Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 7. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA

NOVINKA

Učebnica Geografia pre 7. ročník ZŠ a pre GOŠ (2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom) je ďalšia časť zo série učebníc geografie pre základné školy a GOŠ.

GEOGRAFIA pre 7. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
GEOGRAFIA pre 7. ročník ZŠ a osemročné gymnáziá – UČEBNICA
NOVINKA

Učebnica Geografia pre 7. ročník ZŠ a pre GOŠ (2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom) je ďalšia časť zo série učebníc geografie pre základné školy a GOŠ.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-374-0

Formou spracovania, rozsahom a autorsky nadväzuje na učebnice pre 9. a 8. ročník ZŠ, obsah sa zameriava na fyzicko-geografické a spoločenské usporiadanie Európskeho svetadiela.

Didakticky moderne spracovaná učebnica, ktorá reflektuje súčasné fakty, trendy, usporiadanie štátov a tendencie rozvoja svetadiela a jeho častí. Obsahuje texty, rubriky, úlohy na individuálnu a skupinovú prácu, ktoré rozvíjajú logické a kritické myslenie, mapy a ilustračný materiál. Cieľom je sprostredkovať žiakom základné informácie a zaujímavosti o Európe v nadväznosti na postavenie, súčasné dianie a perspektívy rozvoja Európy v celosvetovom kontexte a naučiť ich prostredníctvom pojmových máp zhrnúť nadobudnuté poznatky.

Učebnica je spracovaná tak, aby ju učitelia mohli optimálne využívať pri súčasnej časovej dotácii predmetu (ŠVP 2015), ale zároveň aj ako súčasť VO Človek a spoločnosť (ŠVP 2023) v nadväznosti na ostatné predmety. 

Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2024

Recenzenti: 

Mgr. Andrea Borcovanová 

PaedDr. Miroslava Košťálová 

Ing. Iveta Šlosiarová 


Autorka: RNDr. Mária Nogová, PhD.


Vitajte na poznávacej ceste po Európe

1. Vitajte na poznávacej ceste po Európe

2. Kde sa svetadiel Európa nachádza

3. Sídla v Európe

4. Povrch Európy

5. Podnebie Európy

6. Vodstvo Európy

7. Pôdy, rastlinstvo a živočíšstvo

8. Hospodárstvo

9. Doprava

10. Životné prostredie

11. Cestovný ruch


Rozdelenie Európy na oblasti

12. Rozdelenie Európy na oblasti

13. Štáty Európy v grafike

14. Štáty Európy v obraze  

Súvisiace články