Menu
Your Cart

KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ

NOVINKA

Pracovný zošit pre žiakov 5. ročníka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameraný na slovenský jazyk.

KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ
KULIFERDO – SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK ZŠ
NOVINKA

Pracovný zošit pre žiakov 5. ročníka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameraný na slovenský jazyk.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-627-0

Ideálna pomôcka pre žiakov v bežnej triede, ktorí z dôvodu svojej diagnózy (najmä dysortografie – porucha osvojovania pravopisu) nedokážu pracovať v rovnakom tempe a objeme ako ostatní žiaci.

Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ.  Je využiteľný na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, i na predmetoch špeciálnopedagogickej intervencie rozvoj špecifických funkcií (RŠF) a individuálne logopedické cvičenia (ILI), v domácom prostredí na precvičovanie a utvrdzovanie učiva.

Pracovný zošit je zostavený tak, aby s ním dokázali pracovať žiaci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, asistenti aj rodičia.

Obsah pracovného zošita vychádza zo ŠVP, učivo je štruktúrované do piatich tematických celkov, čiastočne redukované v porovnaní s obsahom pre bežných žiakov. Na konci pracovného zošita sú zaradené kompenzačné pomôcky – prehľady gramatických pravidiel, ktoré sú pre žiaka vhodnou oporou pri riešení úloh.  

Grafické spracovanie zohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby žiakov – väčšie riadkovanie, široký okraj určený na písanie vlastných poznámok žiakov, vtipné a zrozumiteľné piktogramy pútajúce pozornosť žiaka na daný jav (ZAPAMÄTAJ SI! – gramatické pravidlá, VÝKRIČNÍK – upozorňuje na to, čo si má žiak všimnúť, POMÔCKA – napovedá pri riešení úloh).

Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský

Odborná garantka: PaedDr. Dana Kovárová

Autorky: 

Mgr. Magdaléna Labudová – vyše tridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre žiakov s vývinovými chybami učenia spracovala dodnes platné učebné osnovy,podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I a neskôr ako riaditeľka Základnej školy na Jelenej ulici v Bratislave, v ktorej sú špeciálne triedy a veľa integrovaných žiakov s poruchami učenia a s vývinovou dysfáziou.

Mgr. Eva Jalakšová

Ilustrátor: Vladimír Vanko

1. Opakovanie učiva 4. ročníka

     Hláskoslovie Podstatné mená – pravopis všeobecných a vlastných podstatných mien

     Opakovanie slovných druhov

          Podstatné mená

          Prídavné mená

          Slovesá

     Vybrané slová


2. Zhovárame sa a diskutujeme

     Rozhovor – interview

     Vety podľa obsahu, prízvuk, prestávka

     Interpunkčné znamienka

     Melódia viet

     Spodobovanie


3. Slovné druhy

     Zámená

     Číslovky

     Podstatné mená

          Podstatné mená mužského rodu

          Podstatné mená ženského rodu

          Podstatné mená stredného rodu

     Prídavné mená

     Slovesá


4. Náuka o slove (Lexikológia)

     Synonymá

     Homonymá

     Antonymá

     Odvodené slová

      Jednovýznamové a viacvýznamové slová


5. Úlohy a testy

    Kompenzačné pomôcky