Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník študijného odboru OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru operátor stavebnej výroby.

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník študijného odboru OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
TECHNOLÓGIA pre 3. ročník študijného odboru OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

Učebnica pre 3. ročník študijného odboru operátor stavebnej výroby.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-957-3

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:24-A1001

Učebnica Technológia pre 3. ročník študijného odboru 3656 K – operátor stavebnej výroby poskytuje základné učivo vymedzené Štátnym vzdelávacím programom na získanie odborných kompetencií v oblasti teoretického vzdelávania. Sú v nej uplatnené medzipredmetové vzťahy s odbornými predmetmi odborné kreslenie, stavebné konštrukcie, materiály, geodézia, základy stavebnej mechaniky, stavebná technológia, konštrukčné cvičenia a odborný výcvik, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania v študijnom odbore. 

Žiaci sa v učebnici oboznámia nielen s technologickými postupmi vyhotovenia zemných prác, základov, debnenia a monolitických konštrukcií, priečok, komínov, stropných konštrukcií, schodísk, zastrešení stavebných objektov, ale aj so zásadami kvality stavebných prác a  príslušnými predpismi o  bezpečnosti práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia. Svoje vedomosti si môžu overiť formou kontrolných otázok a úloh, ktoré sú uvedené na konci podkapitoly alebo kapitoly. Pre učiteľov poskytuje učebnica rozsah učiva, ktoré je vhodné uplatniť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a využiť priamo na hodinách technológie. 

Učebnica zahŕňa konkrétne technologické poznatky, činnosti a praktické metódy začlenené do komplexu odborných vedomostí a zručností. Obsah učebnice je podrobný, lebo zasahuje do určitých častí základného učiva technológie všetkých odborov, pre ktoré je určená. S týmto učivom sa stretnú žiaci prvého ročníka týchto odborov: murár, tesár, železobetonár, montér suchých stavieb, kachliar, maliar, inštalatér, podlahár a strechár.Ďalšie informácie
Počet strán 248
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorky: 

Ing. Jarmila Počarovská

Ing. Marta Bieleková

Recenzenti:

Ing. Ján Klanica

Ing. Želmíra Kováčiková

Úvod

1 Zemné práce a zakladanie stavieb

1.1 Zemné práce

1.2 Základy

1.3 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti

1.4 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zemných prácach a zhotovovaní hydroizolácií

2 Monolitické konštrukcie

2.1 Debnenie

2.2 Tradičné debnenie konštrukčných prvkov

2.3 Stratené debnenie

2.4 Dielcové debnenie

2.5 Špeciálne debnenie

2.6 Separačné prípravky

2.7 Vystužovanie oceľobetónových konštrukcií

2.8 Vystužovanie jednotlivých konštrukčných prvkov

2.9 Postup pri montáži debnenia

2.10 Postup pri oddebňovaní konštrukcií

3 Priečky

3.1 Murované priečky z tehál a tvaroviek

3.2 Priečky z ľahkých dosiek

3.3 Sklobetónové priečky

3.4 Monolitické (celistvé) priečky

3.5 Montované priečky

3.6 Kontrola kvality priečok

4 Komíny v obytných budovách

4.1 Predpisy o komínoch

4.2 Dobrý ťah komína

4.3 Postup pri murovaní komína

4.4 Novodobé komíny

4.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri murovaní a montáži komínov

5 Stropné konštrukcie

5.1 Drevené stropy

5.2 Klenba

5.3 Oceľobetónový strop

5.4 Keramický strop

5.5 Oceľový strop

5.6 Montovaný pórobetónový strop

5.7 Sklobetónový strop

5.8 Požiadavky na kvalitu stropných konštrukcií

5.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovovaní stropných konštrukcií 

6 Schodisko

6.1 Výpočet a návrh schodiska

6.2 Technológia zhotovenia schodiska

6.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovovaní schodísk

7 Zastrešenie

7.1 Šikmé strechy

7.2 Novodobé konštrukcie drevených šikmých striech

7.3 Strešný plášť

7.4 Strešná krytina

7.5 Ploché strechy

7.6 Klampiarske práce na streche

7.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovovaní strešných konštrukcií

Literatúra