Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MURÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru murár.

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MURÁR
TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru MURÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru murár.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-094-7

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:21-A1001

Učebnica nadväzuje na učivo technológie prvého ročníka, v ktorom žiaci získali základné poznatky zo stavebnej výroby. Táto učebnica poskytne žiakom vedomosti nielen o nových progresívnych stavebných technológiách, ale aj o starších technológiách, s ktorými sa v praxi stretnú najmä pri prestavbách a rekonštrukciách stavebných objektov.

V učebnici sú uplatnené aj medzipredmetové vzťahy s odborným kreslením a odborným výcvikom. Učebnica je zostavená tak, aby s ňou mohli pracovať žiaci, ale aj učitelia pri výchovnovzdelávacom procese. Aby žiaci učivo ľahšie pochopili, text dopĺňa množstvo obrázkov, tabuliek, príklady výpočtu spotreby, ako aj príklady zo stavebnej praxe. Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť pri príprave na vyučovanie formou kontrolných otázok, ktoré sa nachádzajú na záver každej kapitoly. 


Ďalšie informácie
Počet strán 240
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autori: 

Ing. Helena Ustaníková

Ing. Jarmila Počarovská

Ing. Marta Bieleková

Recenzenti:

Ing. Štefan Galan

Ing. Ľubica Halamová


Úvod

1 Izolácie

1.1 Význam a rozdelenie izolácií

1.2 Náradie, nástroje a mechanizácia potrebná pri zhotovovaní jednotlivých druhov izolácií

1.3 Spotreba materiálu

1.4 Hydroizolácie

1.5 Tepelné izolácie

1.6 Akustické izolácie

1.7 Špeciálne izolácie

1.8 Kontrola kvality izolácií

1.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovovaní izolácií

2 Betónové a oceľobetónové konštrukcie

2.1 Zopakovanie a doplnenie vedomostí o betóne a oceľobetóne

2.2 Výpočet zložiek betónovej zmesi

2.3 Debnenie – druhy a požiadavky

2.4 Druhy betonárskej ocele

2.5 Výstuž jednotlivých konštrukčných prvkov

2.6 Nové spôsoby vystužovania betónov

2.7 Betónovanie v zime

2.8 Betónovanie vo vode

2.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovovaní betónových a oceľobetónových konštrukcií

3 Stropy a klenby

3.1 Tradičné stropy

3.2 Novodobé stropy

3.3 Klenby

3.4 Spôsoby murovania jednotlivých druhov klenieb

3.5 Príčiny porúch klenutých konštrukcií

3.6 Spôsoby sanácie klenieb

3.7 Rozoberanie a búranie klenieb

3.8 Požiadavky na kvalitu stropov a klenieb

3.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovovaní stropov a klenieb

4 Dokončovacie práce

4.1 Druhy dokončovacích prác

4.2 Obklady

4.3 Vnútorné obklady

4.4 Vonkajšie obklady

4.5 Podlahy

4.6 Sklobetónové konštrukcie

4.7 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri dokončovacích prácach

5 Osadzovanie špeciálnych výrobkov

5.1 Druhy špeciálnych výrobkov a ich účel

5.2 Malá mechanizácia na osadzovanie výrobkov

5.3 Osadzovanie zábradlia, vlajkových tyčí a mreží

5.4 Osadzovanie skríň

5.5 Osadzovanie parapetových dosiek

5.6 Osadzovanie konzol pre radiátory

5.7 Osadzovanie špeciálnych priečok

5.8 Osadzovanie štukatérskych prvkov

5.9 Špecifikum osadzovania umeleckých výrobkov pri obnove pamiatkových objektov

5.10 Požiadavky na kvalitu osadenia výrobkov

5.11 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri osadzovaní špeciálnych výrobkov

6 Vývoj stavebných slohov

6.1 Prehľad vývoja stavebných slohov

6.2 Starostlivosť o historické pamiatky

7 Ochrana a tvorba životného prostredia v stavebníctve

7.1 Význam ochrany a tvorby životného prostredia

7.2 Vplyv stavebnej výroby na životné prostredie

7.3 Ochrana životného prostredia v stavebníctve

8 Špecifické učivo

8.1 Hlinené omietky

Literatúra