Nie je to tak dávno, čo sa najväčší vydavatelia edukačných publikácií na Slovensku spojili a formou otvoreného listu oslovili prezidentku, premiéra aj ministra školstva v reakcii na extrémne nízky príspevok, ktorý pôvodne ministerstvo školstva vyčlenilo na nákup učebníc v školskom roku 2023/2024. Aktuálne spojili svoje sily opäť...


Diskusie o výške príspevku na nákup nových učebníc v júli tohto roka doslova zaplavili médiá. Aj vplyvom verejného tlaku napokon dočasný minister našiel prostriedky a školám prisľúbil ďalších 10 miliónov eur. Čo však zostáva nedoriešené, je fungovanie učebnicového trhu ako takého, ktorý v sebe ukrýva mnohé zatiaľ nezodpovedané otázky ako napríklad:

Prečo každý rok hľadáme na Slovensku finančné prostriedky na nákup nových učebníc?

Ako má vlastne prebiehať schvaľovací proces edukačných publikácií, ktorý je de facto vstupenkou na zoznam tzv. ministerských učebníc?

„Otvorený učebnicový trh musí mať nezvrátiteľné legislatívne ukotvenie, ktoré bude postavené na transparentnosti a bude minimalizovať riziko korupčného prostredia a správania,“ tvrdia vydavatelia učebníc na Slovensku, ktorí aktuálne skoncipovali pre ministerstvo školstva akýsi návrh na legislatívne ukotvenie učebnicového trhu.

V materiáli rozoberajú napríklad edukačné prostriedky a ich životný cyklus, systém schvaľovania edukačných publikácií a aj príspevok od štátu. 

„Cenová stratégia štátu musí rešpektovať princípy transparentnosti a efektívnosti tak na úrovni finančných operácií, ako aj na úrovni pracovnej sily. Pokiaľ štát stanovil životný cyklus učebníc, musí stanoviť aj sumy určené na obnovu knižničného fondu školy. Táto cenová politika môže byť postavená na a) sume pre žiaka; b) sume pre ročník a c) musí reflektovať typ školy, ako aj digitálne učebnice,“ uvádza návrhy vydavateľov Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko. Ako uviedla: „Je dôležité, aby rozpočet na edukačné prostriedky bol trvalou súčasťou rozpočtu MŠVVaŠ SR, vyplýval zo zákonnej úpravy a jeho výška bola stanovená voči HDP tak, aby kopírovala vývoj spoločnosti. Náš návrh je, aby to bolo vo výške 0,03 %.“

Vydavatelia upozorňujú na danú skutočnosť najmä z dôvodu, že je otvorený trh z učebnicami, no pravidlá financovania sú uvedené v príslušnej legislatíve nezáväzne/bez uvedenia presnejšieho vyčíslenia sumy, to znamená, že v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.1)

„Apelujeme aj v súvislosti s kvalitou poskytovaného vzdelávania v školách, a teda na dostatočný časový interval potrebný  na proces tvorby učebnice. Žiadame preto príslušné zodpovedné ministerstvo školstva, aby bol rozpočet na edukačné publikácie riadne vyčíslený v rozpočte ministerstva školstva, ako už je vyššie uvedené. Ministerstvo má dokonca i splnomocnenie v zákone na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu na podrobnosti o spôsobe používania edukačných publikácií, spôsobe a výške náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie 2),“ konštatuje Mira Bianchi Schrimpelová.


Kompletné znenie  návrhu na legislatívne ukotvenie učebnicového trhu od vydavateľov nájdete TU.


1) konkrétne zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení 
 § 4ad  - Príspevok na edukačné publikácie
(1) Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi verejnej školy príspevok na edukačné publikácie, ktoré sú uvedené v registri edukačných publikácií s vydanou doložkou podľa osobitného predpisu. 
(2) Príspevok na edukačné publikácie sa prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na webovom sídle ministerstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva.
2) školský zákon
§ 13a Používanie edukačných publikácií
Podrobnosti o spôsobe používania edukačných publikácií, spôsobe a výške náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.


Zdroj: RAABE