Menu
Your Cart

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY I

Učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl elektrotechnických.

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY I
ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY I

Učebnica pre 1. ročník stredných priemyselných škôl elektrotechnických.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-962-7


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19557:4-A2201

Učebnica približuje význam a úlohu elektrotechniky, ako aj jej historický vývoj. Zaoberá sa základmi elektrotechniky podľa tematických celkov: základné pojmy, elektrotechnické pole, jednosmerný prúd, riešenie obvodov jednosmerného prúdu, základy elektrochémie, magnetické pole, elektromagnetická indukcia a striedavé prúdy. Text dopĺňajú kontrolné otázky a úlohy na prehĺbenie vedomostí z prebratého učiva.

Ďalšie informácie
Počet strán 320
Formát A5
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022 (dotlač)

Autori: 

prof. PhDr. Ing. Miroslav Tuma, DrSc.

RNDr. Eva Šteliarová

Ing. Tomáš Hajach

Recenzenti:

doc. Ing. Pavel Gonda, CSc.

Ing. Vladimír Nevický

Ing. Eva Vannayová

1     Úvod

1.1 Význam a úloha elektrotechniky

1.2 Historický vývoj elektrotechniky

2 Základné pojmy

2.1 Jednotky a ich rozmery, jednotková sústava SI

2.2 Formy hmoty

2.3 Elektrický náboj

2.4 Elektrické pole

3 Elektrostatické pole

3.1 Vznik elektrostatického poľa

3.2 Coulombov zákon

3.3 Veličiny elektrostatického poľa

3.4 Znázorňovanie elektrostatických polí

3.5 Závislosť elektrickej indukcie od intenzity elektrostatického poľa, permitivita

3.6 Elektrické vlastnosti izolantov

3.7 Vlastnosti vodičov v elektrostatickom poli; kondenzátory

3.8 Silové pôsobenie elektrostatických polí

3.9 Intenzita nehomogénneho poľa

3.10 Osobitné prípady elektrostatických polí

3.11 Zložené dielektriká

3.12 Energia elektrostatického poľa

3.13 Elektrostatické javy v praxi

4 Jednosmerný prúd

4.1 Elektrický obvod

4.2 Ustálený jednosmerný prúd, hustota prúdu

4.3 Ohmov zákon, voltampérová charakteristika, odpor a vodivosť

4.4 Merný odpor a merná vodivosť

4.5 Závislosť odporu od teploty, supravodivosť

4.6 Lineárne a nelineárne odpory

4.7 Práca a výkon elektrického prúdu

4.8 Tepelné účinky elektrického prúdu

4.9 Termoelektrické javy

4.10 Účinnosť elektrického zariadenia

4.11 Úbytok napätia vo vedení a straty pri prenose energie

5 Riešenie obvodov jednosmerného prúdu

5.1 Prvky a časti elektrického obvodu

5.2 Zdroje jednosmerného prúdu a ich vlastnosti

5.3 Kirchhoffove zákony 

5.4 Spájanie elektrických odporov

5.5 Spájanie elektrických zdrojov

5.6 Riešenie obvodov s jedným zdrojom – transfigurácia

5.7 Riešenie obvodov s viacerými zdrojmi

5.8 Metódy riešenia zložitejších obvodov

5.9 Analytické, grafické a numerické metódy riešenia nelineárnych obvodov

6 Základy elektrochémie

6.1 Elektrická vodivosť kvapalín

6.2 Elektrolýza, Faradayove zákony

6.3 Využitie elektrolýzy v technickej praxi

6.4 Chemické zdroje elektrického napätia

7 Magnetické pole

7.1 Vznik magnetického poľa

7.2 Vlastnosti magnetického poľa

7.3 Magnetické pole vodiča prúdu

7.4 Základné veličiny magnetického poľa

7.5 Magnetický tok, magnetická vodivosť a odpor

7.6 Magnetizačná charakteristika

7.7 Magnetická hysteréza, energia magnetického poľa

7.8 Magnetické vlastnosti látok

7.9 Magnetický obvod

7.10 Riešenie feromagnetických obvodov

7.11 Silové pôsobenie magnetických polí

7.12 Analógia veličín a zákonov prúdového, elektrostatického a magnetického poľa

8 Elektromagnetická indukcia

8.1 Elektromagnetická indukcia a jej vznik

8.2 Indukčný zákon a jeho formy

8.3 Vlastná a vzájomná indukčnosť

8.4 Vírivé prúdy

8.5 Straty v železe pri striedavej magnetizácii. Hospodársky význam znižovania strát v magnetických obvodoch

9 Striedavé prúdy

9.1 Definícia a vznik striedavého prúdu

9.2 Časový priebeh a základné pojmy harmonických striedavých veličín

9.3 Hodnoty striedavých harmonických veličín

9.4 Indukované napätie v cievke

9.5 Vyjadrovanie a znázornenie striedavých harmonických veličín fázormi