Menu
Your Cart

ALTERNATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

Učebnica pre študijný odbor agropodnikanie.

ALTERNATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO
ALTERNATÍVNE POĽNOHOSPODÁRSTVO

Učebnica pre študijný odbor agropodnikanie.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-287-3


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19700:4-A2201

Učebnica umožňuje žiakom získať základné informácie o princípoch alternatívneho (ekologického) poľnohospodárstva a možnostiach jeho využívania najmä v chránených pestovateľských oblastiach jednotlivých regiónov Slovenska. Žiaci sa oboznámia s pestovateľskými a chovateľskými systémami, ktoré sú založené na obmedzovaní energetických a materiálových vstupov, šetrení prírody a prostredia.

Alternatívny chov zvierat nadväzuje na predmety chov hospodárskych zvierat a živočíšna výroba. Jeho cieľom je poskytnúť žiakom informácie a námety z problematiky alternatívneho chovu tak, aby po skončení štúdia mali odborné vedomosti, oprávňujúce ich úspešne využiť v chovateľskej praxi. Žiaci pochopia odlišnosti konvenčného a alternatívneho chovu zvierat, zoznámia sa s pozitívami a negatívami alternatívnej produkcie, ako aj so zákonom o ekologickom poľnohospodárstve.

Alternatívne pestovanie rastlín nadväzuje na vedomosti z predmetov biológia, pestovanie rastlín, rastlinná výroba, stroje a zariadenia. Žiaci sa oboznámia s alternatívnym pestovaním a jeho prednosťami v porovnaní s konvenčným spôsobom po stránke kvality dopestovaných produktov. Cieľom je umožniť žiakom získať vedomosti a zručnosti zo základov technológie ekologického pestovania rastlín a poznať základné odlišnosti ekologického pestovania rastlín. V predmete alternatívne poľnohospodárstvo sa využívajú aj vedomosti, ktoré žiaci získali na predmetoch ekonomika, účtovníctvo, pestovanie rastlín, chov zvierat, aplikovaná informatika, aplikovaná chémia, aplikovaná biológia a mechanizácia.

Ďalšie informácie
Počet strán 240
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Oľga Bogová

Recenzenti:

Ing. Jozef Kopřiva

Ing. Božena Krahulcová


1     Úvod

1.1   Alternatívne poľnohospodárstvo – pojem, základná filozofia, ciele, základné princípy

1.2   Význam vyučovania predmetu v odbore

2     Východiská alternatívneho poľnohospodárstva

2.1 Ekologické dôsledky intenzívneho poľnohospodárstva

2.2 Význam lesov pre poľnohospodársku krajinu

2.3 Cudzorodé látky v potravovom reťazci

3     História alternatívneho poľnohospodárstva

3.1 Alternatívne poľnohospodárstva v Európe

3.2 Alternatívne poľnohospodárstva na Slovensku

3.3 Zákon č. 189/2009 Z. z.

3.4 Združenia pre ekologické poľnohospodárstva na Slovensku

4     Prechod na alternatívny spôsob hospodárenia

4.1 Finančná podpora ekologických programov

4.2 Ako sa stať ekofarmárom

5     Odbyt

5.1 Bioprodukty

5.2 Biopotraviny

5.3 Označovanie a uskladňovanie bioproduktov a biopotravín

5.4 Možnosti predaja, dovoz a vývoz, stav trhu biopotravín a bioproduktov

6    Alternatívny chov zvierat

6.1 Hospodárske zvieratá a výrobky živočíšneho pôvodu

6.2 Konverzia

6.3 Pôvod zvierat

6.4 Výživa hospodárskych zvierat

6.5 Kŕmenie hospodárskych zvierat

6.6 Veterinárna starostlivosť o zvieratá

6.7 Spôsoby chovu zvierat, preprava a označovanie živočíšnych výrobkov

6.8 Voľné plochy a ustajnenie hospodárskych zvierat

6.9 Inšpekcia hospodárskych zvierat a živočíšnych produktov

6.10 Chov hovädzieho dobytka

6.11 Chov oviec a kôz

6.12 Chov ošípaných

6.13 Chov hydiny

6.14 Iné zvieratá

6.15 Vedenie záznamov v živočíšnej výrobe

7     Alternatívne systémy pri pestovaní rastlín

7.1 Obdobie konverzie

7.2 Výkon inšpekcie

7.3 Pôda

7.4 Výživa rastlín

7.5 Hnojenie rastlín

7.6 Osevné postupy

7.7 Ochrana rastlín proti chorobám a škodcom, ničenie burín

7.8 Alelopatia

7.9 Druhy a odrody rastlín

7.10 Alternatívne obilniny

7.11 Alternatívne strukoviny

7.12 Alternatívne olejniny

7.13 Alternatívne koreniny a liečivé rastliny

7.14 Alternatívne narkotické rastliny

7.15 Alternatívne okopaniny

7.16 Pestovanie viniča hroznorodého a ovocných stromov

7.17 Zber, pozberová úprava a uskladňovanie bioproduktov

7.18 Vedenie záznamov v rastlinnej výrobe

7.19 Pravidlá pre zber rastlín z voľnej prírody

8     Cvičenia

8.1 Prirodzené životné prejavy zvierat

8.2 Zaobchádzanie so zvieratami

8.3 Výpočet kŕmnych dávok pre hovädzí dobytok

8.4 Poznávanie osiva a sadiva

8.5 Odber pôdnej vzorky a stanovenie pH

8.6 Určovanie chorôb, škodcov a burín rastlín

8.7 Príprava jedál z ekologických produktov a potravín

Súvisiace články