Menu
Your Cart

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Uľahčuje učiteľom 1. – 9. ročníka ZŠ prípravu na vyučovanie s využitím prierezovej témy Ochrana života a zdravia podľa ročníkov a jednotlivých predmetov.

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

AKCIA: METODIKA ZADARMO * Uľahčuje učiteľom 1. – 9. ročníka ZŠ prípravu na vyučovanie s využitím prierezovej témy Ochrana života a zdravia podľa ročníkov a jednotlivých predmetov.

20,00€
Bez DPH: 16,67€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-317-0

AKCIA METODIKA ZADARMO: Tento titul získate ZADARMO po zakúpení jedného kusu pracovného zošita Ochrana života a zdravia pre 1.–4. ročník ZŠ alebo pracovného zošita Ochrana života a zdravia pre 5.–9.ročník ZŠ 

* Podmienkou je vloženie pracovného zošita aj metodickej príručky do košíka (cena za metodickú príručku sa v košíku upraví na 0 eur) 

 

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Jednou z nich je Ochrana života a zdravia.

Obsah učiva prierezovej témy je povinný každý učiteľ zakomponovať do svojho tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. Na trhu takto spracované témy v jednej publikácii pre túto prierezovú tému Ochrana života a zdravia neboli až doteraz dostupné. Vďaka novej pomôcke už viac nemusia učitelia informácie pracne vyhľadávať z rôznych zdrojov.

Odborná publikácia ich zorientuje v danej problematike a na svojom vyučovacom predmete: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, prírodoveda, geografia, vlastiveda, občianska náuka, fyzika, etická výchova, chémia, matematika, biológia, informatika, pracovné vyučovanie, informatická výchova, telesná a športová výchova, technika a výtvarná výchova.

Odborná publikácia ponúka témy:

 • Riešenie mimoriadnych situácií
 • Zdravotnú prípravu
 • Pohyb a pobyt v prírode


Výhody publikácie:

 • Prináša odborné texty povinného učiva tematických celkov OŽZ.
 • Obsahuje prípravu učiteľov na proces didaktických hier a účelových cvičení.
 • Ponúka podrobne vypracované vzorové plány didaktických hier a účelových cvičení.
 • Venuje pozornosť riešeniu mimoriadnych situácií – Civilnej ochrane.
 • Pomáha pri praktických cvičeniach úrazovej zábrany, predlekárskej prvej pomoci.
 • Obsahuje teoretickú a praktickú časť pohybu a pobytu v prírode.

Okrem 15 základných tém, ktoré možno využiť aj v povinných predmetoch a predovšetkým v samostatných organizačných formách vyučovania – didaktických hier a účelových cvičeniach, je v tejto pomôcke aj množstvo praktických cvičení. Posledná kapitola obsahuje doplnkové branné hry, v ktorých si môžu žiaci prakticky precvičovať nadobudnuté vedomosti hrou. Učiteľ si vyberá témy, veku primeraný obsah a náročnosť úloh a praktických cvičení, ktoré najlepšie zodpovedajú výchovnému cieľu, technickým možnostiam, materiálovému zabezpečeniu a potrebám žiakov.

Ďalšie informácie
Počet strán 164
Formát A4 – kniha v PDF formáte
Jazyk slovenský

Editor: Mgr. Dana Masaryková, PhD., prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Trnavská univerzita

Autori: Mgr. Katarína Dutková

Odborná spolupráca: Mgr. Dušan Brúder, Mgr. Ingrid Murínová

ÚVOD

1 NÁPLŇ A REALIZÁCIA UČIVA OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA

1.1 Organizačné formy

1.1.1 Didaktické hry

1.1.2 Účelové cvičenia


2 RIEŠENIE MIMORIADNYCH SITUÁCIÍ

2.1 Civilná ochrana

2.2 Všeobecné zásady pri ohrození

2.3 Čo by mali žiaci 1. stupňa základnej školy vedieť ?

2.4 Prepojenie prierezovej témy OŽZ s obsahom učiva na 1. stupni

2.5 Prepojenie prierezovej témy OŽZ s obsahom učiva na 2. stupni


3 VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY

3.1 Vzdušný poplach

3.2 Všeobecné ohrozenie

3.3 Chemický poplach

3.4 Radiačný poplach

3.5 Ohrozenie vodou

3.6 Koniec ohrozenia


4 ZBRANE HROMADNÉHO NIČENIA

4.1 Jadrové zbrane

4.2 Chemické zbrane

4.2.1 Otravné látky

4.3 Ochrana pred účinkami jadrových zbraní

4.3.1 Tlaková vlna

4.3.2 Svetelné a tepelné žiarenie

4.3.3 Prenikavá radiácia

4.3.4 Elektromagnetický impulz

4.3.5 Rádioaktívne zamorenie

4.4 Špeciálna očista po zamorení.

