Predstavujeme nové témy bezplatných webinárov. Dyslexia, dysortografia, dysgrafia, angličtina, školská zrelosť, digitálne vzdelávanie, kreatívne čítanie aj vzdelávanie cudzincov. To všetko sú hlavné predmety najnovších bezplatných webinárov pre učiteľov, no mnohé z nich sú vhodné aj pre rodičov.
Ako pomôcť žiakom so ŠVVP

 
O tom, ako efektívne a pritom hravo rozvíjať špecifické funkcie žiakov na prvom stupni ZŠ pri dyslexii, dysortografii a dysgrafii
 
Dátum: 23. máj 2022 (pondelok) o 17.00 hod.
 
Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd
 
Obsah webinára:
Ako najlepšie vzdelávať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Okrem individuálneho prístupu, intenzívnej starostlivosti a podpore v práci, je dobré dávať im k dispozícii materiály, ktoré sú pre nich názorné, veku a ich problémom prístupné. Jedným z nich je aj pracovný zošit KuliFerdo – Slohové cvičenia pre dyslektikov, dysortografikov, dysgrafikov.
Prinesieme vám informácie o poruchách, skúsenosti z praxe so žiakmi v špeciálnych triedach, z práce s integrovanými  žiakmi a z individuálnych terapií.
Predstavíme tiež nový pracovný zošit, ktorý bude pomôckou pre slohovú výchovu nielen pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, hlavne na predmetoch slovenský jazyk, cudzí jazyk,  pre asistentov pedagógov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


 

Malí školáci a angličtina: Ako na to? 

Nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka základnej školy
 
Dátum: 25. máj 2022 (streda) o 17.00 hod. 
 
Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková,  učiteľ profesijného rozvoja na MPC Bratislava
 
Obsah webinára:
• Opíšeme vám, ako priblížiť angličtinu žiakom 1. a 2. ročníka ZŠ hravou a jednoduchou formou prostredníctvom učebníc Matt the Bat. 
• Predstavíme vám, ako nenásilnou formou priviesť žiakov 2. ročníka k prvopočiatkom čítania a písania v angličtine. 
• Vysvetlíme, ako správne pracovať s heterogénnou triedou.
• Nájdete inšpirácie, aby ste mohli realizovať zábavné a zaujímavé hodiny anglického jazyka. 
• Podelíme sa s vami o nápady a inšpirácie, aby sme mohli spoločne stále napredovať.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Rozvíjanie a overovanie školskej spôsobilosti dieťaťa
O tom, ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do 1. ročníka a uľahčiť mu jeho cestu za poznaním
 
Dátum: 26. máj 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.
 
Lektorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, ZŠ s MŠ MPČĽ 35 v Brezne
 
Obsah webinára: 
• Zameriame sa na pripravenosť dieťaťa vstúpiť do novej roly žiaka a jeho schopnosť úspešne ju prijať i zvládať.
• Priblížime si spôsobilosti, ktoré sú predpokladom úspešnosti v škole so zameraním na motoriku, myslenie, vnímanie, reč, sociálno-emocionálnu zrelosť a poznanie.
• Predstavíme si konkrétne aktivity, ktorými možno cielene rozvíjať potrebné schopnosti, vedomosti a zručnosti.
• Ukážeme si diagnostické nástroje, prostredníctvom ktorých je možné dané predpoklady úspešnosti dieťaťa overiť v praxi.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických asistentov, rodičov detí predškolského veku.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 


  

OPAKOVANÝ: Ako učiť digitálne a interaktívne

Tipy, ako doplniť klasické tlačené učebnice o interaktívne prvky, vďaka ktorým sa učenie pre žiaka aj učiteľa stanú zábavou
 
Dátum: 31. máj 2022 (utorok) o 17:00 hod.
 
Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.; učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská, Bratislava 
 
Obsah webinára: 
Predstavíme vám  ako si môžete doplniť učebnice interaktívnym digitálnym obsahom, aby učenie bolo atraktívnejšie a zaujímavejšie , ale  aj:
• ako si môžete uľahčiť dištančné vzdelávanie,
• ako zapájať študentov do vyučovania úplne novým spôsobom,
• ako spestriť vyučovanie a prebudiť u žiakov záujem a zvedavosť,
• ukážeme vám interaktívne nástroje a obsah, ktorým pritiahnete pozornosť svojich žiakov.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl , gymnázií a rodičov.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


  

Kreatívne čítanie pre najmenších školákov 

 
Čím upútať pozornosť najmenších žiakov pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti
 
Dátum: 1. jún 2022 (streda) o 17.00 hod.
 
