Menu
Your Cart

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 6

NOVINKA

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií.

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 6
oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 6
NOVINKA

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-500-6

 

  

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.


Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií: 

• kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka osemročných gymnázií podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
• odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
• v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky,
• zmiešané a tematické testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 6 z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií je určený na:

na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
na rozvíjanie logického myslenia,
na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 6 z matematiky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník osemročných gymnázií obsahuje aj:

* stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník: Čo najdôležitejšie som sa naučil(a) z aritmetiky, geometrie a aplikačných úloh podľa tematických celkov:
* kľúč správnych odpovedí.Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Odborná garantka: PaedDr. Monika Reiterová, PhD.

Autorka: Mgr. Silvia Bodláková

Test I – Počtové operácie s prirodzenými číslami, deliteľnosť

Test II – Desatinné čísla – zápis, zobrazovanie na číselnej osi, porovnávanie

Test III – Desatinné čísla – zaokrúhľovanie, sčitovanie a odčitovanie

Test IV – Desatinné čísla – násobenie a delenie

Test V – Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka

Test VI – Obvod a obsah štvorca, obdĺžnika a pravouhlého trojuholníka

Test VII – Uhol – veľkosť uhla, počtové operácie s uhlami

Test VIII – Uhly v trojuholníku, susedné a vrcholové uhly

Test IX – Trojuholník – základné prvky

Test X – Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník

Test XI – Trojuholník – konštrukčné úlohy, zhodnosť trojuholníkov

Test XII – Kombinatorika

Test XIII – Pipi Dlhá Pančucha

Test XIV – Jozef Cíger Hronský

Test XV – Mark Twain 


Kľúč správnych odpovedí

Zhrnutie učiva