Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MURÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru murár.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MURÁR
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru MURÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru murár.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-917-7

Učebnica nadväzuje na učivo technológie prvého ročníka, v ktorom žiaci získali základné poznatky zo stavebnej výroby. Táto učebnica poskytne žiakom vedomosti nielen o nových progresívnych stavebných technológiách, ale aj o starších technológiách, s ktorými sa v praxi stretnú najmä pri prestavbách a rekonštrukciách stavebných objektov.

V učebnici sú uplatnené aj medzipredmetové vzťahy s odborným kreslením a odborným výcvikom. Učebnica je zostavená tak, aby s ňou mohli pracovať žiaci, ale aj učitelia pri výchovnovzdelávacom procese. Aby žiaci učivo ľahšie pochopili, text dopĺňa množstvo obrázkov, tabuliek, príklady výpočtu spotreby, ako aj príklady zo stavebnej praxe. Žiaci si svoje vedomosti môžu overiť pri príprave na vyučovanie formou kontrolných otázok, ktoré sa nachádzajú na záver každej kapitoly. 


Ďalšie informácie
Počet strán 176
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autori: 

Ing. Helena Ustaníková

Ing. Jarmila Počarovská

Recenzenti:

Ing. Štefan Galan

Ing. Marta BielekováÚvod

1 Technológia murovania

1.1 Základné murárske práce (Opakovanie 1. ročníka)

1.2 Organizácia práce pri murovaní

1.3 Základné pravidlá murovania

1.4 Murovanie v zime

1.5 Bezpečnosť a ochrana pri murovaní

2 Komíny

2.1 Druhy komínov

2.2 Predpisy o komínoch

2.3 Podmienky dobrého ťahu komína

2.4 Postup pri murovaní komínového muriva

2.5 Poruchy komínov

3 Tvarovkové murivo

3.1 Druhy vlastností a použitie tvaroviek

3.2 Technológia murovania

3.3 Murivo z tvaroviek POROTHERM

3.4 Murovací tehlový systém POROTHERM Profi

3.5 Murivo z tvaroviek DURISOL

3.6 Murivo z tvaroviek PREMAC

3.7 Stavebný systém VELOX

3.8 Murivo z tvaroviek YTONG (Xella)

3.9 Murivo z tvaroviek PORFIX

4 Kamenné a zmiešané murivo

4.1 Druhy, vlastnosti a použitie kamenného muriva

4.2 Druhy, vlastnosti a použitie zmiešaného muriva

4.3 Náradie, nástroje a drobná mechanizácia

4.4 Spotreba materiálu

4.5 Prípustné tolerancie kamenného a zmiešaného muriva

4.6 Technológia zhotovenia kamenného muriva

4.7 Technológia zhotovenia zmiešaného muriva

4.8 Kontrola kvality kamenného a zmiešaného muriva

4.9 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri murovaní kamenného a zmiešaného muriva

5 Priečky

5.1 Požiadavky na priečky

5.2 Rozdelenie priečok

5.3 Spotreba materiálu

5.4 Prípustné tolerancie

5.5 Kotvenie priečok

5.6 Technológia zhotovovania jednotlivých druhov priečok

5.7 Kontrola kvality priečok

5.8  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri zhotovovaní priečok

6 Okenné a dverové otvory

6.1 Vynechávanie otvorov pre okná a dvere

6.2 Osadzovanie dverových zárubní

6.3 Osadzovanie okien

6.4 Použitie malej mechanizácie pri osadzovaní

6.5 Osadzovanie prekladov otvorov

6.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri osadzovaní prekladov

7 Vnútorné omietky

7.1 Účel a druhy vnútorných omietok

7.2 Náradie, nástroje a pomôcky na ručné omietanie

7.3 Výber, spotreba a príprava materiálu na omietanie

7.4 Organizácia práce pri ručnom omietaní

7.5 Technológia zhotovenia vnútorných omietok

7.6 Druhy vnútorných omietok

7.7 Druhy stropných omietok

7.8 Špeciálne omietky

7.9 Suché omietkové zmesi

7.10 Sadrové omietky a stierky

7.11 Omietanie v zimnom období

7.12 Kontrola kvality vnútorných omietok

7.13 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri omietaní vnútorných stien a stropov

8 Vonkajšie omietky

8.1 Účel, druhy a vlastnosti vonkajších omietok

8.2 Náradie, nástroje a mechanizácia používaná pri omietaní

8.3 Výber, spotreba a príprava materiálu na omietanie

8.4 Organizácia práce pri zhotovovaní vonkajších omietok

8.5 Technologický postup omietania fasád

8.6 Povrchové úpravy vonkajších omietok

8.7 Škárovanie

8.8 Novodobé nátery a nástreky

8.9 Kontrola kvality vonkajších omietok

8.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri vonkajšom omietaní

9     Strojové omietanie

9.1 Mechanizácia dopravy a nanášania malty

9.2 Rozvodné potrubie na maltu

9.3 Organizácia práce pri strojovom omietaní

9.4 Strojové omietanie tradičnými omietkami

9.5 Strojové omietanie suchými omietkami

9.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri strojovom omietaní

10   Vonkajšie lešenie

10.1 Požiadavky na lešenie

10.2 Druhy lešení

10.3 Drevené lešenie

10.4 Oceľové lešenie

10.5 Nové druhy lešení

10.6 Zásady pri montáži, demontáži lešenia a pri práci na lešení

10.7 Ochranné a záchytné konštrukcie

10.8 Bezpečnostné zásady na prevádzku lešenia

Literatúra