Príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytne zo štátneho rozpočtu v roku 2023 základným školám, špeciálnym základným školám, stredným školám a špeciálnym stredným školám príspevok na edukačné publikácie, ktorými sú učebnice, pracovné učebnice, pracovné zošity a učebné texty s vydanou platnou doložkou. Bude to však výrazne menej, ako boli školy zvyknuté. Navyše, ministerstvo oznámilo výšku normatívu na žiaka neskoro.


Ako sa v metodickom usmernení k príspevku na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na školský rok 2023/2024 píše: „z príspevku na edukačné publikácie zo ŠR budú školy oprávnené obstarávať edukačné publikácie pre všetky predmety. Výnimkou sú edukačné publikácie pre cudzie jazyky , ktoré základné školy, špeciálne základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom (pre 1. – 4. ročník) budú oprávnené nakupovať z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.“


Aký bude normatív na žiaka?


Pre porovnanie: Výška normatívu na jedného žiaka v rokoch 2020 – 2023


Normatív na žiaka
2020202120222023
Základná škola27,38 €18,58 €17,97 €  7,50 €
Gymnázium  2,43 €  8,34 €10,93 €  6,00 €
Špeciálna škola25,69 €20,30 €23,50 €14,80 €
Stredná odborná škola10,37 €10,91 €  6,00 €

Zdroj: RAABE


Príspevok na edukačné publikácie zo ŠR na školský rok 2023/2024 sa každej škole určí podľa - počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru 2022 (údaje zo štatistických výkazov od CVTI „Škol (MŠVVŠ SR) 3-01“ a „Škol (MŠVVŠ SR) 4-01“) a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka.


Zaplatia to opäť ...rodičia

V kontexte uvedených čísel sú na zamyslenie slová nového vedenia MŠVVaŠ SR, keď nový minister školstva Daniel Bútora nie tak dávno 15. mája 2023 na tlačovej konferencii hovoril o tom, že náš školský vzdelávací systém potrebuje stabilitu. Rozhodnutím o výške, resp. znížení normatívnu na jedného žiaka však, stabilitu školy rozhodne nenadobudnú. Práve naopak. Pri sume 7,50 € na žiaka totiž škola len ťažko pokryje potreby žiakov. A to hlavne v čase, keď narástli ceny papiera aj tlače. A nový normatív nakoniec nepoteší ani rodičov, ktorí budú opäť najviac znášať dôsledky tohto rozhodnutia a opäť budú učebnice pre svoje deti hradiť  z vlastného.


Kompletné znenie Metodického usmernenia nájdete TU


Učebné publikácie, na nákup ktorých môžete využiť ministerský príspevok, nájdete na stránke tu: