Nezabudnite skontrolovať nové témy bezplatných online webinárov a prihláste sa na tie, ktoré vás najviac zaujímajú.


 

Vzdelávanie učiteľov

Inovačné vzdelávanie a aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

Dátum: 9. máj 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Tibor Sedláček, PhD., projektový manažér

Obsah webinára: 

- Predstavíme projekt RAABE AKADÉMIA s ponukou jedinečných vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania, ako i aktualizačného vzdelávania s ministerským príspevkom v rozsahu minimálne 20 hodín, ktoré sú v roku 2023 povinné zo zákona, a to z oblastí:

o zmeny školského kurikula,

o inkluzívne vzdelávanie,

o digitalizácia výchovy a vzdelávania.

- Zámerom projektu je posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ako aj školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19, ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov a vzdelávanie v troch oblastiach – inklúzia, kurikulum a digitalizácia

- Sumarizácia legislatívneho rámca a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

- Oboznámime s obsahom najmä nových vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania, ako i vzdelávacích programov aktualizačného vzdelávania, na ktoré je určený ministerský príspevok.

- Odprezentujeme štruktúru portálu RAABE AKADÉMIA a formu konkrétnych vzdelávacích kurzov, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Kreslíme a maľujeme s najmenšími

Vývinové špecifiká kresby a jej využitie v kolektíve materskej školy.

Dátum: 10. máj 2023 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka a riaditeľka súkromnej materskej školy

Obsah webinára: 

Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku.

Prečo je kresba dôležitá? 

Vývinové štádiá kresby.

Rozvoj jemnej motoriky a správny úchop ceruzky.

„Pozor, nech nejdeš za čiaru.“ – precíznosť vs. motivácia. 

Využitie výtvarných techník pri práci s emóciami, jednotlivo aj v skupine.

Prepojenie s jednotlivými časťami pracovného zošita. Návody, ako ho využiť napríklad pri práci s triedou, s dieťaťom doma.

Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, pre učiteľov a učiteľky v materských školách a jasličkách.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Ako učiť digitálne a interaktívne

O tom, ako s pomocou digitálnych učebníc zatraktívniť žiakom vyučovanie.

Dátum: 11. máj 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava 

Obsah webinára: 

Predstavíme vám  platformu s interaktívnym digitálnym obsahom, ktorý umožňuje, aby bolo učenie pre žiakov atraktívnejšie a zaujímavejšie. Okrem toho ukážeme:

Ako digitálne obsahy používať nielen pri frontálnej výučbe, ale aj na domáce precvičovanie a opakovanie. 

Ako spestriť vyučovanie a prebudiť u žiakov záujem a zvedavosť.

Ako si môžete uľahčiť dištančné vzdelávanie.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl , gymnázií a rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Vlastiveda, učiť ju nie je veda!

Ako učiť vlastivedu v základnej škole efektívnejšie prostredníctvom zážitkového učenia. 

Dátum: 15. máj 2023 (pondelok) o 17.00 hod. 

Lektorka:  PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 

Obsah webinára: 

1. Poukážeme na súčasné vyučovanie  vlastivedy na 1. stupni  a potrebu zmeny zavedením nových prístupov. 

2. Charakterizujeme predmet vlastiveda v 3. ročníku a poukážeme na hlavné schopnosti, ktoré by žiaci mali získať.

3. Predstavíme si rôzne metódy a formy vo vlastivednom vzdelávaní.

4. Poukážeme na výhody zážitkového vyučovania v predmete vlastiveda.

5. Predstavíme si novú učebnicu a pracovný zošit vlastivedy pre tretiakov.

6. Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť inšpiráciou na hodinách vlastivedy.

7. Predstavíme spôsoby používania inovatívnych, kreatívnych a praktických úloh na hodinách vlastivedy, ktoré budú zamerané na rozvoj kritického myslenia, prácu s textom, čítania s porozumením, orientáciu v teréne a iné. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, učiteľov vlastivedy, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Dopravná výchova v materskej škole

Význam a obsah dopravnej výchovy v materskej škole.

Dátum: 16. máj 2023 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Monika Vlčková, zástupkyňa pre MŠ v Spojenej škole Pohronská Polhora

Obsah webinára: 

Aké sú ciele a účel dopravnej výchovy v materskej škole?

Ktoré výkonové  štandardy dosahujeme pri implementovaní dopravnej výchovy vo výchovno-vzdelávacej činnosti?

Ktoré metódy a stratégie sú primerané pre deti predškolského veku v rámci dopravnej výchovy?

Námety hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek a pesničiek, ktoré deťom pomôžu osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagogických zamestnancov materských škôl, pedagogických asistentov, odborných zamestnancov materských škôl, rodičov detí predškolského veku.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Žiaci so ŠVVP na 2. stupni ZŠ

Aktivity, námety a inšpirácie pre učiteľov.

Dátum: 17. máj 2023 (streda) o 17.00 hod. 

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára: 

Prechod žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami z prvého na druhý stupeň ZŠ, nároky kladené na vzdelávanie, adaptácia na iný spôsob vzdelávania a odlišné učebné štýly vyučujúcich. 

Špecifické poruchy učenia – teória a prax – aktivity a námety ako pracovať so žiakom so ŠVVP. 

Predstavenie nového pracovného zošita pre žiakov so ŠVVP KuliFerdo - Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ. Ukážky cvičení a úloh z pracovného zošita. 

Pre koho je webinár odporúčaný: Pre vyučujúcich slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ, ktorí majú v kolektíve triedy žiaka so ŠVVP, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov a rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Zdravé a nezdravé vzťahy

Sexuálna a vzťahová výchova v školách. Ako na to?

Dátum: 18.5.2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorky:

MSc. Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka organizácie inTYMYta

MgA. Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v organizácii inTYMYta

Obsah webinára:

Počas života máme rôzne druhy vzťahov – rodinné, priateľské či intímne, aj vzťah k sebe a ďalšie.

Sú rozmanité, trvajú rôzne dlho, vstupujeme a fungujeme v nich s rôznymi hodnotami a nastaveniami. Čo však majú spoločné? Čo je možné robiť, aby sme ich udržiavali zdravé a ako o tom vekovo primerane vzdelávať? 

Vzťahová a sexuálna výchova postupne učí mladých ľudí nadobúdať vedomosti, zručnosti a postoje pre to, aby vo svojich vzťahoch cítili radosť, spokojnosť, zdravie a bezpečie. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre školské podporné tímy, pre učiteľov na 2. stupni základných škôl, pre učiteľov gymnázií a stredných škôl, pre učiteľov náuky o spoločnosti, etiky, biológie a telesnej výchovy aj pre rodičov


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 Webinár je súčasťou projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe alebo Ako neprepadnúť pornu, ktorý realizuje OZ European Pedagogical Club, a ktorý podporil Fond SK-NIC.