Etická výchova, slovenský jazyk, hodnotenie detí a žiakov, programovanie, angličtina – to sú oblasti, ktorým sme venovali najnovšie májové webináre. Vítaní sú nielen učitelia, ale aj rodičia. Vyberte si a prihláste sa.


 

Na etiku s ľahkosťou 

Inšpirácie, nápady a tipy na aktivity, metódy a formy práce na hodinách etickej výchovy v jednotlivých ročníkoch I. stupňa ZŠ

Dátum: 23. máj 2023 (utorok) o 17:00 hod. 

Lektorka: Mgr. Eva Mozolová, učiteľ - špecialista

Obsah webinára: 

Úvod

Predmet etická výchova

ciele, obsah, špecifiká,

štruktúra vyučovacej hodiny

1. ročník

metódy a formy práce špecifické pre 1. ročník

tipy na aktivity a námety na plnenie tém

2. ročník

odporúčané metódy a formy práce v 2. ročníku

inšpirácie na aktivity 

3. ročník

typy metód a foriem práce vhodné v 3. ročníku

námety a inšpirácie na vyučovanie 

4. ročník

metódy a formy práce primerané pre 4. ročník

podnety na aktivity pre plnenie štandardov

Záver

Otázky a odpovede

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov pre 1. stupeň ZŠ , vychovávateľov v ŠKD , rodičov detí na 1. stupni ZŠ.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.
Slová vôkol nás a ako na ne tvorivo a zmysluplne

Inovatívne metódy vo vyučovaní slovenského jazyka v 3. ročníku základných škôl

Dátum: 24. máj 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorky: Mgr. Libuša Hoštáková, Mgr. Jarmila Zacharová, PhD., autorky pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl 

Obsah webinára: 

Dozviete sa:

ako motivovať žiakov na vyučovaní slovenského jazyka;

ako pracovať s novým učivom;

ako precvičovať učivo;

ako získať spätnú väzbu;

ako overovať vedomosti žiakov;

ako realizovať sebahodnotenie žiakmi;

o kontinuite série pracovných učebníc slovenského jazyka pre 2. a 3. ročník ZŠ;

čo ponúka nová pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, asistentov učiteľa ZŠ, vychovávateľov i rodičov.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Hodnotenie v materskej škole

Hodnotenie – potrebná činnosť učiteľa materskej školy 

Dátum: 25. máj 2023 (štvrtok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Eva Pupíková, PhD., učiteľ profesijného rozvoja pre predprimárne vzdelávanie NIVaM

Obsah webinára: 

Webinár bude zameraný na rôzne druhy a formy hodnotenia realizovaného v materských školách. 

Jeho súčasťou bude prezentovanie základných princípov efektívneho hodnotenia na konkrétnych príkladoch z praxe. 

Dodržiavanie kľúčových princípov, môže zabezpečiť postupnú zmenu postojov aktérov predprimárneho vzdelávania k hodnoteniu z roviny „povinné“ do roviny „potrebné“. 

Podporí tvorbu komplexného pohľadu učiteľov materských škôl na význam hodnotenia vo väzbe na vlastné zlepšovanie sa.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky v  materských školách


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Programovanie pre deti Scratch

Ako v škole využiť vzdelávací programovací jazyk, pomocou ktorého sa vytvárajú interaktívne príbehy, animácie, video hry, simulácie vedeckých pokusov, tutoriály

Dátum:  29. máj 2023 (pondelok) o 17:00 hod. 

Lektorka:  Ing. Ivana Horváthová, učiteľka informatiky na základnej škole

Obsah webinára: 

Vysvetlenie ako funguje programovacie prostredie Scratch. 

Príklady jednoduchých programov priamo v prostredí Scratch. 

Tipy a nápady na aktivity na hodinách informatiky pomocou učebnice vydavateľstva Expol Pedagogika. 

Didaktika Programovanie pre deti Scratch. 

Odporúčania pre pedagogickú prax. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, asistentov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a rodičov detí na prvom stupni ZŠ. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Hodnotenie žiakov v základnej škole

Hodnotenia žiakov vo vyučovaní v kontexte súčasnej a plánovanej legislatívnej úpravy

Dátum: 30. máj 2023 (utorok) o 17:00 hod.

Lektorka: PaedDr. Jana Tomášková, PhD., učiteľ pre profesijný rozvoj - Metodicko-pedagogické centrum

Obsah webinára: 

Webinár sa venuje podstate a možnostiam hodnotenia žiakov základných škôl s prihliadnutím na aktuálne legislatívne zmeny a usmernenia v oblasti školstva. 

Obsahom webináru bude nastavenie hodnotenia, podklady na hodnotenie, vybrané formy a techniky hodnotenia. 

Teoretické poznatky sa budú prelínať s ukážkami aplikácie prvkov jednotlivých foriem hodnotenia v praxi. 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl, riaditeľov základných škôl


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Malí školáci a angličtina: Ako na to? 

Nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ

Dátum: 31. máj 2023 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC Bratislava

Obsah webinára: 

tipy a námety na rôzne aktivity, ktoré podporia rozvoj slovnej zásoby žiakov:  predstavenie slovnej zásoby, jej precvičovanie a aplikovanie v komunikácii na hodinách, 

nápady, ako využívať priestor triedy pri vyučovaní anglického jazyka 

predstavenie pracovných učebníc Matt the Bat 1 a 2 a ďalších materiálov z nakladateľstva RAABE, ktoré môžu učitelia používať na hodinách anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov cudzích jazykov na 1. stupni základných škôl.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

Slovenčina pre piatakov

Inovatívne vyučovanie slovenského jazyka na 2. stupni základnej školy

Dátum: 1. jún 2023 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Iveta Barková, učiteľka, riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci, spoluautorka učebníc 

Obsah webinára:

Aktuálny stav vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra v základných školách.

Môžeme v 21. storočí učiť metódami 20. storočia?

Predstavenie koncepcie novej učebnice.

Príklady inovatívnych postupov pri tvorbe novej učebnice.

Ukážky práce s inovatívnymi metódami.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov slovenského jazyka základných škôl, stredných škôl a osemročných gymnázií.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.