Poďte sa pozrieť na novú ponuku bezplatných webinárov pre učiteľov aj rodičov, ktorú sme pre vás pripravili na koniec apríla a začiatok mája. Opäť sa máte na čo tešiť. 

Poruchy učenia nemusia byť strašiakom

Špecifické poruchy učenia, možnosti a námety na ich korekciu.

Dátum: 25. apríl 2022  (pondelok) o 17.00 hod

Lektorka: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálny pedagóg, logopéd

Obsah webinára:

Ako najlepšie vzdelávať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami? Je ich stále viac a menia sa aj legislatívne  podmienky. Na pedagógov a rodičov to kladie zvýšené nároky. V hodine informácií na túto tému sa budeme venovať jednotlivým poruchám učenia. Priblížené sú definície, príčiny a prejavy špecifických porúch. Obsah webinára bude zameraný na informácie o dys-poruchách, skúsenosti z praxe v špeciálnych triedach, z individuálnych terapií, aj z práce s pracovnými zošitmi na korekciu porúch učenia. Ukážeme vám námety na prácu na korekciu cez využívanie pracovných zošitov KuliFerdo.

Pre koho webinár odporúčame: Pre pedagógov, asistentov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Svetlá a tiene výučby etickej výchovy

Efektivita realizácie fáz výchovy k hodnotám v etickej výchove

Dátum: 26. apríl 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektor: Mgr. Ivan Podmanický, PhD., vysokoškolský učiteľ, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Obsah webinára:

 • Aktualizácia výučby etickej výchovy v súčasnosti.
 • Je súčasná mládež iná?
 • Problémy s reflexiou v procesuálnej stránke etickej výchovy.
 • Príprava na  výučbu etickej výchovy,  práca s didaktickými materiálmi.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov etickej výchovy, širokú verejnosť

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Škôlkar počíta, vyrába….

Námety na rozvíjanie predmatematickej a technickej gramotnosti detí predprimárneho vzdelávania

Dátum: 27. apríl 2022 (streda) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Zuzana Grmanová, zástupkyňa riaditeľky pre MŠ Limbová 4, Trnava

Obsah webinára:

Webinár prinesie ponuku konkrétnych aktivít pre prácu s obsahom vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ a „Človek a svet práce“ v základnej línii požiadaviek na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách.

 • Ukážeme si, ako môžeme dieťa v predprimárnom vzdelávaní „pripraviť” na prácu s matematickými pojmami a operáciami a uľahčiť im tak vstup do základnej školy.
 • Predstavíme podnetné situácie a následne námety aktivít, ktoré majú znaky činnostného charakteru a ich ciele v oblasti predmatematickej gramotnosti a technickej gramotnosti, ktoré budú zohľadňovať aktuálnu vývinovú úroveň detí.
 • Hovoriť budeme o tom, ako rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie čísel a jednoduchých operácií s nimi, algoritmické myslenie, orientáciu v priestore, ale tiež ako pomôcť dieťaťu rozpoznať základné geometrické útvary.
 • Povieme si, ako rozvíjať technickú gramotnosť v kontexte uvedomenia si, že svet práce, to nie sú len zručnosti, ale aj špecifický spôsob premýšľania a postojov, ktoré prirodzene dieťa vedú k voľnej tvorivosti, pri ktorej zohráva významnú úlohu pragmatizmus a funkčnosť procesov, ale aj produktov, t. j. spôsobov, ktoré si pri konštruovaní dieťa vyberá.
 • Prinesieme ponuku konkrétnych návrhov aktivít prostredníctvom motivačných pracovných listov, zameraných na rozvoj predmatematickej a technickej gramotnosti detí v predprimárnom vzdelávaní v súlade s podoblasťami jednotlivých vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami a Človek a svet práce podľa ŠVP (2016).

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov v materských školách, rodičov detí predškolského veku, špeciálnych pedagógov, pedagogických asistentov učiteľa, sociálnych pedagógov, študentov stredných pedagogických škôl.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

Upevňovať – opakovať – TESTOVAŤ

Ako so žiakmi na druhom stupni ZŠ efektívne opakovať učivo zo slovenského jazyka a literatúry a kvalitne ich pripraviť na Testovanie?   

