Koniec školského roka so sebou už tradične prináša aj zamyslenia, čo spraviť na budúci rok inak. Ak učíte slovenský jazyk a literatúru na základnej škole, máme pre vás hneď niekoľko tipov.


Slovenčina pre druhákov

Pútavá publikácia, ktorá rozvíja mnohé zručnosti a fantáziu žiakov, má ambíciu byť sprievodcom dobrodružným a zábavným učením malých druháčikov. Jedinečnosť titulu spočíva predovšetkým vo formáte pracovnej učebnice, ktorá v sebe kombinuje slohovú časť, gramatickú časť, ale aj samotné písanie. Komiksy, prešmyčky, doplňovačky, tajničky, kreslenie, tvorivé úlohy zamerané na výrobu rôznych objektov, pomôcok, hier a rôzne iné motivačné úlohy rozvíjajú nielen fantáziu a zručnosti žiaka, ale pomáhajú mu nadobudnúť nové vedomosti prostredníctvom netradičného učenia – ,,dobrodružstva“ zážitkovou formou spolu s postavičkami druhákov Andreja a Žofky a ich kamarátov, s ktorými sa môžu na základe každodenných situácií (komiks) zžiť a lepšie tak učivo pochopiť a naučiť sa ho.

Vďaka svojej pútavej vizuálnej stránke, komiksom a hravým kreatívnym úlohám je učenie zážitkom a hrou, silný motivačný faktor. Pracovná učebnica je zároveň aj pracovným zošitom a písankou. Veľmi prehľadne koncipovaný titul, jasná štruktúra, logickosť a nadväznosť cvičení, zaujímavé a efektívne systémové prvky, ktoré pôsobia novo a netradične. 

Ukážku spracovania pracovných učebníc si môžete pozrieť tu


Viac informácií tu


Slovenský jazyk pre piatakov

Pracovné učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník (1. a 2. diel) sú prvým dielom série učebníc slovenského jazyka pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy. Svojím originálnym a inovatívnym spracovaním nahliada na učivo z pohľadu detí s rozličnými typmi tvorivosti, inteligencie, schopností a záujmov. Tie vystupujú v úlohe sprievodcov jednotlivými kapitolami prvého a druhého dielu učebnice, čím sa učenie materinského jazyka stáva pre žiakov atraktívnym, motivujúcim a zábavným. Úlohy sú formulované na rôznych kognitívnych úrovniach, posilňujú žiakovu zodpovednosť za vlastné učenie sa a motiváciu.

„Autorkám sa podarilo skĺbiť požadovaný obsah stanovený v Štátnom vzdelávacom programe so spôsobmi učenia sa žiakov, ktoré vychádzajú z ich bežného života, zároveň využívajú záujem mladých ľudí o technológie s cieľom naučiť ich vyhľadať rôzne informácie, kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor a prezentovať svoje stanovisko. Autorky sa nevyhýbajú ani tradičným zadaniam, napr. písanie diktátu, ale väčšina úloh smeruje u žiakov k metakognícii a autoregulácii vlastného učenia sa,“ povedala PaedDr. Jana Tomášková, PhD., lektorka publikácie.


Viac informácií tu

Pracovné učebnice dopĺňajú metodické príručky pre učiteľa ku každému dielu učebnice, ktoré prinášajú správne odpovede, resp. riešenia úloh z pracovnej učebnice.


Pre piatakov, ktorí nestíhajú

Kuliferdo – Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ – pracovný zošit pre žiakov 5. ročníka základnej školy so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zameraný na slovenský jazyk. Ideálna pomôcka pre žiakov v bežnej triede, ktorí z dôvodu svojej diagnózy (najmä dysortografie – porucha osvojovania pravopisu) nedokážu pracovať v rovnakom tempe a objeme ako ostatní žiaci. Pracovný zošit je doplnkovým materiálom k učebnici slovenského jazyka pre žiakov 5. ročníka ZŠ.  Je využiteľný na vyučovacích hodinách slovenského jazyka, i na predmetoch špeciálnopedagogickej intervencie rozvoj špecifických funkcií (RŠF) a individuálne logopedické cvičenia (ILI), v domácom prostredí na precvičovanie a utvrdzovanie učiva. Pracovný zošit je zostavený tak, aby s ním dokázali pracovať žiaci, pedagógovia, špeciálni pedagógovia, asistenti aj rodičia. Grafické spracovanie zohľadňuje špecifické vzdelávacie potreby žiakov – väčšie riadkovanie, široký okraj určený na písanie vlastných poznámok žiakov, vtipné a zrozumiteľné piktogramy pútajúce pozornosť žiaka na daný jav.