Menu
Your Cart

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 1. ročník SOŠ

Učebnica pre 1. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 1. ročník SOŠ
CHEMICKÉ A EKONOMICKÉ VÝPOČTY pre 1. ročník SOŠ

Učebnica pre 1. ročník stredných odborných škôl, odbor chemická informatika.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-035-0

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/16239:5-A2201

Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na precvičenie s výsledkami. V učebnici sa žiaci oboznámia so spôsobmi vyjadrovania množstva čistých látok a sústav látok, prepočtom jednotlivých veličín, s výpočtami zo stechiometrického vzorca, bilanciami bez chemických dejov (roztoky), s určovaním stechiometrických koeficientov v chemických rovniciach, so stechiometrickými výpočtami a s určovaním rozsahu reakcie.

  • Na konkrétnych riešeniach úloh napomáha rozvoju tvorivého myslenia spojením poznatkov z chémie, fyziky, matematiky a ekonomiky.
  • Prepája všetky základné chemické a ekonomické výpočty s novými pojmami a úlohami.
  • Učí žiakov pretransformovať chemické problémy do matematických vzťahov, ktoré umožňujú získavať číselný výsledok.
  • Eliminuje mechanické memorovanie vzorcov a rovníc; naopak, prináša viaceré možnosti riešenia, ktoré vedú k správnemu výsledku.

Ďalšie informácie
Počet strán 147
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Autorky:

Ing. Alica Macejková

Ing. Ľudmila Glosová

Ing. Anna Ďuricová

Základné pojmy

Vyjadrenie zloženia viaczložkovej sústavy

Bilancia látok v sústavách bez chemických reakcií

Výpočty pomocou chemických rovníc