Dátum: 28. apríl 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Júlia Machánová, učiteľka slovenského jazyka a literatúry na ZŠ v Bratislave

Obsah webinára:

 • Ukážeme si, ako efektívne zvládnuť problematické úlohy pri testovaní, ako odbúrať stres a ako motivovať žiakov k úspešnému výsledku.
 • Hovoriť budeme aj o čitateľskej gramotnosti a predstavíme si úlohy vhodné na precvičenie čítania s porozumením, ako aj úlohy na vyhľadávanie a interpretáciu informácií v texte, ktoré pripravujú žiakov na reálny život a rozvíjajú kritické myslenie.
 • Spomenieme formy a štruktúru testov, ako aj faktory, ktoré ovplyvňujú výkon žiaka pri testovaní.
 • Predstavíme si úlohy na zlepšenie pravopisu.
 • Predstavíme si testy pre žiakov 2. stupňa ZŠ a pre žiakov osemročných gymnázií.
 • Ponúkneme kvalitné ukážky testov plne rešpektujúcich vzdelávacie štandardy deklarované v iŠVP zo série nových publikácií vydavateľstva RAABE – oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov SJL základných škôl i gymnázií, riaditeľov základných a stredných škôl, špeciálnych pedagógov, asistentov učiteľa, rodičov a žiakov.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.

  Anglické slovíčka HRAVO a ZÁBAVNE

Ako rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné schopnosti na hodinách angličtiny v 3. ročníku ZŠ

Dátum:  2. máj 2022 (pondelok) o 17:00 hod.

Lektorka: Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľka profesijného rozvoja na MPC Bratislava

Obsah webinára:

 • Cieľom webinára je predstaviť učiteľom i rodičom pracovnú učebnicu CLICK 3 a materiály, ktoré môžu učitelia využiť na hodinách anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ.
 • Predstavíme si rôzne aktivity a námety, ako rozvíjať slovnú zásobu – predstavenie slovnej zásoby, jej precvičovanie a aplikovanie v komunikácii na hodinách.
 • Námety, ako si upraviť priestor triedy alebo využívať anglický jazyk pri vyučovaní iných  vyučovacích predmetov.

Pre koho webinár odporúčame: Učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Hodnotenie žiakov v základnej škole

Hodnotenia žiakov vo vyučovaní v kontexte súčasnej a plánovanej legislatívnej úpravy.

Dátum: 3. máj 2022 (utorok) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Jana Tomášková, PhD., učiteľ pre profesijný rozvoj, Metodicko-pedagogické centrum

Obsah webinára:

Webinár sa venuje podstate a možnostiam hodnotenia žiakov základných škôl s prihliadnutím na aktuálne legislatívne zmeny a usmernenia v oblasti školstva. Obsahom webináru bude nastavenie hodnotenia, podklady na hodnotenie, vybrané formy a techniky hodnotenia.  Teoretické poznatky sa budú prelínať s ukážkami aplikácie prvkov jednotlivých foriem hodnotenia v praxi.

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľov základných škôl a riaditeľov základných škôl

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov

Postupy a legislatívne východiská pri zaraďovaní pedagogických a odborných zamestnancov do kariérových stupňov s ukážkami konkrétnych príkladov

Dátum: 4. máj 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: Ing. Jarmila Belešová, odborníčka na personalistiku v školstve

 

Obsah webinára:

Zaraďovanie do kariérových stupňov a uznávanie atestácií:

- zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov

Atestácie, ich vykonávanie, platnosť a vplyv na zaradenie do platovej triedy:

- čo je atestácia, kto ju uskutočňuje a čo tvorí atestáciu

- kto môže vykonať atestáciu

- pracovné voľno na vykonanie atestácie

- uznávanie kvalifikačných skúšok a ich náhrad za atestáciu

- tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a jeho uznanie ako atestácia

- platnosť atestácií

- kariérové stupne

- zaraďovanie zamestnancov s atestáciou do kariérových stupňov

- praktické príklady.

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre riaditeľov  ZŠ a MŠ

 

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.Ideme do školy

Školská zrelosť u detí predškolského veku – čo si všímať a ako ju rozvíjať

Dátum: 5. máj (štvrtok) 2022 o 17.00 hod.

Lektorka: Mgr. Lucia Ďuríčková, detská psychologička a riaditeľka súkromnej materskej školy

 

Obsah webinára:

 • Čo je to školská zrelosť? Aký je rozdiel medzi školskou zrelosťou a pripravenosťou?
 • Dieťa sa vie podpísať a napočítať do 10, je pripravené na školu?
 • Na aké deti sa v škôlkarskom kolektíve zamerať a aké znaky si všímať?
 • Ako vie pani učiteľka v škôlke pomôcť deťom rozvíjať školskú zrelosť?
 • Moje dieťa má 6 rokov a je nezrelé, čo teraz?
 • Ako s deťmi odkomunikovať odklad školskej dochádzky?

 

Pre koho webinár odporúčame: Pre učiteľky v materských školách, najmä v predškolských ročníkoch. Pre rodičov detí vo veku cca 5-6 rokov. Pre pomáhajúce profesie, ktoré prichádzajú s deťmi tohto veku do kontaktu.

POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.