Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník stavebných učebných odborov

Učebnica pre 1. ročník učebných odborov murár, tesár, kachliar, železobetonár, kachliar, montér suchých stavieb, maliar, inštalatér, podlahár a strechár.

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník stavebných učebných odborov
TECHNOLÓGIA pre 1. ročník stavebných učebných odborov

Učebnica pre 1. ročník učebných odborov murár, tesár, kachliar, železobetonár, kachliar, montér suchých stavieb, maliar, inštalatér, podlahár a strechár.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-89625-62-8


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19706:4-A2201

Učebnica Technológia pre 3. ročník študijného odboru 3656 K – operátor stavebnej výroby poskytuje základné učivo vymedzené Štátnym vzdelávacím programom na získanie odborných kompetencií v oblasti teoretického vzdelávania. Sú v nej uplatnené medzipredmetové vzťahy s odbornými predmetmi odborné kreslenie, stavebné konštrukcie, materiály, geodézia, základy stavebnej mechaniky, stavebná technológia, konštrukčné cvičenia a odborný výcvik, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania v študijnom odbore. 

Žiaci sa v učebnici oboznámia nielen s technologickými postupmi vyhotovenia zemných prác, základov, debnenia a monolitických konštrukcií, priečok, komínov, stropných konštrukcií, schodísk, zastrešení stavebných objektov, ale aj so zásadami kvality stavebných prác a  príslušnými predpismi o  bezpečnosti práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia. Svoje vedomosti si môžu overiť formou kontrolných otázok a úloh, ktoré sú uvedené na konci podkapitoly alebo kapitoly. Pre učiteľov poskytuje učebnica rozsah učiva, ktoré je vhodné uplatniť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a využiť priamo na hodinách technológie. 

Učebnica zahŕňa konkrétne technologické poznatky, činnosti a praktické metódy začlenené do komplexu odborných vedomostí a zručností. Obsah učebnice je podrobný, lebo zasahuje do určitých častí základného učiva technológie všetkých odborov, pre ktoré je určená. S týmto učivom sa stretnú žiaci prvého ročníka týchto odborov: murár, tesár, železobetonár, montér suchých stavieb, kachliar, maliar, inštalatér, podlahár a strechár.Ďalšie informácie
Počet strán 172
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Marta Bieleková

Recenzenti:

Ing. Ľubica Halamová

Ing. Katarína Kudlová

Ing. Milica Schlanková

Predhovor

1 Úvod

1.1 Všeobecná stavebná náuka

1.2 Stavebné konštrukcie

1.3 Manipulácia so stavebným materiálom vrátane dopravy a uskladňovania

2 Základné betonárske práce

2.1 Účel betonárskych prác

2.2 Prostý betón a jeho zložky

2.3 Podstata oceľobetónu

2.4 Zhotovenie izolácie proti vode a vlhkosti

2.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri betonárskych prácach

3 Základné murárske práce

3.1 Tehlové murivo

3.2 Technologický postup murovania tehlového muriva

3.3 Okenné a dverové otvory

3.4 Jednoduché lešenie

4 Ručné opracovanie dreva

4.1 Pomôcky, náradia a nástroje

4.2 Meranie a obrysovanie dreva

4.3 Ručné opracovanie dreva

4.4 Spájanie hraneného a doskového reziva

4.5 Prehľad tesárskych konštrukcií a prác

4.6 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri ručnom opracovaní dreva

5 Ručné opracovanie kovov a plastov

5.1 Pomôcky, náradia a nástroje

5.2 Meranie a obrysovanie

5.3 Ručné opracovanie kovov a plastov

6 Ručné opracovanie sadrokartónu

6.1 Pomôcky, náradia a nástroje

6.2 Meranie a obrysovanie

6.3 Ručné opracovanie sadrokartónu

6.4 Prehľad sadrokartónových konštrukcií

6.5 Zásady dopravy a uskladňovania materiálov pre sadrokartónové konštrukcie

7 Základné maliarske a natieračské práce

7.1 Pracovné pomôcky a zariadenia, druhy materiálov na maľby a nátery

7.2 Prípravné maliarske a natieračské práce

7.3 Technologické postupy zhotovenia malieb

7.4 Technologické postupy zhotovenia náterov

8 Základy strojníctva

8.1 Spoje a spojovacie súčiastky

8.2 Súčasti potrubia

8.3 Časti strojov umožňujúce pohyb

8.4 Mechanizmy

8.5 Stroje na dopravu

Literatúra