Lektorka: Mgr. Ivana Repová, skúsená učiteľka na 1. stupni ZŠ s 20-ročnou praxou
 
Obsah webinára: 
• Povieme si o špecifikách vývinového obdobia mladšieho školského veku. 
• Dáme vám tipy, ako upútať pozornosť dieťaťa pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti. 
• Povieme si aj o tom, ako pracovať s fantáziou a strachmi dieťaťa.
• Poradíme vám, ako viesť dieťa k čítaniu s porozumením, ako rozvíjať grafomotoriku, pozornosť, kreativitu. 
• Predstavíme kreatívne čítanky Slečna Milerová a splnené sny a Pán Velikán a splnené sny, prinesieme ukážky práce s textom, ktorý je doplnený úlohami pre deti. 
 
Pre koho webinár odporúčame:  Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, vychovávateľov v ŠKD, pedagogických asistentov, rodičov.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

 

  

Cudzinec v mojej triede? Žiadny problém!

 
Tipy, ako začleniť žiaka cudzinca do kolektívu triedy
 
Dátum: 2. jún 2022 (štvrtok) o 17.00 hod. 
 
Lektorka: Mgr. Jana Rohová, skúsená lektorka a autorka súboru publikácií na tému dieťa a žiak cudzinec
 
Obsah webinára:
• Máte v triede žiaka cudzinca, ktorý nevie hovoriť dobre slovensky a neovláda slovenskú gramatiku? 
• Chcete poznať možnosti, ako môžete pracovať so žiakom cudzincom nie len na hodine slovenského jazyka? 
• Hľadáte tipy a rady, ako ľahko začleniť žiaka cudzinca do kolektívu triedy? 
• Uvítali by ste radu, kde hľadať odbornú pomoc a ako vypracovať plány podpory (individuálny výchovno-vzdelávací plán) pre žiaka cudzinca? 
• Máte záujem o ukážky praktických pracovných listov a pomôcok na vyučovaní slovenského jazyka pre žiaka cudzinca? 
• Predstavíme vám tituly, ktoré vám prinesú odpovede na všetky tieto otázky.
• Zoznámime vás s platnou legislatívou a organizáciami, ktoré môžu pomôcť.
• Prinesieme praktické ukážky pracovných listov a prácu s pracovným zošitom.  
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov 1. stupňa ZŠ, asistentov pedagógov, vychovávateľov ŠKD, rodičov žiakov cudzincov a slovenské školy v zahraničí. 
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

  

Příprava předškoláků na vstup do školy

 
Školní zralost u dětí předškolního věku – čeho si všímat a jak ji rozvíjet
 
Dátum: 6. jún 2022 (pondelok) o 17.00 hod.
 
Lektorka: Mgr. et Mgr. Jana Pechancová, dlouholetá spoluautorka pracovních sešitů Kuliferda
 
Obsah webináře:
• Máte předškoláky ve své mateřské škole? 
• Rádi byste předškoláky připravili na dobrý vstup do 1. třídy? 
• Hledáte vhodné pracovní sešity, tipy a další náměty na rozvoj školní zralosti? A jste zvědaví na KuliFerdu, kterého mateřské školy používají ke své práci již deset let?
• Webinář představí oblíbenou sadu pracovních sešitů KuliFerda určenou pro celoroční práci s předškoláky v mateřské škole. 
• Webinář si klade za cíl předat potřebné informace a zkušenosti, jak rozvíjet školní zralost u dětí předškolního věku.  A také jak využít potenciálu pracovních sešitů, včetně metodické podpory a zpětné vazby, ve Vaší mateřské škole. 
• Dalšími bonusy webináře jsou náměty na činnosti a aktivity, jak podpořit a rozvíjet dítě před vstupem do 1. třídy.
 
Pro koho webinář doporučujeme: Webinář je určen pedagogům mateřských škol, asistentům pedagoga v mateřské škole a i rodičům předškoláků.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.