4.4.1 Postup pri čiastočnej očiste nechránených častí tela a tváre

4.5 Varovné signály pre rádioaktívne zamorenie

4.5.1 Signály radiačné a chemické nebezpečenstvo

4.6 Ochrana pred účinkami otravných látok

4.6.1 Nervovoparalytické otravné látky, účinky a ochrana pred nimi

4.6.2 Pľuzgierotvorné otravné látky, účinky a ochrana pred nimi

4.7 Čiastočná a úplná špeciálna očista

4.7.1 Čiastočná špeciálna očista

4.7.2 Úplná špeciálna očista osôb


5 BAKTERIOLOGICKÉ (BIOLOGICKÉ) PROSTRIEDKY

5.1 Bakteriologické (biologické) prostriedky

5.1.1 Priestor napadnutia BBP

5.1.2 Účinky BBP

5.1.3 Základné prostriedky ochrany proti BBP

5.1.4 Režimové a organizačné opatrenia

5.2 Základy dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie

5.2.1 Dezinfekcia

5.2.2 Dezinsekcia

5.2.3 Deratizácia

5.3 Ochrana vody a potravín pred BBP


6 CESTY OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

6.1 Prostriedky individuálnej ochrany

6.1.1 Ochranná maska

6.1.2 Osobný zdravotný balíček

6.1.3 Používanie ochrannej masky

6.1.4 Postup pri nasadení masky do ochrannej polohy

6.1.5 Poškodenie ochrannej masky a jednoduché opravy

6.2 Improvizované ochranné prostriedky

6.2.1 Improvizovaná ochrana

6.2.2 Improvizovaná ochrana dýchacích ciest


7 EVAKUÁCIA OBYVATEĽSTVA

7.1 Pokyny pri evakuácii

7.1.1 Hlavné opatrenia na zníženie škôd pred odchodom z domu

7.1.2 Vybavenie osôb pri evakuácii

7.1.3 Evakuačná batožina

7.2 Ukrytie obyvateľstva

7.2.1 Protiradiačné úkryty

7.2.2 Úkrytová batožina

7.2.3 Úkrytový poriadok


8 EVAKUÁCIA ŠKOLY A ŽIAKOV

8.1 Evakuačné opatrenia, ktoré zabezpečujú úspešnú realizáciu evakuácie

8.2 Základné pravidlá

8.3 Evakuácia žiakov

8.3.1 Osobná zodpovednosť zamestnancov školy (úlohy školského personálu)

8.4 Ako vypracovať kvalitný evakuačný plán školy?


9 ZÁKLADY PREVENCIE V POŽIARNEJ OCHRANE

9.1 Prevencia požiarnej ochrany

9.2 Horenie

9.2.1 Príčiny požiarov

9.3 Požiar a jeho hasenie, hasiace látky

9.3.1 Hasenie požiaru

9.4 Jednoduché hasiace prostriedky

9.4.1 Ručné hasiace prístroje

9.4.2 Vhodnosť hasiacich prístrojov

9.5 Základné pravidlá pri likvidácii požiaru

9.5.1 Čo robiť v prípade požiaru elektrického zariadenia

9.6 Popáleniny, ich ošetrenie a liečba

9.6.1 Čo sú popáleniny

9.6.2 Prvá pomoc pri popáleninách

9.6.3 Popáleniny obarením

9.6.4 Popáleniny priamym plameňom

9.6.5 Omrzliny

9.6.6 Poleptanie

9.6.7 Úrazy elektrickým prúdom – bleskom

9.7 Bojové zápalné látky

9.7.1 Likvidácia a hasenie bojových zápalných látok

9.7.2 Prvá pomoc pri popálení


10 ZDRAVOTNÍCKY VÝCVIK

10.1 Cielené vzdelávanie obyvateľstva

10.2 Predchádzanie úrazom

10.3 Organizácia prvej pomoci

10.3.1 Čo je prvá pomoc

10.4 Lekárnička

10.5 Zastavenie dýchania a krvného obehu

10.6 Ošetrenie krvavých poranení

10.6.1 Povrchové a hlboké rany

10.6.2 Veľké vonkajšie krvácanie

10.7 Obväzová technika

10.7.1 Špeciálne obväzovania

10.8 Poranenia kĺbov a kostí

10.9 Poranenie hlavy a chrbtice

10.10 Poranenia brucha a hrudníka

10.11 Hromadné nešťastia a odsun ranených


11 ZÁKLADY TOPOGRAFIE

11.1 Práca s topografickou mapou

11.2 Orientácia v teréne

11.3 Meranie a odhad vzdialeností

11.4 Orientácia v prírode

11.4.1 Topografická orientácia v prírode

11.4.2 Buzola

11.4.3 Azimuty a deklinácia

11.5 Približné zakresľovanie

11.5.1 Panoramatický náčrt

11.5.2 Situačný náčrt


12 TURISTIKA, TÁBORENIE

12.1 Turistika v horách

12.2 Správne zakladanie ohňa

12.3 Preventívna ochrana pred bleskom

12.4 Ako postaviť stan a ako sa oň starať


13 DIDAKTICKÉ HRY

13.1 Didaktické hry

13.1.1 Plán didaktických hier

13.1.2 Teoretická časť

13.1.3 Praktická časť

13.1.4 Jednotlivé časti na stanovištiach v prírode


14 ÚČELOVÉ CVIČENIA

14.1 Bezpečnostné opatrenia pri účelových cvičeniach na školách

14.2 Plán jesenného účelového cvičenia

14.2.1 Teoretická časť

14.2.2 Praktická časť


15 DOPLNKOVÉ BRANNÉ HRY

15.1 Orientačné hry

15.2 Hry v prírode

15.3 Zdravotnícke hry

15.4 Telocvičné hry

15.5 Branné hry v prírode