Menu
Your Cart

KULIFERDO – MATEMATIKA, GEOMETRIA

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyskalkúlia.

KULIFERDO – MATEMATIKA, GEOMETRIA
KULIFERDO – MATEMATIKA, GEOMETRIA

Pracovný zošit pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií – dyskalkúlia.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-781-9

V pracovnom zošite KULIFERDO – Matematika, geometria pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ nájdete inšpiráciu pre prácu so žiakmi s dyskalkúliou.

Dozviete sa osvedčené návody a postupy, ako správne pracovať so žiakmi s poruchami učenia a pozornosti, ktorí sú integrovaní v bežnej triede.


Výhody pracovného zošita:

• Autormi pracovných listov sú odborníci na riešenie problematiky vzdelávania detí so ŠVVP a učitelia 1. – 4. ročníka ZŠ.

• Obsahuje ilustrované pracovné listy na dyskalkúliu, vrátane návodov, ako v škole čo najľahšie pracovať s deťmi s poruchami učenia a pozornosti.

• Každý samostatný súbor pracovných listov je uvedený prehľadnou metodickou tabuľkou.

• Každý pracovný list je označený stupňom náročnosti.

• Pracovné listy s metodickými pokynmi rôznych stupňov náročnosti sú využiteľné na hodinách matematiky, ale aj v domácom prostredí na precvičovanie matematických operácií: sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a na geometriu. 

Ďalšie informácie
Počet strán 102
Formát A4
Jazyk slovenský

Editorka: Mgr. Magdaléna Labudová – vyše tridsať rokov sa venuje deťom s výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre žiakov s vývinovými chybami učenia spracovala dodnes platné učebné osnovy,podieľala sa na príprave materiálov Štátneho pedagogického ústavu a MŠ SR v oblasti porúch učenia a správania. Pracovala ako učiteľka v špeciálnej triede, špeciálna pedagogička pre okres Bratislava I a neskôr ako riaditeľka Základnej školy na Jelenej ulici v Bratislave, v ktorej sú špeciálne triedy a veľa integrovaných žiakov s poruchami učenia a s vývinovou dysfáziou.

Autorky: 

Mgr. Mária Mydlová

Mgr. Renáta SivokováSčítanie v obore do 100

Sčítanie a odčítanie v rozprávke

Násobenie v obore do 100

Násobilka v rozprávke

Násobenie a delenie

Zimná násobilka a delilka

Geometrické tvary

Geometrické tvary – Jarná geometria

Základy rysovania

Pohyby na číselnej osi