Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru STRECHÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru strechár.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru STRECHÁR
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru STRECHÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru strechár.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-060-2

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:20-A1001

Žiaci sa v učebnici oboznámia s odbornými vedomosťami o šikmých strechách, ale text poskytuje aj návod na zvládnutie odborných manuálnych činností súvisiacich so strechou ako celkom. Pozornosť sa venuje nosným strešným konštrukciám, rozličným strešným krytinám, technologickým postupom, protipožiarnym predpisom, normám, náradiu a nástrojom.

Autorky upozorňujú, že strecha je jednou z technicky najnáročnejších stavebných konštrukcií ovplyvňujúcich životnosť a funkčnosť stavebného objektu. Venujú sa i historickému vývoju striech, rozdeleniu jednotlivých prác na strešných konštrukciách, ale aj konštrukciám a vrstvám strešného plášťa šikmých striech, nosným konštrukciám striech, základným klampiarskym konštrukciám a prácam súvisiacim so zastrešením. Pozornosť sústreďujú na technológie ukladania krytín z betónu, z keramických krytín, z vláknocementovej krytiny, z kovových krytín a na strešné okná a vikiere. Autorky prikladajú veľkú dôležitosť bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavaní tesársky viazaných konštrukcií a špeciálnych striech.  

Ďalšie informácie
Počet strán 244
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autori: 

Ing. Katarína Bíla

Ing. Elena Ferencová

Recenzenti:

Ing. Marta Bieleková

Ing. Oľga Macíková

Ing. Elena FerencováPredhovor 

1 Úvod

1.1 Význam predmetu technológia

1.2 História vývoja striech až po súčasnosť

1.3 Rozdelenie jednotlivých prác na strešných konštrukciách

2 Konštrukcie a vrstvy strešného plášťa šikmých striech

2.1 Skladba strešného plášťa šikmých striech

2.2 Princíp studenej a zateplenej strechy

2.3 Konštrukcie strechy a vrstvy strešného plášťa

2.4 Tepelnoizolačné vrstvy a izolácie proti vetru

2.5 Hydroizolačné vrstvy

2.6 Ostatné vrstvy strešného plášťa

2.7 Úpravy vrstiev v strešných plášťoch

3 Nosné konštrukcie striech

3.1 Krovy

3.2 Veľkorozmerové konštrukcie zastrešenia

3.3 Základné bezpečnostné opatrenia

4 Drevené a kovové lešenia

4.1 Druhy lešení, ich rozdelenie a požiadavky na lešenie

4.2 Konštrukčné prvky a časti lešenia

4.3 Drevené lešenia

4.4 Kovové lešenia a nové trendy v stavbe lešení

4.5 Ochranné a záchytné konštrukcie

4.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na lešení

5 Základné klampiarske konštrukcie a práce súvisiace so zastrešením

5.1 Kovy používané na klampiarske výrobky

5.2 Klampiarske výrobky používané na odvodnenie strechy

5.3 Oplechovanie strešných konštrukcií

5.4 Lemovanie prienikov striech

5.5 Mechanizované náradie používané na osadzovanie a spájanie klampiarskych výrobkov

5.6 Bezpečnostné a protipožiarne predpisy súvisiace s klampiarskymi prácami

6 Technológia ukladania krytín z betónu

6.1 Výroba, rozdelenie a vlastnosti betónových krytín

6.2 Druhy betónových škridiel, doplnky, príslušenstvo a ich použitie

6.3 Náradie a nástroje na montáž a úpravu krytiny

6.4 Technologické zásady pokrývania betónovými škridlami

6.5 Technologické zásady pokrývania veľkoformátovými škridlami

6.6 Technologické zásady pokrývania maloformátovými škridlami

6.7 Úprava krytín

6.8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri pokrývaní betónovou krytinou 

7 Technológia ukladania keramických krytín

7.1 Výroba, rozdelenie a vlastnosti keramickej krytiny

7.2 Druhy keramických škridiel, doplnky, príslušenstvo a ich použitie

7.3 Náradie a nástroje na montáž a úpravu krytiny

7.4 Technologické zásady pokrývania keramickými škridlami

7.5 Úprava krytín

7.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri pokrývaní keramickou krytinou

8 Technológia ukladania vláknocementovej krytiny

8.1 Výroba, rozdelenie a vlastnosti vláknocementovej krytiny

8.2 Druhy vláknocementových krytín, doplnky, príslušenstvo a ich použitie

8.3 Náradie a nástroje na montáž a úpravu krytiny

8.4 Technologické zásady pokrývania maloplošnými krytinami

8.5 Technologické zásady pokrývania vláknocementovými veľkoformátovými krytinami

8.6 Úprava krytín

8.7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri pokrývaní vláknocementovou krytinou

9 Technológia ukladania kovových krytín

9.1 Rozdelenie a vlastnosti kovových krytín

9.2 Druhy kovových krytín a ich použitie

9.3 Náradie a nástroje na montáž a úpravu kovových krytín

9.4 Technológie ukladania jednotlivých druhov kovových krytín

9.5 Úpravy kovových krytín

9.6 Zásady bezpečnosti práce pri montáži kovovej strešnej krytiny

10 Technológia pokrývania asfaltovým šindľom

10.1 Výroba, zloženie, vlastnosti a použitie asfaltových šindľov

10.2 Náradie a nástroje na montáž a úpravu krytiny

10.3 Druhy asfaltových šindľov

10.4 Technologický postup montáže krytiny z asfaltových šindľov

10.5 Úpravy krytiny

10.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri pokrývaní šindľom

 11  Strešné okná a vikiere

 11.1 Strešné okná uložené v rovine strechy

 11.2 Druhy vikierov a ich konštrukcie

 11.3 Pokrývanie vikierov rôznymi druhmi krytín

Literatúra