Koniec roka sa už tradične spája s bilancovaním. Inak tomu nebude ani v tomto článku. Sumarizujeme najnovšie tituly z produkcie učebnicového vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.


Slovenčina pre druhákov

Pútavá publikácia, ktorá rozvíja mnohé zručnosti a fantáziu žiakov, má ambíciu byť sprievodcom dobrodružným a zábavným učením malých druháčikov. Jedinečnosť titulu spočíva predovšetkým vo formáte pracovnej učebnice, ktorá v sebe kombinuje slohovú časť, gramatickú časť, ale aj samotné písanie. Komiksy, prešmyčky, doplňovačky, tajničky, kreslenie, tvorivé úlohy zamerané na výrobu rôznych objektov, pomôcok, hier a rôzne iné motivačné úlohy rozvíjajú nielen fantáziu a zručnosti žiaka, ale pomáhajú mu nadobudnúť nové vedomosti prostredníctvom netradičného učenia – ,,dobrodružstva“ zážitkovou formou spolu s postavičkami druhákov Andreja a Žofky a ich kamarátov, s ktorými sa môžu na základe každodenných situácií (komiks) zžiť a lepšie tak učivo pochopiť a naučiť sa ho.

Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom a hravým kreatívnym úlohám je učenie zážitkom a hrou, silný motivačný faktor. Pracovná učebnica je zároveň aj pracovným zošitom a písankou. Veľmi prehľadne koncipovaný titul, jasná štruktúra, logickosť a nadväznosť cvičení, zaujímavé a efektívne systémové prvky, ktoré pôsobia novo a netradične. 

Ukážku spracovania pracovných učebníc si môžete pozrieť tu


Viac informácií tu


Etická výchova pre 4. ročník

Pracovný zošit Etická výchova pre 4. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre štvrtý ročník ZŠ. Úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu. Žiaci si osvojujú sociálne zručnosti v medziľudských vzťahoch v nadväznosti na osvojené v predchádzajúcich ročníkoch, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním. Uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, výtvarnou, telesnou výchovou.

Učitelia majú k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú prehľadnou pomôckou k pracovnému zošitu, poskytujú oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny etickej výchovy.  
Slovenský jazyk pre piatakov

Pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník (1. a 2. diel) sú prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným. Úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu.

„Autorkám sa podarilo skĺbiť požadovaný obsah stanovený v Štátnom vzdelávacom programe so spôsobmi učenia sa žiakov, ktoré vychádzajú z ich bežného života, zároveň využívajú záujem mladých ľudí o technológie s cieľom naučiť ich vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor a prezentovať svoje stanovisko. Autorky sa nevyhýbajú ani tradičným zadaniam, napr. písanie diktátu, ale väčšina úloh smeruje u žiakov k metakognícii a autoregulácii vlastného učenia sa,“ povedala PaedDr. Jana Tomášková, PhD., lektorka publikácie.


Viac informácií tu

Pracovné učebnice dopĺňajú metodické príručky pre učiteľa ku každému dielu učebnice, ktoré prinášajú správne odpovede, resp. riešenia úloh z pracovnej učebnice.


Pre piatakov, ktorí nestíhajú

Kuliferdo – Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ – pracovný zošit pre žiakov 5. ročníka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameraný na slovenský jazyk. Ideálna pomôcka pre žiakov v bežnej triede, ktorí z dôvodu svojej diagnózy (najmä dysortografie – porucha osvojovania pravopisu) nedokážu pracovať v rovnakom tempe a objeme ako ostatní žiaci. Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ.  Je využiteľný na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, i na predmetoch špeciálnopedagogickej intervencie rozvoj špecifických funkcií (RŠF) a individuálne logopedické cvičenia (ILI), v domácom prostredí na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Pracovný zošit je zostavený tak, aby s ním dokázali pracovať žiaci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, asistenti aj rodičia. Grafické spracovanie zohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby žiakov – väčšie riadkovanie, široký okraj určený na písanie vlastných poznámok žiakov, vtipné a zrozumiteľné piktogramy pútajúce pozornosť žiaka na daný jav.
Geografia pre 8. ročník

Učebnica geografie pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá. Je plne v súlade s požiadavkami platného ŠVP a aktuálne spracovaná. Z hľadiska obsahu je zameraná na učenie sa geografie Slovenskej republiky. Zaujímavosťou je jej spracovanie. Kým prvá časť prináša základné geografické charakteristiky Slovenska, v druhej aplikačnej časti je spoznávanie  geografických javov a procesov postavené na objavovaní zaujímavých miest Slovenska v jednotlivých krajoch. Druhá časť tak prináša štyri poznávacie trasy, ktoré sú inšpiráciou pre žiakov na poznávanie Slovenska a prepojením s praktickým životom.

Na učebnicu bude nadväzovať pracovný zošit, ktorý bude zameraný na spoznávanie miestnej krajiny a jeho cieľom bude spracovanie geografického portfólia miestnej krajiny žiakmi. Takto žiaci aj učitelia získajú komplexný materiál o geografických javoch a procesoch na Slovensku, možnosti ich spoznávania na jednotlivých trasách v krajoch a prepojenie s poznávaním miestnej krajiny, v ktorej úlohy budú viesť žiakov na objavovanie geografie v konkrétnom regióne, v ktorom žijú. 


Vzťahová a sexuálna výchova

V slovenskom prostredí pokroková učebná pomôcka, ktorá tu dlhodobo chýbala. Pracovná učebnica pre žiakov vo veku od 10 do 15 rokov je prvou z trojice s názvom Vzťahová a sexuálna výchova. Mladí ľudia, a dokonca už aj deti, sú dnes obklopení množstvom informácií o sexualite a sexuálnom správaní z rôznych zdrojov; nie však vždy vedia správne vyhodnotiť ich obsah. Sociálna, osobná a zdravotná výchova je pre deti a mladých ľudí rovnako dôležitá ako ktorákoľvek iná oblasť školského vzdelávania, a len spolupráca školy s rodinou môže poskytnúť mladým dostatočne bezpečný priestor. Zatiaľ čo rodičia sú primárnymi pedagógmi v tejto oblasti, školy zohrávajú kľúčovú úlohu. V ideálnom prípade budú rodičia a školy spolupracovať na poskytovaní komplexných informácií v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy pre mladých ľudí.

Tematika sama osebe je kontroverznou a veľmi aktuálnou najmä v dnešnej dobe. Absencia a zároveň nutnosť sexuálnej a vzťahovej výchovy na školách je očividná. Získané (ne)vedomosti sa premietajú do správania a postojov detí nielen v škole, ale majú presah mimo školy. Na pomoc rodičom aj učiteľom preto prichádza celkom nová séria pracovných učebníc s názvom Vzťahová a sexuálna výchova. 

Pracovnú učebnicu si môžete už teraz kúpiť tu.

...a množstvo digitálnych titulov pre základné aj stredné školy

Koncom roka došlo k výraznému posilneniu ponuky aj digitálnych titulov, najmä učebníc pre stredné odborné školy a gymnáziá. Digitálne učebnice vychádzajú z overených tlačených titulov s ministerskými doložkami. 

Kompletnú ponuku si môžete pozrieť na stránke https://www.expolpedagogika.sk/digitalne-tituly