratislave, Externá expertka EUN

Obsah webinára:

Ak mladí ľudia nevidia zmysel svojho vzdelávania a prepojenie na ich život a budúcnosť, prestanú dávať pozor a zaujímať sa o vzdelávanie a v škole iba prežívajú. Najlepšie školy u žiakov udržujú preto optimizmus, kreativitu, zvedavosť, zápal pre poznanie, snažia sa, aby deti videli prepojenie medzi vzdelávaním a ich budúcim životom.   Európsky rámec kompetencie – podnikavosť  definuje podnikavosť ako schopnosť využívať príležitosti a nápady a vytvárať z nich finančné, kultúrne alebo spoločenské hodnoty pre ostatých. Podnikaví môžu byť žiaci, ale aj učitelia, triedy, školy. Ak budeme rozvíjať podnikateľské myslenie a podnikavosť na školách, tak pomáhame žiakom rozvíjať životné zručnosti, ale zároveň pripravujeme budúcich lídrov, podnikateľov, iniciatívnych a inovatívnych pracovníkov a aj aktívnych občanov. Poďme sa pozrieť bližšie na jednotlivé oblasti kompetencií podľa EntreComp a uviesť príklady aktivít, ktoré môžeme realizovať na školách, aby sme tieto kompetencie rozvíjali.

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov základnej a strednej školy, riaditeľov základnej školy

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Ochrana života a zdravia v základných školách

Riešenie mimoriadnych situácií

Dátum: 12. máj 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Katarína Dutková

Obsah webinára:

 • Prepojenie prierezovej témy Ochrana života a zdravia (OŽZ) s obsahom učiva na 1. a 2. stupni ZŠ.
 • Témy, prvky a praktické poznatky OŽZ v jednotlivých vyučovacích predmetoch primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.
 • Civilná ochrana (CO) – systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku.
 • Opatrenia, činnosti a postupy pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
 • Všeobecné zásady pri ohrození.
 • Zbrane hromadného ničenia.
 • Cesty ochrany života a zdravia.
 • Kolektívna ochrana.

 

Pre koho webinár odporúčame: predovšetkým pre učiteľov základných škôl.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Prečo sa učiť chémiu?

Azda každý učiteľ chémie sa počas svojej praxe stretol s otázkami: „A na čo nám to bude? Prečo sa to učíme?“ Nie je ľahké na takéto otázky žiakov odpovedať, preto sa spoločne pokúsime počas webinára na tieto otázky nájsť odpovede.

Dátum: 17. máj 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Časnochová, učiteľka aktívne pracujúca na 2. stupni ZŠ v Bratislave

Obsah webinára:

 • Skúsime odpovedať na najťažšiu otázku, ktorú nám kladú žiaci: „Prečo sa učiť chémiu?“.
 • Zaujímavé a aktivizujúce trendy vo vyučovaní chémie.
 • Praktické ukážky pokusov, ktoré si nevyžadujú laboratórium ani špeciálne pomôcky na témy: voda, horenie, vitamíny, mydlá, stavebníctvo, kyslé dažde, chromatografia.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov chémie na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Vychádzka ako forma bádateľského vyučovania na hodinách biológie

O tom, ako uplatniť a overiť vedomosti žiakov získané na hodinách biológie v triede, praktickým vyučovaním v prírode, v okolí školy alebo priamo na školskom dvore.

Dátum: 18. máj 2022 (streda) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Martina Klieštiková , riaditeľka OZ Envirosvet a učiteľka biológie v Spojenej škole sv. Františka z Assisi v Bratislave

Obsah webinára:

 • vysvetlenie problematiky vychádzky ako formy vyučovania,
 • príprava prírodovednej vychádzky,
 • realizácia prírodovednej vychádzky – príklady, námety,
 • odporúčania pre pedagogickú prax,
 • zhodnotenie vychádzky ako formy vyučovania,
 • spätná väzba – ako zistiť, či sa žiaci na vychádzke niečo naučili,
 • povieme si aj o význame hodnotenia bádateľského vyučovania,
 • príklad spôsobu hodnotenia  bádateľských aktivít na konkrétnom príklade.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách , učiteľov prírodovedy a biológie v základných školách a gymnáziách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Kreslíme s maličkými

Vývin jemnej motoriky a pozitívny vzťah ku kresleniu u najmenších detí

Dátum: 19. máj 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára:

 • Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku.
 • Prečo je kresba dôležitá?
 • Vývin laterality a jej vplyv na iné oblasti.
 • Rozvoj jemnej motoriky a správny úchop ceruzky.
 • „Pozor, nech nejdeš za čiaru!“ – precíznosť vs. motivácia.
 • Prepojenie s jednotlivými časťami pracovného zošita Kuliferdík. Návody, ako ho využiť napríklad pri práci s triedou, s dieťaťom doma.

Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, pre učiteľov a učiteľky v materských školách a jasličkách.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.