Poruchy učenia, testovanie, vzdelávanie cudzincov, hygiena v školských jedálňach, environmentálna výchova, vzťahová a sexuálna výchova. Áno, také sú témy najnovších bezplatných webinárov pre učiteľov.Riešenie problematiky ŠVVP u mladších a starších školákov

Poruchy učenia u žiakov na 1. a 2. stupni ZŠ

Dátum: 7. november 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Letorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd


Obsah webinára:

Cieľom webinára je pomôcť pedagógom zorientovať sa v danej oblasti a získať prehľad o možných postupoch a správnych spôsoboch práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami na 1. a na 2. stupni ZŠ.

Časť webinára bude venovaná teoretickým informáciám o dyslexii, dysgrafii, dysortografii, narušenej komunikačnej schopnosti, poruchám pozornosti, ADD, ADHD. 

Predstavené budú pracovné listy, ktoré sú tvorené pedagógmi z praxe. Zároveň budú interpretované skúsenosti z práce s deťmi so ŠVVP a zodpovedané prípadné otázky.


Pre koho je webinár  odporúčaný: Pre pedagógov vyučujúcich na 1. a 2. stupni ZŠ, pre riaditeľov ZŠ, pre vychovávateľov v ŠKD, pre asistentov učiteľov, pre rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Upevňovať – opakovať – TESTOVAŤ

Ako so žiakmi na druhom stupni ZŠ efektívne opakovať učivo zo slovenského jazyka a literatúry a kvalitne ich pripraviť na Testovanie?   

Dátum: 8. november 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry, ZŠ Ostredková, Bratislava


Obsah webinára: 

Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť problematické úlohy pri testovaní, ako odbúrať stres a ako motivovať žiakov k úspešnému výsledku. 

Hovoriť budeme aj o čitateľskej gramotnosti a predstavíme si úlohy vhodné na precvičenie čítania s porozumením, ako aj úlohy na vyhľadávanie a interpretáciu informácií v texte, ktoré pripravujú žiakov na reálny život a rozvíjajú kritické myslenie. 

Spomenieme formy a štruktúru testov, ako aj faktory, ktoré ovplyvňujú výkon žiaka pri testovaní. 

Predstavíme si úlohy na zlepšenie pravopisu. 

Ponúkneme kvalitné ukážky testov plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP .


Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL základných škôl i gymnázií, riaditeľov základných a stredných škôl, špeciálnych pedagógov , asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Vzdelávanie cudzincov. Ako na to?

Ako do bežnej triedy začleniť žiakov s odlišným materinským jazykom?

Dátum: 9. november 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ


Obsah webinára: 

Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině přichází do Čech a na Slovensko velké množství dětí, které před válkou utíkají k nám do bezpečí. Stávají se součástí běžných tříd na našich školách, většinou bez znalosti češtiny/slovenštiny.

Určitě se shodneme na tom, že je potřeba dětem pomoci, co nejdříve je zapojit do běžné výuky i života u nás.

Slovníček, který jsme vytvořili, se vám bude snažit pomoci.

Obsahuje 14 dětem blízkých témat. Každé téma je provázené jednoduchou metodikou pro učitele /rodiče. Zásoba slovíček je obrázková, obrázek vždy doplňují slovíčka ve čtyřech jazycích (češtině, slovenštině, ukrajinštině a ruštině).

Webinář vás se slovníčkem podrobně seznámí a ukáže vám, jak s ním pracovat.

Kromě toho vám seznámíme se zákonnou úpravou vzdělávání žáků – cizinců, institucemi a odkazy, které vám mohou pomoci, pomůckami a příklady z praxe. 


Pre koho webinár odporúčame: Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele v MŠ, asistenty pedagoga, vychovatele ve ŠD, rodiče dětí.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Hygiena v zariadeniach školského stravovania

Problematika  školského stravovania, príslušná legislatíva, hygienické požiadavky na prevádzku a na zamestnancov v zariadeniach spoločného stravovania.

Dátum: 10. november 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: RNDr. Agneša Rončáková, odborný radca na odbore hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hlavné mesto Bratislava.


Obsah webinára: 

Legislatívne predpisy  na úseku školského stravovania.

Hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania.

Hygienické požiadavky na pracovníkov v stravovacích zariadeniach.

Prevádzkový poriadok stravovacieho zariadenia.

Prehľad vykonávanej dennej dokumentácie v zariadení. Pre koho odporúčame: Pre vedúce školských jedální ako aj pre ostatných pracovníkov v stravovacích zariadeniach v štátnom alebo súkromnom sektore.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.
Jak realizovat environmentální výchovu v praxi mateřské školy?

Jak realizovat environmentální výchovu v praxi mateřské školy?

Dátum: 14. november 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Magdaléna Kapuciánová


Obsah webináře: Webinář se zaměřuje na environmentální výchovu v mateřské škole. Účastníci získají základní znalosti a dovednosti, jež jim umožní položit kvalitní základ environmentální gramotnosti, respektu k přírodě a šetrného hospodaření se zdroji. Důraz je kladen na to, aby si účastník webináře uvědomil význam prostředí, ve kterém se činnosti dětí odehrávají, především školní zahrady. 

1. Důvody environmentální výchovy

2. Koncepce environmentální výchovy v předškolním vzdělávání

3. Představení publikace Environmentální činnosti v předškolním vzdělávání 

4. Význam prostředí, informální vzdělávání, „Třetí učitel“

5. Autoevaluačního dotazník realizace environmentální výchovy v mateřské škole

6. Vybrané náměty a nápady na krátké podzimní aktivity (např. Ořechový špás, Katka má kašel, Stromová písmenka, Cizokrajné ovoce) a jejich zasazení do teoretického rámce.

7. Doporučení na další metodickou podporu (ekocentra, Mrkvička, Pavučina. Učíme se venku!) a literaturu. 


Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen především pedagogům mateřských škol, studentům preprimárního vzdělávání, vychovatelkám mateřských škol, asistentům pedagoga MŠ, ale vhodný je i pro pedagogy 1. stupně ZŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Vzťahová a sexuálna výchova

Ako vyzerá vekovo adekvátna vzťahová a sexuálna výchova a prečo ju potrebujeme

Dátum: 15. november 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektori:

MSc. Zuzana Bendíková, výkonná riaditeľka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo

MgA. Radka Mikšík, lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy v Spoločnosti pre plánované rodičovstvo

Obsah webinára: 

Stretli ste sa už vo vašej škole so šikanou, rozprávali sa deti o porne, budujú deti prvé vzťahy?

Na tomto webinári si povieme o tom, ako vám pri týchto a ďalších situáciách môže pomôcť vzťahová a sexuálna výchova. 

Prečo je  vzťahová a sexuálna výchova primárnou prevenciou pred násilím, obťažovaním, šikanou či diskrimináciou.

Čo musí vzťahová a sexuálna výchova spĺňať na to, aby bola naozaj kvalitná. 


Pre koho webinár odporúčame: Pre odborné školské tímy, pre učiteľov na 2. stupni základných škôl,  učiteľov náuky o spoločnosti, etiky, biológie a telesnej výchovy aj pre rodičov.


                 Webinár je súčasťou projektu Sexuálne (ne)vzdelávanie a jeho nástrahy na webe
                 alebo Ako neprepadnúť pornu, ktorý realizuje OZ European Pedagogical Club,
                                                       a ktorý podporil Fond SK-NIC.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.