Menu
Your Cart

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ je praktický pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.

Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ
Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník ZŠ je praktický pomocník učiteľa pri riadení vyučovacích hodín biológie s akceptovaním špecifík metodiky vyučovania tohto predmetu a zreteľom na súčasné didaktické trendy.

5,00€
20,00€
Bez DPH: 4,55€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-474-5

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu učebnice Biológia pre 5. ročník ZŠ

* Podmienkou je vloženie učebnice aj metodickej príručky do košíka (cena za metodickú príručku sa v košíku upraví na 0 eur) 

Metodická príručka je prepojená s učebnicou Biológia pre 5. ročník ZŠ so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR. Pomôžte si pri výučbe jedinečnou metodickou príručkou, ktorá umožňuje výberový charakter využívania učebnice a postupov z hľadiska pedagogických stratégií vzhľadom na rozličné technické, personálne a iné podmienky škôl (prístup k IKT a pod.).

Metodická príručka poskytuje množstvo aktivít, námetov a príkladov na využitie učebnice v rôznych fázach vyučovacej hodiny, vzorové testy na konci každého tematického okruhu, rôzne didaktické metódy a zaujímavé didaktické hry!

Každá téma z učebnice je v metodickej príručke spracovaná do prehľadných fáz vyučovacej hodiny a ponúka rôzne možnosti ich variácie. Obsahuje tiež množstvo aktivít súvisiacich s novými a zaujímavými metódami rozvíjania čitateľskej gramotnosti.

Metodická príručka taktiež poskytuje: 

  • rôzne metódy, organizačné formy hodiny a umožňuje prácu s prostriedkami a odkazmi na priezerové témy,
  • názorné pojmové mapy, ktoré nahrádzajú klasický zápis poznámok do zošitov žiakov. Obsahujú kľúčové slová alebo podstatné fakty,
  • metodické poznámky obsahujú vysvetlenie novších, menej známych metód, doplnené sú o rozličné podstatné inštrukcie.


Ďalšie informácie
Počet strán 264
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2018

Autorky: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Angelika Matľáková

DIDAKTICKÝ ÚVOD

Úvod do vyučovania predmetu


PRÍRODA A ŽIVOT OKOLO NÁS

Poznávame prírodu

Metódy a prostriedky poznávania prírody

Poznávame rastliny a živočíchy

Praktická aktivita – Pozorovanie kvitnúcej rastliny 

Praktická aktivita – Pozorovanie rastliny lupou a pod mikroskopom

Spoločenstvo organizmov a ekosystémy

Opakovanie, zhrnutie a kontrola úrovne osvojenia učiva o poznávaní prírody


ŽIVOT V LESE

Ako žije les

Lesné dreviny

Význam lesných drevín

Praktická aktivita – Poznávanie a rozlišovanie lesných drevín

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Lesné kvitnúce byliny

Praktická aktivita – Pozorovanie drobnozrnka

Praktická aktivita – Pozorovanie stavby tela machu lupou a mikroskopom

Lesné huby a lišajníky

Praktická aktivita – Poznávanie jedlých a jedovatých húb

Opakovanie učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch

Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lesných mikroorganizmoch, rastlinách, hubách a lišajníkoch

Lesné bezstavovce

Lesné stavovce. Lesné obojživelníky a plazy

Lesné vtáky

Lesné cicavce

Vysokohorské rastliny a živočíchy

Lesný ekosystém

Prezentácia žiackych projektov 1

Prezentácia žiackych projektov 2

Opakovanie učebných tém o lesných živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému

Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o živočíchoch a význame lesného spoločenstva a ekosystému


ŽIVOT VO VODE A NA BREHU

Voda a jej okolie

Vodné rastliny

Brehové rastliny

Opakovanie učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách

Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodnom životnom prostredí, vodných a brehových rastlinách

Drobné vodné živočíchy

Praktická aktivita – Pozorovanie črievičky

Praktická aktivita – Pozorovanie planktónu

Vodné bezstavovce

Hmyz žijúci vo vode a v jej okolí

Praktická aktivita – Pozorovanie ulít a lastúr

Praktická aktivita – Pozorovanie vodných bezstavovcov so schránkou v akváriu

Vodné a brehové stavovce. Ryby

Praktická aktivita – Pozorovanie rýb v akváriu

Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

Vodné vtáky

Vodné cicavce

Vodný ekosystém

Opakovanie učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému

Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o vodných a brehových živočíchoch a význame vodného ekosystému

Praktická aktivita – Príroda nášho okolia


ŽIVOT NA LÚKACH A POLIACH

Lúky, polia a pasienky

Lúčne rastliny a huby

Poľné plodiny – Obilniny a krmoviny 

Poľné plodiny – Olejniny a okopaniny

Praktická aktivita – Poznávanie lúčnych rastlín

Opakovanie a kontrola učebných tém o lúčnych a poľných rastlinách a hubách

Prezentácia žiackych projektov 3

Lúčne a poľné bezstavovce

Lúčne a poľné stavovce. Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach

Lúčne a poľné vtáky

Lúčne a poľné cicavce

Trávnatý ekosystém

Opakovanie učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch

Zhrnutie a kontrola osvojenia učebných tém o lúčnych a poľných živočíchoch

Prezentácia žiackych projektov

Výstupný test


PRÍLOHY

Príloha 1 Témy žiackych projektov a ich štruktúra

Príloha 2 Prehľad didaktických metód a didaktických hier