Menu
Your Cart

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia.

KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY
KULIFERDO – PRACOVNÉ LISTY

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 859-563-700-450-4

V pracovnom zošite KuliFerdo – Pracovné listy nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchou pozornosti. Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede.

Výhody pracovného zošita:

  • Autormi pracovných listov sú odborníci na riešenie problematiky vzdelávania detí so ŠVVP a učitelia 1. – 4. ročníka ZŠ.
  • Prináša pestrú paletu ilustrovaných pracovných listov rozdelených podľa špecifických porúch učenia.
  • Obsahuje návod pre učiteľov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti.
  • Ponúka pracovné listy zamerané na rozvoj reči, nácvik čítania, utvrdenie tvarov písmen, osvojenie pravopisu a tiež na precvičovanie matematických operácii.
  • Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou.
  • Každý pracovný list je tiež označený stupňom náročnosti.
  • Pracovné listy sú využiteľné na hodinách slovenského jazyka, matematiky aj anglického jazyka.


Ďalšie informácie
Počet strán 104
Formát A4
Jazyk slovenský

Editorky: 

PaedDr. Dana Kovárová
Mgr. Magdaléna Labudová – vyše tridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre žiakov s vývinovými chybami učenia spracovala dodnes platné učebné osnovy,podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I a neskôr ako riaditeľka Základnej školy na Jelenej ulici v Bratislave, v ktorej sú špeciálne triedy a veľa integrovaných žiakov s poruchami učenia a s vývinovou dysfáziou.

Autorky: 

Mgr. Libuša Bednáriková
PaedDr. Dana Kovárová
Mgr. Alena Kurtulíková
Mgr. Mária Mydlová
Mgr. Renáta Sivoková

Postup pri nácviku čítania slov s „a" a „o"

Čítanie s porozumením

Vybrané slová

Skloňovanie

Podstatné mená

Slovesá

Rodina (Family)

Sčítanie a odčítanie v obore do 20

Násobenie v obore do 100

Geometrické tvary

 

 

Súvisiace články