Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 4. ročník študijného odboru OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru operátor stavebnej výroby.

TECHNOLÓGIA pre 4. ročník študijného odboru OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
TECHNOLÓGIA pre 4. ročník študijného odboru OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY

Učebnica pre 4. ročník študijného odboru operátor stavebnej výroby.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-114-2

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:28-A1001

Učebnica sa zameriava na riešenie technologických postupov stavebných prác (fasádové omietky, obklady, podlahy a dlažby), montážnych postupov (pomocných pracovných lešení a objektov), na adaptácie stavebných konštrukcií a na opravy bytových a občianskych stavieb. V učebnici sa uvádzajú najnovšie poznatky v oblasti stavebných technológií, ale sú spracované aj klasické technológie, ktoré sa v súčasnosti používajú najmä pri rekonštrukciách stavieb.

Technológia pre 4. ročník ŠO operátor stavebnej výroby je štvrtou učebnicou tvoriacou komplet učebníc pre ŠO 3656 K. Na ľahšie zvládnutie učiva je text doplnený obrázkami (vyše 230 ks) a tabuľkami, ktoré uvádzajú najmä prehľady a údaje z platných technických noriem.

Učebnica nadväzuje na učivo technológie tretieho ročníka, sú v nej uplatnené medzipredmetové vzťahy so všetkými odbornými predmetmi teoretického vzdelávania a praktickej prípravy. Na ľahšie zvládnutie učiva je text názorne doplnený obrázkami a tabuľkami, ktoré uvádzajú najmä prehľady a údaje z platných technických noriem. Žiaci si vedomosti môžu overiť formou kontrolných otázok a úloh, ktoré sú uvedené na konci každej kapitoly. Rozsah učiva je vhodné uplatniť pri tvorbe školských vzdelávacích programov. 
Ďalšie informácie
Počet strán 216
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autorky: 

Ing. Jarmila Počarovská

Ing. Marta Bieleková

Recenzenti:

Ing. Ján Klanica

Ing. Želmíra Kováčiková

Úvod

1 Pomocné pracovné lešenie

1.1 Požiadavky na lešenie a druhy lešení

1.2 Pracovné lešenia

1.3 Konštrukcia pracovného lešenia

1.4 Druhy pracovných lešení

1.5 Prenosné plošiny a pojazdné lešenia

1.6 Ochranné a záchytné konštrukcie

1.7 Stavebné výťahy

1.8 Bezpečnosť práce pri stavbe lešení a výťahov

2 Fasádové omietky

2.1 Druhy a vlastnosti fasádových omietok

2.2 Náradie, nástroje a mechanizácia pri omietaní

2.3 Výber, spotreba a príprava materiálu na omietanie

2.4 Organizácia práce pri omietaní fasád

2.5 Technologický postup omietania fasády

2.6 Špeciálne a farebné omietky

2.7 Povrchové úpravy vonkajších omietok

2.8 Novodobé nátery a nástreky

2.9 Úprava fasád škárovaním

2.10 Kontrola kvality fasádových omietok

2.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri omietaní fasád

3 Obklady

3.1 Pripravenosť stavby na zhotovenie obkladov

3.2 Náradie, nástroje a drobná mechanizácia

3.3 Požiadavky na kvalitu obkladov

3.4 Tvorba ukladacích plánov

3.5 Spôsoby ukladania obkladov

3.6 Vnútorné obklady

3.7 Vonkajšie obklady

4 Podlahy a dlažby

4.1 Požiadavky na vrstvy konštrukcie podlahy

4.2 Náradie, nástroje a mechanizácia používané pri vyhotovení podlahy

4.3 Úprava a zhotovenie podkladových vrstiev podlahy

4.4 Nášľapné vrstvy podlahy

4.5 Izolačné vrstvy podláh

4.6 Posúdenie kvality hotových podláh a dlažieb

4.7 Bezpečnosť  a ochrana zdravia pri podlahárskych prácach

5 Stavba objektov montovaním

5.1 Manipulácia s prefabrikátmi

5.2 Montáž prefabrikátov

5.3 Spájanie dielcov a úprava škár

5.4 Montáž pri nízkych teplotách

5.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri montovaní

6 Adaptácia, rekonštrukcia a údržba objektu

6.1 Cieľ a zvláštnosti adaptačných prác

6.2 Zabezpečenie porušených objektov a konštrukcií

6.3 Príčiny a prejavy porúch stavebných konštrukcií, ich posúdenie a spôsob opravy

6.4 Rekonštrukcia betónových a oceľobetónových konštrukcií

6.5 Základné predpisy pre demoláciu budov

6.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri adaptáciách a búraní budov

7 Opravy bytových a občianskych stavieb

7.1 Opravy, údržba a modernizácia bytového fondu

7.2 Zvýšenie tepelnotechnických vlastností konštrukcií

7.3 Obnova bytového jadra

7.4 Bezpečnosť práce pri opravách panelových domov

Literatúra