Menu
Your Cart

KULIFERDO – SLOHOVÉ CVIČENIA

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyslexia, dysortografia, dysgrafia.

KULIFERDO – SLOHOVÉ CVIČENIA
KULIFERDO – SLOHOVÉ CVIČENIA

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyslexia, dysortografia, dysgrafia.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-672-0

V pracovnom zošite KULIFERDO – Slohové cvičenia pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia) a s poruchou pozornosti.

Pracovný zošit KULIFERDO – Slohové cvičenia je určený na precvičovanie a upevňovanie učiva zo slohovej zložky slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výhody pracovného zošita:
• Autormi pracovných listov sú odborníci na riešenie problematiky vzdelávania detí so ŠVVP na 1. stupni ZŠ.
• Získate prehľadne usporiadané ilustrované pracovné listy na opakovanie a upevňovanie učiva o slohových útvaroch.
• Pracovný zošit obsahuje viac ako 20 slohových útvarov (pozdravy, poďakovanie, blahoželanie, list, opis, SMS, e-mail, osnova, rozprávanie, komiks a iné...).
• Obsahom pracovného zošita je viac ako 100 pracovných listov s úlohami zameranými na spájanie textov s obrázkami, vyhľadávanie informácií v textoch, dopĺňanie chýbajúcich slov, uvažovanie o forme či obsahu slohových útvarov alebo na tvorbu vlastných textov/obrázkov podľa zadania.
• V úvode pracovného zošita sú uvedené metodické pokyny k pracovným listom.
• Každý pracovný list je označený úrovňou náročnosti.
• Pracovné listy sú spracované podľa ISCED1.


Pracovný zošit je vhodným materiálom na prácu s deťmi so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami a prináša:
• návod pre učiteľov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti,
• vhodné pracovné materiály na prácu s deťmi s poruchami učenia a pozornosti i pre špeciálnych pedagógov,
• obsah pracovného zošita zameraný rozvoj zručnosti písania a tvorby krátkych textov v slovenskom jazyku,
• pracovné listy rôznych stupňov náročnosti, využiteľné na hodinách slovenského jazyka.

Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát A4
Jazyk slovenský

Editorka: Mgr. Magdaléna Labudová – vyše tridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre žiakov s vývinovými chybami učenia spracovala dodnes platné učebné osnovy,podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I a neskôr ako riaditeľka Základnej školy na Jelenej ulici v Bratislave, v ktorej sú špeciálne triedy a veľa integrovaných žiakov s poruchami učenia a s vývinovou dysfáziou.

Autorka: Mgr. Libuša Bednáriková

Ilustrátorka: Lenka Javorská

POZDRAVY

TYKANIE A VYKANIE

PREDSTAVUJEME SA

PROSBA/POĎAKOVANIE/OSPRAVEDLNENIE

ADRESA

BLAHOŽELANIE

POHĽADNICA

LIST

OPIS

SMS

E-MAIL

OSNOVA

OZNÁMENIE

SPRÁVA

INZERÁT

INTERVIEW

ROZPRÁVANIE

PLAGÁT

POZVÁNKA

VIZITKA

KOMIKS

RECEPT

POJMOVÁ MAPA

Súvisiace články