Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica biológie pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
BIOLÓGIA pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica biológie pre 5. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-665-7

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:2-A1001

Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Prináša poznatky nielen o stavbe tela organizmov, ale aj o ich základných životných prejavoch, vzájomných vzťahoch medzi organizmami, vzťahom k prostrediu a človeku.


 

Ďalšie informácie
Počet strán 108
Formát A4
Jazyk maďarský
Rok vydania 2016

Autorky: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Mgr. Ida Hantabálová

Ing. Iveta Trévaiová

Mgr. Elena Margalová

RNDr. Zuzana Piknová

RNDr. Veronika Zvončeková


Recenzenti:

RNDr. Jana Čellárová

Mgr. Daniela Pikulová

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.


1. Príroda a život okolo nás

Poznávame prírodu

Poznávame rastliny a živočíchy

Praktické aktivity

Spoločenstvo organizmov a ekosystém


2. Život v lese

Ako žije les

Lesné dreviny

Význam lesných drevín

Praktické aktivity

Lesné mikroorganizmy a nekvitnúce byliny

Lesné kvitnúce byliny

Praktické aktivity

Lesné huby a lišajníky

Praktické aktivity

Lesné bezstavovce 

Iné lesné bezstavovce 

Drobné lesné živočíchy (výberová téma) 

Lesné stavovce

Lesné obojživelníky a plazy 

Lesné vtáky 

Lesné cicavce

Vysokohorské rastliny a živočíchy

Lesný ekosystém 


3. Život vo vode a na brehu 

Voda a jej okolie 

Vodné rastliny

Brehové rastliny

Drobné vodné živočíchy

Praktické aktivity

Vodné bezstavovce

Hmyz žijúci vo vode a na brehu

Praktické aktivity

Vodné a brehové stavovce 

Ryby 

Praktické aktivity 

Obojživelníky a plazy vo vode a na brehu

Vodné vtáky 

Vodné cicavce

Vodný ekosystém (výberová téma) 

Príroda nášho okolia (výberová téma)


4. Život na poliach a lúkach

Lúky, pasienky a polia

Lúčne rastliny a huby

Poľné plodiny

Obilniny a krmoviny

Olejniny a okopaniny

Lúčne a poľné bezstavovce

Lúčne a poľné stavovce 

Obojživelníky a plazy na lúkach a poliach

Lúčne a poľné vtáky

Lúčne a poľné cicavce

Praktická aktivita

Trávnatý ekosystém (výberová téma)