Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL

Pracovná učebnica pre žiakov 5. ročníka základných škôl.

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 5. ROČNÍK – 1. DIEL

Pracovná učebnica pre žiakov 5. ročníka základných škôl.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-213-2

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÚ PRÍRUČKU SLOVENSKÝ JAZYK pre 5. ročník ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník je prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným.

Pracovná učebnica spracúva aktuálne témy zo života detí, prináša rôznorodé spoločenské otázky, témy týkajúce sa poznania Slovenska, ale aj otázky narúšajúce spoločenské a kultúrne stereotypy (rodové, vekové, etnické). Pracovná učebnica v sebe integruje rôznorodé úlohy, didaktické hry a motivačné texty, riešením ktorých sa žiaci učia požadované fakty, objavujú zákonitosti, nadobúdajú očakávané zručnosti smerujúce k vytváraniu vlastných textov a rozvoju kritického myslenia. Učebné texty majú aj výchovný rozmer, rozvíjajú empatiu, altruizmus, akceptáciu rozmanitosti ľudí, ich názorov a správania. Úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu.

„Autorkám sa podarilo skĺbiť požadovaný obsah stanovený v Štátnom vzdelávacom programe so spôsobmi učenia sa žiakov, ktoré vychádzajú z ich bežného života, zároveň využívajú záujem mladých ľudí o technológie s cieľom naučiť ich vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor a prezentovať svoje stanovisko. Autorky sa nevyhýbajú ani tradičným zadaniam, napr. písanie diktátu, ale väčšina úloh smeruje u žiakov k metakognícii a autoregulácii vlastného učenia sa.“ (PaedDr. Jana Tomášková, PhD., lektorka publikácie) 


Koncepcia pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník:

  • podporuje autentické učenie sa, prepája teoretické poznatky s reálnym životom,
  • necháva priestor na aktívne vyvodzovanie a systematizovanie poznatkov,
  • ponúka rôznorodé texty na rozvoj čitateľských zručností,
  • dáva možnosť vyhľadávať informácie, pracovať so zdrojmi, kriticky myslieť,
  • obsahuje rôznorodé úlohy formulované na rôznych kognitívnych úrovniach,
  • integruje prvky hry ako prostriedok motivácie a radosti z procesu učenia sa... 

Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 5. ročník integruje prvky modernej a tradičnej didaktiky overené pedagogickou praxou autoriek. Spolu s metodickou príručkou tak predstavuje didaktický prostriedok, ktorý sa svojím jedinečným spracovaním môže stať významným „spoločníkom“ žiaka v procese učenia sa a zároveň môže byť pre učiteľa vítaným zdrojom žiakovej facilitácie. Z obsahového hľadiska učebnica úplne zodpovedá požiadavkám Štátneho vzdelávacieho programu, a to vo výbere tém, ale aj v zdôrazňovaní komunikačno-poznávacieho modelu výučby materinského jazyka.


Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát A4
Typ produktu pracovná učebnica
Jazyk slovenský

Editorky:

prof. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. – profesorka v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF Prešovská univerzita, Prešov
PaedDr. Jana Tomášková, PhD. – metodička (občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra), NIVaM, Žilina  


Autorky:

Mgr. Monika Andrejčáková, PhD. – učiteľka slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ, Súkromná ZŠ v Senci

Mgr. Iveta Barková – riaditeľka Súkromnej ZŠ v Senci, učiteľka SJL a DEJ na II. stupni ZŠ, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska za rok 2020, nominovaná na Global Teacher Prize 2021 (nominácia 50 najlepších učiteľov sveta).

PhDr. Katarína Hincová, PhD. – vysokoškolská pedagogička, metodička v odbore slovenský jazyk a literatúra, FF UCM Trnava, autorka učebných materiálov na slovenský jazyk pre ZŠ a SŠ 

PROFILY PROTAGONISTOV

CHCE TO LEN SYSTÉM A PORIADOK

NINA

SLOVNÁ ZÁSOBA/JEDNOVÝZNAMOVÉ/VIACVÝZNAMOVÉ SLOVÁ

USTÁLENÉ SLOVNÉ SPOJENIA/PRIROVNANIA/POREKADLÁ/PRÍSLOVIA/PRANOSTIKY

SPISOVNÝ JAZYK A NÁREČIA


TOTO UŽ VLASTNE POZNÁME !

FILIP

OHYBNÉ A NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE – ROD, ČÍSLO, PÁD


ŽIVOT V POHYBE

JAKUB

ŽIVOTNOSŤ A NEŽIVOTNOSŤ PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV CHLAP A HRDINA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DUB A STROJ

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN MUŽSKÉHO RODU – ZHRNUTIE


NA VLNE TRADÍCIÍ

ELA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV ŽENA A ULICA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU PODĽA VZOROV DLAŇ A KOSŤ

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN ŽENSKÉHO RODU – ZHRNUTIE


ČARO UČENIA VONKU

KLÁRA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU MESTO

OPIS PRACOVNÉHO POSTUPU

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU SRDCE

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU VYSVEDČENIE

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU PODĽA VZORU DIEVČA

SKLOŇOVANIE PODSTATNÝCH MIEN STREDNÉHO RODU – ZHRNUTIE