Široká ponuka jarných webinárov je tu. Od stredy 12. apríla sa opäť môžete vzdelávať v téme, ktorá vás zaujíma najviac. Tentokrát sú v ponuke témy nielen pre učiteľov ale aj pre rodičov. Vyberajte a prihlasujte sa.Slovenčina pre piatakov

Inovatívne vyučovanie slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy

Dátum: 12. apríl 2023 (streda) o 17.00 hod.
 
Lektorka: Mgr. Iveta Barková, učiteľka, riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci,
spoluautorka učebníc
 
Obsah webinára:
 • Aktuálny stav vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných školách.
 • Môžeme v 21. storočí učiť metódami 20. storočia?
 • Predstavenie koncepcie novej učebnice.
 • Príklady inovatívnych postupov pri tvorbe novej učebnice.
 • Ukážky práce s inovatívnymi metódami.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov slovenského jazyka základných škôl, stredných
škôl a osemročných gymnázií.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

Ako učiť prírodovedu atraktívnejšie?

Prírodoveda v 3. a 4. ročníku ZŠ
 
Dátum: 13. apríl 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.
 
Lektorka: PaedDr. Jana Krížová, PhD. – učiteľka na ZŠ Sama Cambela v Slovenskej Ľupči,
externý zamestnanec PF UMB v Banskej Bystrici
 
Obsah webinára:
 • Vyučovanie prírodovedy na 1. stupni v súčasnosti, nutnosť zmeny a zavedenia nových prístupov.
 • Charakteristika prírodovedy ako predmetu – čo je v 3. a 4. ročníku najpodstatnejšie, témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť, čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz postrehy.
 • Rôzne metódy a formy v prírodovednom vzdelávaní.
 • Predstavíme si novú učebnicu a PZ Prírodovedy pre tretiakov pomocou jednotlivých ukážok.
 • Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách prírodovedy.
 • Využitie experimentálnej metódy a zážitkového vyučovania v predmete prírodoveda v 3. ročníku.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ , asistentov učiteľa, riaditeľov
škôl , animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Finančné vzdelávanie

Ako sa v ňom nestratiť a ako naučiť deti narábať s peniazmi
 
Dátum: 17. apríl 2023 (pondelok) o 17.00 hod.
 
Lektorka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD., učiteľka ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava

Obsah webinára:
 • Oboznámime sa s koncepciou finančného vzdelávania na Slovensku, predstavíme záväzné a podporné materiály.
 • Zosumarizujeme výsledky slovenských žiakov v oblasti finančnej gramotnosti.
 • Povieme si, do akých predmetov NŠFG začleniť a aké metódy vo výučbe uplatňovať.
 • Načrtneme pripravované zmeny vo finančnom vzdelávaní v súvislosti s avizovanou zmenou ŠVP.
 • Ukážeme niekoľko aktivít, pomocou ktorých sa rozvíja finančná gramotnosť žiakov.
 • Predstavíme štruktúru pracovných zošitov, oboznámime sa s úlohami, ktoré vedú žiakov k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií, k rozoznávaniu potrebného od zbytočného, k získavaniu zručností a rozvíjaniu kompetencií potrebných pre život.
 • Povieme, ako môžete zvýšiť aj svoju vlastnú finančnú gramotnosť.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov prvého aj druhého stupňa základných škôl.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

Hudobná výchova – inšpirácie a hry

Inšpirácie pre hudobnú výchovu v materských, základných školách a v špeciálnych základných školách
 
Dátum: 18. apríl 2023 (utorok) o 17.00 hod.
 
Lektorka : PaedDr. Martina Krušinská, PhD., vysokoškolská pedagogička, učiteľka a lektorka
hudby

Obsah webinára:
 • Zameriame sa na vybrané reformno-pedagogické prístupy, ktoré ovplyvnili charakter hudobného vzdelávania vo svete aj na Slovensku.
 • Budeme venovať pozornosť najmä problematike počúvania hudby.
 • Teoretickú reflexiu doplníme o príklady dobrej praxe zo zahraničia aj zo Slovenska a ometodické návrhy k počúvaniu hudby podľa B. Tischlera v rámci prezentácie učebného materiálu Hudobné hry k dielu Karneval zvierat pre pedagogickú a špeciálnu pedagogickú prax (Raabe, 2021).
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov materských škôl, základných škôl (primárne vzdelávanie) a špeciálnych základných škôl
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

 

Kreslíme a maľujeme s najmenšími

Vývinové špecifiká kresby a jej využitie v kolektíve materskej školy
 
Dátum: 19. apríl 2023 (streda) o 17.00 hod.
 
Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička, ktorá zároveň pôsobí ako učiteľka
a riaditeľka súkromnej materskej školy
 
Obsah webinára:
 • Predstavenie témy, pomenovanie vývinových charakteristík a špecifík, týkajúcich sa tohto veku.
 • Prečo je kresba dôležitá?
 • Vývinové štádiá kresby.
 • Rozvoj jemnej motoriky a správny úchop ceruzky.
 • „Pozor, nech nejdeš za čiaru.“ – precíznosť vs. motivácia.
 • Využitie výtvarných techník pri práci s emóciami, jednotlivo aj v skupine.
 • Prepojenie s jednotlivými časťami pracovného zošita. Návody, ako ho využiť napríklad pri práci s triedou, s dieťaťom doma.
 
Pre koho webinár odporúčame: Pre rodičov detí v tomto vývinovom období, pre učiteľov a učiteľky v materských školách a jasličkách.
 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Prírodovedné vzdelávanie v základnej škole

Ako na fyziku s umelou inteligenciou a inými vymoženosťami
 
Dátum: 20. apríl 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.
 
Lektor: Jakub Šabo, učiteľ ZŠ s MŠ Riazanská 75, Bratislava; SPŠE, Zochova 9, Bratislava

Obsah webinára:
 • Aktuálny ŠVP pre základné školy – na čo pri výučbe fyziky často zabúdame?
 • Bádateľsky orientované vyučovanie ako spôsob rozvoja prírodovednej gramotnosti.
 • Špecifiká výučby fyziky – fyzika okolo nás.
 • Ukážky z publikácií – učebníc a pracovných zošitov.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 2. stupňa ZŠ.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.